Parti

 • Parti

  • Parti Tüzüğü
   Parti Tüzüğü'nü İndirin

   • Kongre Yönetmeliği

    • Birinci Kısım - Genel Esaslar

     • Amaç
      Madde 1

      Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak usul ve esasları belirlemek ve bir araya toplamak amacıyla düzenlenmiştir.

     • Kapsam
      Madde 2

      Bu Yönetmelik, Partinin; Genel Merkez, il, ilçe ve belde teşkilatları ve bunlara bağlı yan kuruluşlar organ seçimleri ile Büyük Kongre, il, ilçe ve belde delegelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

     • Hukuki Dayanak
      Madde 3

      Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğünün 160. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenmiştir.

     • Tanımlar
      Madde 4

      Bu Yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalardan; SPK. : 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununu, Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü, Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Kongre Yönetmeliğini, MKYK.: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu, MYK: Merkez Yürütme Kurulunu Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini, Delege: Kongrelerde oy kullanma yetkisine sahip partili üyeleri, Liste yöntemi: Asıl ve yedekleri belirtilmiş şekilde aday önerilerini ihtiva eden listelerden her birini, Çarşaf liste: Adayların tamamının soyadına göre alfabetik sırada tek bir liste halinde yazılı olduğu listeyi, Yan Kuruluş: Gençlik ve Kadın Kollarını, ifade eder. Bu yönetmelikte sözü geçen ve tanımlanmayan deyimler hakkında, ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.

     • Kongre Kademeleri
      Madde 5

      Kongreler, alt kademeden başlamak üzere ; a- Belde kongreleri, b- İlçe kongreleri, c- İl kongreleri, d- Büyük Kongre, Olarak icra edilir.

     • Alt Kademenin Üst Kademe Kongresinde Temsili ( Tüzük m: 51)
      Madde 6

      Üst kademe kongresinin yapıldığı tarihe göre, kongresi yapılmamış olmakla birlikte azami seçilmişlik süresi olan üç yıl dolmamış ise; alt kademe, var olan delegeleriyle üst kademe kongresinde temsil olunur. Ancak, yetkili makamca kongre tarihinin belirlenmiş olmasına karşın; belirlenen kongre takvim süresi içinde, kendi kademesinin kongresini yapmamış olan ilçe veya il teşkilatı, üst kademe kongresinde delege ile temsil olunamaz.

     • Kongre Delegeliğinin Süresi (Tüzük m: 39/4)
      Madde 7

      Kongre delegeliği, parti üyeliği devam etmek şartıyla, onu seçen kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder. Delegelik sıfatı, kongre için azami süre olan üç yılın sonunda sona ermiş olur.

     • Kongre Tarihlerinin Tespiti (Tüzük m:21/1, 39)

      • Madde 8

       • Madde 8.1) Olağan Kongreler

        Kongrelerin başlatılabilmesi ve icrası için, Genel Merkezin talimatı gereklidir. Genel Merkez tarafından hazırlanmış ve işlerliğe konmuş kongre takvimi olmadıkça, alt kademe kongreleri başlatılamaz. Aksine işlemler hükümsüzdür...

        • A) Belde Olağan Kongrelerini Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.23)

         Belde kongresi, iki yıldan az, üç yıldan fazla olmayan bir sürede ve ilçe kongresinden önce Genel Merkez tarafından hazırlanacak ‘kongre takvimine’ uygun olarak, ilçe yönetim kurulunca hazırlanır ve il yürütme kurulunun oluru ile işlerlik kazanır.

        • B) İl ve İlçe Olağan Kongrelerini Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.39)

         İlçe ve il kongrelerinin olağan kongre takvimi, üst kademe kongresinin yapılmasından önce gerçekleşecek şekilde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. MKYK’ nun yetki vermesi ve belirleyeceği kongre takvimi içinde olması şartıyla; il’e bağlı ilçelerde yapılacak ilçe kongrelerinin takvimi, ilçenin görüşü alınarak, il yönetim kurulunca belirlenir ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın oluru ile işlerlik kazanır.

        • C) Büyük Kongre’yi Olağan Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.63)

         Büyük Kongreyi olağan toplama yetkisi MKYK’na aittir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak kaydıyla Büyük Kongreyi toplamak zorundadır.

