Yükleniyor...

Parti Tüzüğü

 • Yazışma Yönetmeliği

  • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   • Amaç
    Madde 1

    Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatta, iç ve dış yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

   • Kapsam
    Madde 2

    Bu Yönetmelik, Tüzüğün 16., 17. ve 18. maddelerinde belirtilen AK PARTi teşkilatını kapsar.

   • Hukuki dayanak
    Madde 3

    Bu yönetmelik, Tüzüğün 160. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

   • Tanımlar
    Madde 4

    Bu Yönetmelikte geçen; a) Tüzük: AK PARTİ Tüzüğünü, b) Teşkilat: Tüzüğün 16., 17. ve 18. maddelerinde ifade edilen, AK PARTİ’nin tabandan tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümünü, c) Genel Merkez Teşkilatı: Tüzüğün 18.4. maddesinde belirtilen teşkilat kademesini, d) Genel Sekreterlik: AK PARTİ Genel Sekreterliğini e) İl teşkilatı, ilçe teşkilatı, belde teşkilatı: Tüzüğün 17. ve 18. maddelerinde belirtilen teşkilat kademelerini, f) Yan kuruluşlar: Tüzüğün 18.5. maddesinde belirtilen yan kuruluşları, g) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini, h) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, ı) Dosya planı: Yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, i) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, j) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, k) Arşiv: AK PARTİ teşkilatında üretilen ya da dışarıdan intikal eden yazılı ve basılı matbua ile elektronik belge ve objenin süreli veya süresiz muhafaza işlemlerini, ifade eder.

  • İKİNCİ BÖLÜM Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi

   • Yazışma ortamları ve güvenlik
    Madde 5

    Teşkilatta iç ve dış yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Kâğıtla yapılan yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faks ile gönderilen yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir. Ancak, bunların beş gün içerisinde yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Bilgilendirme veya bir davet içeren yazı asıllarının gönderilmesine gerek yoktur. Elektronik ortamdaki yazışmalar, ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kâğıda dökülerek de işleme alınır. Her kademe ve birim kendi adına elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Genel Sekreterlik tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki yazışmalar bu adresler arasında gerçekleştirilir.

   • Nüsha sayısı
    Madde 6

    Kâğıt kullanılarak hazırlanan yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.

   • Belge boyutu
    Madde 7

    Yazışmalarda A4 (210x297 mm) veya A5 (210x148 mm) boyutunda antetli kağıt kullanılır.

   • Yazı tipi ve karakter boyutu
    Madde 8

    Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, karar, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yazıların Bölümleri

   • Başlık ve amblem
    Madde 9

    Başlık, yazıyı gönderen teşkilat kademesinin/birimin adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra AK PARTİ’nin açık adı büyük harflerle, ikinci satıra ise teşkilat kademesinin/birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez (Örnek:1-A,B).

   • Sayı ve evrak kayıt numarası
    Madde 10

    Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir. Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki “SAYI:” yan başlığından sonra yazılır. SAYI yan başlığından sonra il trafik numarası ve teşkilat kademesinin/ birimin kod harfleri araya kısa çizgi ayracı (-) konularak yazılır. Genel Merkezdeki birimler, il trafik numarasını yazmaksızın sadece birim kod harflerini kullanırlar. Daha sonra kısa çizgi ayracı (-) konularak içinde bulunulan yıl rakamla yazılır. Bundan sonra eğik çizgi ayracı (/) konularak giden evraka teşkilat kademesi/ birim tarafından verilen giden evrak numarası her yıl birden başlanarak sıra ile verilir. Genel Merkezde Genel Sekreterlikte, il başkanlığında ise il sekreterliğinde tutulan ve giden evrakın kaydedildiği Giden Evrak Kayıt Defterine, gönderilen evrakın her yılın başından itibaren 01’den başlanarak genel evrak sıra numarası verilip kaydı yapılır. Bu kayıtta evrakın tarihi, birimi ve gideceği yer de belirtilir. İlçe ve beldelerde de benzer şekilde işlem yapılır. Ancak, nüfusu 5000’in altındaki beldelerde yazışmalar belde başkanlığınca yapılır. Genel evrakta verilen sıra numarası teşkilat kademesi/birim tarafından verilen giden evrak numarasından sonra araya eğik çizgi ayracı (/) konularak yazılır (Örnek: 2-A-D). Yazışmalarda işbu Yönetmelikte belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

   • Tarih
    Madde 11

    Yazının, yetkili tarafından imzalanarak ilgili teşkilat kademesinden/birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih, evrakın genel evraka kaydı esnasında yazılır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına eğik çizgi ayracı(/)konularak yazılır (Örnek: 3-A).

   • Konu
    Madde 12

    Konu, sayının bir aralık altına “KONU:” yan başlığından sonra, başlığın orta hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve kısa bir şekilde ifade edilir (Örnek:3-B).