       • Madde 8.2) Olağanüstü Kongreler

        • A) İlçe ve İl Kongrelerinin Olağanüstü Toplanması (Tüzük m. 50)

         İlçe ve il kongrelerinin olağanüstü toplanması, MKYK kararıyla veya kademe delege tam sayısının en az 1/5’i kadar delegenin, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunca veya noterlikçe tevsik edilmiş yazılı isteği ile yapılır. Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun; gerekli hazırlıkları yaparak, talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur. Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir. Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir. Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez, sadece üst kademe delege seçimini yenilemek amacıyla olağanüstü kongre yapılamaz. B)Büyük Kongrenin Olağanüstü Toplanması (SPK m.14/6-Tüzük m. 70) Büyük Kongre; Genel Başkan’ın, veya MKYK’nun, yahut büyük kongre delegelerinin en az 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve gündem dışında başka konu görüşülemez. Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı talepleri ile gündem ve delege imzalarının noter onaylı olmaları zorunludur. Bu taleplerin aynı konuyu içerir olmaları yeterli olup, ayrı zamanlarda ve parçalı olmaları talebin geçerli olmasına engel olarak yorumlanamaz. Ancak, işlem görmüş ve yeterli sayıya ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek için kullanılamaz. Şartların oluşması halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan ederek, çağrı tarihinden itibaren, en geç 45 gün içinde yapmak zorundadır.

     • Yönetim Organlarına Seçilecek Üye Sayısını Belirleme Yetkisi
      Madde 9

      Kongrelerde, teşkilat yönetim kademlerine seçilecek asil ve yedek üye sayılarını SPK ve Tüzükte öngörülen asgari ve azami sayıları dikkate alarak belirlemeye MKYK veya yetki verdiği kademe teşkilat yönetim kurulu yetkilidir. Tüzükte asgari ve azamı sayıları belirli olan yönetim kurullarının kaç üye ile oluşturulacağı, kongre talimat yazısında belirtilir. Belde, ilçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için seçilmesi gereken sayıda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.

     • Seçim İşlerinin Yönetilmesi
      Madde 10

      • Madde 10.1

       Partinin Genel Merkez, il ve ilçe kongrelerinde yapılacak seçimler, gizli oy ve açık tasnif esasına göre; yetkili seçim kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır (SPK.m.21/1, Tüzük m.46/1).

      • Madde 10.2

       Belde kongresi, ilçe yönetim kurulunun, aday olmayanlar arasından görevlendireceği üç kişilik bir heyetin gözetimi ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır (Tüzük m:22/5).

      • Madde 10.3

       Mahalle ve köylerde yapılacak ilçe ve belde kongre delege seçimleri, kademe yönetim kurulunun görevlendireceği partili üyelerden oluşan en az üç kişilik delege seçimi sandık kurullarınca yapılır (Tüzük m: 30.7).

    • İkinci Kısım - Kongre Delegeleri

     • Birinci Bölüm - Kongre Delegelerinin Tesbit Usulü

      • Belde Kongresi Delege Sayısı ve Tespit Usulü(2820 SPK m:19, Ek Madde 2, Tüzük m: 22)
       Madde 11

       11.1) Belde Kongresi Delege Sayısı: Belde kongresi için en fazla 100 delege seçimi yapılır.
       11.2) Delege Dağılımını Tespit Usulü: Seçilmiş delegelerin mahalle dağılımları şu yöntemle hesaplanır: Seçilmiş delege sayısı olan 100 rakamı; Partinin son genel seçimde beldede almış olduğu oya bölünerek kat sayı elde edilir. Kat sayının, mahallede Partinin almış olduğu oyla çarpımından elde edilecek rakam, o mahallenin seçeceği delege sayısını oluşturur. Eksikler, küsurat büyüğüne göre dağıtılır. Küsuratlarda eşitlik halinde kur’a çekilir.Asıl delege sayısının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Çeşitli nedenlerle partinin almış olduğu oy belli değil ise; son yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, belde kongresi delegeliklerinin mahalle dağılımları; seçmen sayısı oranlarına göre yukarıdaki yöntemle belirlenir. Beldeye bağlı mahallelerde kayıtlı üye sayısı 100’den fazla değil ise, üyelerin tamamı; belde kongresi delegesi sayılır.

      • İlçe Kongresi Delege Sayısı ve Tespit Usulü (Tüzük m: 29)
       Madde 12

       12.1) İlçe Kongresi Delege Sayısı İlçe kongresi için en fazla 400 delege seçimi yapılır.
       12.2) Delege Dağılımını Tespit Usulü İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den az ise, üyelerin tamamı; ilçe kongre delegesi sayılır. İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’ den fazla ise; önce her mahalle ve köy için birer delege tahsis edilir. Tahsis toplamı, 400 sayısından düşülür. Arta kalan delege sayısı, partinin son milletvekili genel seçiminde o ilçede almış olduğu toplam oy rakamına bölünür. Bölüm sonucu çıkan kat sayının, o ilçeye bağlı her mahalle veya köyde alınmış oyla çarpımı sonucu çıkan sayı ile tahsis olunan sayının toplamı, ilgili mahalle veya köyün ilçe kongresi için seçeceği delege sayısını teşkil eder. Delege dağılımında eksikler, küsurat büyüğüne göre yapı- lan sıralama ile tamamlanır. Asil delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir. Beldesi olan ilçelerde, beldeye bağlı mahallelerden belde kongresi tarafından seçilecek ilçe kongresi delege sayısı; belde kongresinden önce ilçe yönetim kurulunca belirlenir ve belde başkanlığına bildirilir. Çeşitli nedenlerle partinin almış olduğu oyun belli olmaması halinde; son yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, ilçenin toplam Kongre sayısı ile mahalle ve köy seçmen sayılarına göre aynı yöntem uygulanmak suretiyle delege dağılımı belirlenir. İlçe yönetim kurulu; kongreden üç ay önce kongre delege dağılım listesini hazırlar ve il yönetim kurulunun onayına sunar ve onaydan sonra ilan eder. Listenin ilanından itibaren 15 gün içinde yapılacak itirazları, il yönetim kurulu kesin olarak karara bağlar.

      • İl Kongresi Delege Sayısı Ve Tespit Usulü (Tüzük m:35)
       Madde 13

       13.1) İl Kongresi Delege Sayısı İl kongresi için, ilçe kongrelerinde en fazla 600 delege seçimi yapılır.

       13.2) Delege Dağılımı Tespit Usulü Hangi ilçenin kaç delege ile il kongresinde temsil olunacağı şöyle belirlenir: Önce her ilçeye beşer delegelik tahsis edilir. Tahsis toplamı, 600’den düşülür. Kalan delegelik sayısı, kongre öncesi yapılmış son milletvekili genel seçiminde partinin o ilde almış olduğu toplam oya bölünmesi sonucu kat sayı elde edilir. Bu kat sayının, partinin ilçede almış olduğu toplam oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek rakama beş adet tahsisin ilavesiyle ulaşılacak rakam; o ilçenin il kongresi için seçeceği delege sayısını oluşturur. İl teşkilat başkanınca hazırlanacak ilçelerin il kongresi delege dağılım listelerine karşı yapılacak itirazlar, il yürütme kurulunca karara bağlanır. İl bünyesinde, seçimlerden sonra üçten fazla yeni ilçe kurulmuş olması veya il kongresinin yapılacağı tarihe göre genel seçim yapılmamış veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığı halinde; yapılmış son yerel se-250 Kongre Yönetmeliği çimler, bu seçimlerle ilgili birinci cümlede yer alan nedenlerin varlığı halinde ise il ve ilçe seçmen sayıları esas alınarak yukarda yazılı yöntemle ilçelerin temsil olunacağı il kongresi delege sayıları belirlenir.

      • Büyük Kongre Delege Sayısı ve Tespit Usulü (Tüzük m: 62)
       Madde 14

       14.1) Büyük Kongre Delege Sayısı Büyük Kongre delegesi olmak üzere il kongrelerinde seçilecek delege sayısı, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz.
       14.2) Delege Dağılımı Tespit Usulü Hangi ilin kaç adet seçilmiş delege ile Büyük Kongrede temsil olunacağı, aşağıda yazılı usul ve esaslara göre belirlenir: Seçilmesi gereken toplam delege sayısının yarısı olan 550 delegelik; illerden seçilecek Milletvekili sayısına göre illere tahsis edilir. Tahsisten sonra kalan delege sayısının; partinin son milletvekili genel seçiminde almış olduğu toplam oy’a bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Kat sayısının, partinin ilde almış olduğu toplam oyla çarpımı sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin toplamı, o il kongresinde seçilecek büyük kongre delege sayısını teşkil eder. Büyük Kongrenin yapılacağı tarihe göre, Partinin katıldığı genel seçim olmamış veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığında, her il; seçmesi gereken milletvekili sayısının iki katı delege ile Büyük Kongrede temsil olunur. İl kongrelerinde ilin kaç adet Büyük Kongre delegesi seçeceği, kongre seçim takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığınca hesaplanır ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.