   • Gönderilen makam
    Madde 13

    Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş, teşkilat kademesi, birim ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre ikidört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra alt satıra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır (Örnek: 4).

   • İlgi
    Madde 14

    İLGİ, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İLGİ:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna büyük harflerle yazılır. İLGİ’de yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İLGİ” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İLGİ’nin birden fazla olması durumunda, a,b,c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “)” konularak kullanılır. İLGİ’de, “ tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır. İLGİ’de, yazının sayısı, teşkilat kademesinin veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İLGİ, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek:5).

   • Metin
    Madde 15

    Metin, İLGİ’den sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. Metne, İLGİ’nin son satırından itibaren iki aralık, İLGİ yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır (Örnek: 6-A ). Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 - yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzunda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.” üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arzederim.” üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir (Örnek:6-B).

   • İmza
    Madde 16

    Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi, yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır (Örnek:7-A). Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Başkan a.”, “Genel Başkan a.” ve “İl Başkanı a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır  (Örnek:7-B). Yazı vekâleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekâlet bırakanın makamı “Başkan V.”, “Genel Başkan V.” ve “İl Başkanı V.” biçiminde ikinci satıra yazılır (Örnek:7-C). Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda (Örnek:7-D); ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır (Örnek:7-E).

   • Onay
    Madde 17

    Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır (Örnek:8-A). Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili “Uygun görüşle arzederim.” ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek:8-B). Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.

   • Ekler
    Madde 18

    Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır. EK adedi birden fazla ise numaralandırılır (Örnek:9-A). EK listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada EKLER liste halinde gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “EK konulmadı” ya da “EK-.... konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “EK-.... konuldu” ifadesi yazılır (Örnek:9-B).

   • Dağıtım
    Madde 19

    Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. EKLER’den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER ‘in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise aynı satırın sağ tarafına yazılır. “Bilgi” kısmı yoksa teşkilat kademeleri/birimler “DAĞITIM” başlığının altına gönderilen protokol sırasına göre yazılır (Örnek:10-A,B).

   • Paraf
    Madde 20

    Yazının kalan nüshası, yazıyı hazırlayan veya imzaya sunan merci tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin ünvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır. Birden fazla sayfalı yazılarda paraf son sayfada açılır (Örnek:11).

   • Koordinasyon
    Madde 21

    Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan birim yetkilisinin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir. Koordinasyon yazının aslında da yer alır (Örnek:12).

   • Adres
    Madde 22

    Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen teşkilat kademesinin/birimin adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Gerektiğinde, yazının gönderildiği teşkilat kademesinin/birimin, yazı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmesi için, irtibat kurulacak görevlinin adı, soyadı ve ünvanı adres bölümünün sağında belirtilir (Örnek:13).

   • Gizli yazılar
    Madde 23

    Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi yazının üst ve alt ortasına kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre belirlenir (Örnek:14).

   • İvedi, günlü ve tekit yazıları
    Madde 24

    Öncelik verilmesi gereken durumlarda, yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu hususu ise sayfanın sağ üst kısmında kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Yazıyı alan, bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür (Örnek:15). Yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda tekit yazısı yazılır.

   • Sayfa numarası
    Madde 25

    Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek:16).

   • Aslına uygunluk onayı
    Madde 26

    Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa, örneğinin uygun bir yerine “ASLININ AYNIDIR” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir   (Örnek:17). Üçüncü bölümde belirtilen usule göre düzenlenmiş yazı örnekleri Örnek: 18,19. 20 ve 21’de bir bütün olarak gösterilmiştir.

  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yazıların Alınış ve Gönderilişinde Yapılacak İşlemler

   • Gelen Evrak Kayıt Kaşesi
    Madde 27

    Gelen evrak,  kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. AK PARTİ teşkilat kademeleri/birimler Örnek:22-A,B’de yer alan kaşeyi emsal alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler, evrakın uygun yer varsa ön yüzüne, yoksa arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı ile alınış tarihi ve sayısı yazılır, kademe içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir. Kayıt işlemi tamamlanan evrak bekletilmeksizin ilgili birime/kişiye gönderilir (Örnek: 22- A,B). Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime/kişiye gönderilir.

   • Yazıların gönderilmesi
    Madde 28

    Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. İç zarf ve Örnek:23’de gösterilen iki suret gizli evrak alındısı dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Elektronik ortamdaki yazışmalar e-posta adresi üzerinden yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

   • Çok gizli dereceli ve kişiye özel yazıların alınması
    Madde 29

    “ÇOK GİZLİ” dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “ÇOK GİZLİ” ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan gizli evrak alındısını imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder. “KİŞİYE ÖZEL” veya isme gelen yazılar açılmadan varsa evrak alındısı imzalanıp iade edilerek ilgilisine iletilir.

  • BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler

   • Yürürlük
    Madde 30

    Bu Yönetmelik AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

   • Yürütme
    Madde 31

    Bu Yönetmelik hükümlerini AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.