     • İkinci Bölüm Belde ve İlçe Kongresi Delege Seçimleri

      • Seçim Usulü ( Tüzük m: 22,29,30)
       Madde 15

       İlçe ve belde kongresi delege seçimleri; Genel Merkez’in hazırlayacağı kongre takvimi talimatına göre; gizli oy, açık tasnif şeklinde, ‘liste yöntemi’ esas alınarak gerçekleştirilir. “Liste” şeklinde öneri yapılmamış ise, ferdi adaylar, “çarşaf liste” de sıralanarak seçim yapılır. Seçim Çevresi ve Seçilecek Delege Sayısı (Tüzük m: 29, 30.2) Madde 16 - Delege seçimi, mahalle ve köy ölçeğinde yapılır. Seçimlerde, mahalle ve köylere tahsis edilen ilçe ve belde kongresi delege tam sayısı kadar asıl ve bu sayının yarısı kadar yedek delege seçilir. Ancak partiye kayıtlı üyesi bulunmayan mahalle ve köylerde delege seçimi yapılmaz. Bu delegelikler boş bırakılır veya üyesi fazla olan mahalle ve köylerden başlamak üzere dağıtılır. Kongreden önce her mahalle ve köyün kaç delege ile kongreye katılacağı hesaplanır ve askıya çıkarılmak suretiyle ilan olunur. Bu işleme karşı yapılacak itirazlar Tüzüğe göre karara bağlanır.

      • Seçimin Yapılacağı Yer
       Madde 17

       Kongre delege seçimleri, teşkilat kademe binası ya da köy ve mahallelerde temin edilecek uygun mekanlarda yapılır. Şartların elverişli olması halinde bütün mahalle ve köylerin delege seçimleri aynı anda ve aynı mekanda yapılabilir.

      • Kongre Delege Seçmeni
       Madde 18

       Partinin, Yönetmelikte belirtilen sayıdaki belde ve ilçe kongre delegelerinin tespiti amacıyla, mahalle ve köylerde yapacağı delege seçimlerinde; ilgili ilçe karar defteri ile üye kayıt defterlerinde, usulüne uygun olarak partiye üyelik kaydı yapılmış ve Genel Merkez Taşkilat Başkanlığı’na bildirilerek AK ÜYE Programı’ na aktarılmış üyeler oy kullanabilirler

      • Delege Seçmen Listelerinin Hazırlanması (Tüzük m: 29, 30)
       Madde 9

       İlçe yönetim kurulu; mahalle ve köylerde kayıtlı parti üyelerinin listelerini, 18. maddeye göre Genel Merkez üye yazım programı ve üye kayıt defterine uygun olarak hazırlayıp, köy ve mahalle temsilcisi ya da yönetimine gönderir. İlçeye bağlı belde varsa, belde mahalle listeleri, belde başkanlığına gönderilir. Belde başkanlığı, listeleri mahalle temsilcisi veya yönetimine gönderir. Mahalle ve köy ölçeğinde 4 nüsha olarak düzenlenen delege seçmen listelerinde; üyelerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgahları yer alır. Bu listeler ilçe başkanlığınca onaylanır.

      • Delege Seçmen Listesinin İlanı (Tüzük m: 30)
       Madde 20

       Listeler, delege seçiminden en az 15 gün önce mahalle veya köylerde uygun bir yerde ve kademe teşkilatı binasında askıya çıkarılmak suretiyle duyurulur. Listeler, seçim yapılana kadar askıda kalır. Listelerin askıya çıkarıldığı tarih ile indirildiği tarih, askı yapılan yerlerde birer tutanakla tespit edilir. Partiye kayıtlı olduğu halde listede yer verilmeyen veya üye olmadığı halde listede yer verilen kişilerle ilgili olarak, askı tarihinden itibaren 5 gün içinde kademe yönetim kuruluna partili her üye tarafından itiraz edilebilir. Kademe yönetim kurulu, itirazı iki gün içinde karara bağlar. İtirazın kabulünde, listede gerekli düzeltmeyi yapar. Kademe yönetim kurulu iki gün içinde karar vermez veya kararı red şeklinde olursa, ilgili kişi; 3 gün içinde bir üst kademe başkanlığına itiraz edebilir. Üst kademe yürütme kurulunca verilecek karar, parti içi işlemler açısından kesindir. Alt kademe başkanlığının, bu karara uyması zorunludur. İlgili kişi, kademe yürütme kurulunca verilmiş kararın ibrazı ile delege seçimine iştirak edebilir. İtiraz üzerine düzeltme yapılan listeler, ilan edilir. Mahalle ve köy delege seçimlerinin nerede ve hangi saatler arasında yapı- lacağı, delege seçmen listesinin askısında belirtilir. Belli edilmiş gün ve saatte, delege seçimi yapabilmek için, kesinleşmiş delege seçmen listesinde yer alan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır. Yapılacak yoklamaya göre salt çoğunluk yok ise, aynı gün ve aynı yerde iki saat sonra hazır bulunan üyelerin katılımı ile delege seçimi yapılır.

      • Delege Seçimlerinde Adaylık ve Oy Pusulası (Tüzük m: 30, 46)
       Madde 21

       Partiye kayıtlı her üye, kongre delegeliğine aday olabilir veya aday gösterilebilir. Adaylık başvurularının, aday olunan mahalle veya köy delege seçimlerini yönetmekle görevli sandık kurulu başkanlığına seçim günü seçim başlamadan önce yapılması zorundadır. Bu süreden sonra yapılan başvurular nazara alınmaz. Delege seçiminde adaylık önerisi, mahalle veya köyün seçeceği delege sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı gösterir şekilde “liste yöntemi”esasına göre yapılır. Böyle bir öneri yapılmamış ise, delege seçimleri “çarşaf liste” esasına göre yapılır. Sandık kurulu başkanı, liste halinde önerilen adayların yer aldığı ve öneren tarafından yeterince çoğaltılıp kendisine teslim edilen listeleri oy verme kabinine koyar. Bu liste veya listelerin birer nüshası ile varsa ferdi adayların isimleri başka bir kağıda yazılıp imzalanmak suretiyle sandık kurulu başkanı tarafından oy verme kabinine ve seçim mahalline asılır. Adaylıklar, asıl ve yedekleri belirtir şekilde liste veya listeler halinde önerilmiş ise seçmen; oyunu, Yönetmeliğin 30/2. maddesine göre kullanır. Çarşaf liste usulünün uygulanacağı hallerde, adayların tamamı soyadına göre alfabetik sırada tek bir liste halinde yazılıp her ismin karşısına işaret koymaya elverişli kare veya daireler konulmak suretiyle liste hazırlanır ve bu listeler aynı zamanda oy pusulası olarak kullanılır.

     • Üçüncü Bölüm Delege Seçimlerini Yönetecek Sandık Kurulları

      • Sandık Kurulları
       Madde 22

       Delege seçimleri, ilçe ve belde yönetiminin görevlendireceği bir başkan ile iki asıl üyeden oluşan sandık kurulunca yapılır. Asıl üyenin mazeretli olması halinde kurula katılmak üzere her sandık için iki yedek üye belirlenir.

      • Sandık Kurulunda Çoğunluğun Sağlanması
       Madde 23

       Seçim mahallinde oy verme başlamadan önce sandık kurulu üyelerinden gelmeyen olur veya sonradan kurulda boşalma olursa, kurul yedek üye ile tamamlanır. Yedek üyelerin de bulunmaması halinde sandık kurulu baş- kanı, hazır bulunan bir partiliyi, görevlendirerek kurulu tamamlar. Sandık baş- kanı bulunmuyor ise, aynı işlem yaşça kıdemli olan üye tarafından icra edilir. Kurulun hiçbir üyesi hazır değil ise, kademe başkanı; hazır bulunan partililerden derhal yeni bir kurul oluşturur ve seçim yapılır.

      • Sandık Sayısı
       Madde 24

       Seçim yapılacak her mahalle veya köy için en az bir sandık ve kapalı oy verme yeri hazırlanır. Sandıklar ile seçim için gerekli diğer araç ve gereçler, oy zarflar; ilçe ve belde başkanlıklarınca hazırlanır, zarflar ilçe mührü ile mühürlenir.

      • Sandık Alanında Bulunabilecekler
       Madde 25

       Sandık mahallinde, oy vermek üzere gelen delege seçmenleri ile Parti kademe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile görevli ve aday üyeler bulunabilir.

      • Oy Verme Başlamadan Önce Sandık Kurulunun Yapacağı İşler
       Madde 26

       Sandık kurulu başkanı, yeterli çoğunluk sağlanıp sağlanmadı- ğını, sağlanamamış ise saat kaçta seçime geçildiğinin zaptını düzenler. Oy kullanma kabin veya kabinlerini kontrol eder. Adayların isimlerini okumak suretiyle duyurur, aday önerisine göre seçimin hangi yöntemle yapılacağını, 28. maddeye göre oy kullanmanın ne zaman sona ereceğini açıklar, sandığın boş olduğunu, sandık kurulu üyeleri ile oy verme yerinde hazır bulunan üyeler önünde tespit ederek sandığı kapatır. Yapılan işlemleri tutanağa geçirir ve seçimi başlatır.

     • Dördüncü Bölüm - Oy Verme İşlemleri

      • Oy Verme Yetkisi
       Madde 27

       Yönetmeliğin 20. maddesine göre düzenlenecek mahalle ve köy delege seçmen listesinde yer alan her üye, delege seçimlerinde oy verme hakkına sahiptir. Kesinleşen delege seçmen listesinde kaydı olmayan, delege seçiminde oy kullanamaz. Bir mahalle veya köyde kayıtlı delege seçmeni başka bir mahalle veya köy delege seçiminde oy kullanamaz.

      • Delege Seçiminde Oy Verme Süresi
       Madde 28

       Oylama, kongre takviminde gösterilen süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen, oy kullanmak için süresi içinde sırada yer alanların oy kullanmaları sağlanır.

      • Delege Seçmen Kimliğinin Tespiti
       Madde 29

       Seçimlerde oy vermek için parti üye kartının veya resmi dairelerce verilen kimlik kartının (nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi vb.) gösterilmesi şarttır.

      • Oy Verme Düzeni
       Madde 30

       Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi, kimlik veya parti üye kartını gördükten ve delege seçmen listesinde isminin bulunduğu birinci imza sütununu imzaladıktan sonra oy zarfını verir.Partili seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen mühürlü oy zarfını alarak, oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine geçer. Oy kullanma hakkına sahip partili üye oyunu, kapalı oy verme yerinde bulunan ve oy pusulası olarak kullanılacak listeyi aynen veya listedeki aday veya adayları çizerek dilediği ferdi adayları yahut başka liste var ise o listeden istediği aday veya adayları yazarak, listeyi zarfa koymak suretiyle kullanabilir. “Liste usulü” aday teklifinin yapılmamış olması nedeniyle “çarşaf liste usulü” nün uygulanacağı hallerde seçmen; oyunu, aday listesindeki isimlerin yanında yer alan daire veya karelerin içine (x) koymak suretiyle kullanır. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.

      • Sandıkların Açılması
       Madde 31

       Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökü- mü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder.

      • Oyların Sayım ve Dökümü
       Madde 32

       Sandıktan çıkan zarfların toplamı Yönetmelik ekinde yer alan (Örnek: 33/1 nolu) tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.

      • Delege Seçimi Sonuç Tutanağı
       Madde 33

       Oy sayımı matbu sonuç tutanaklarına her adayın aldığı oy miktarı, isim sütununa işlendikten sonra sandık kurulunca imzalanıp derhal ilçe veya belde başkanlığına teslim edilir.Beldesi olan ilçelerde, belde başkanlıkları kendilerine ulaşan sonuç tutanaklarının bir suretini derhal ilçe başkanlığına gönderirler. Seçimler, “liste yöntemi” uygulanarak yapılmış ise, adaylar; listede teklif edildikleri yere(asıl-yedek) seçilmiş olurlar. Asıl üye adayları kendi aralarında, yedek üye adayları kendi aralarında statü kategorisi oluştururlar. Aldıkları oya göre asıl adaylar kendi aralarında, yedekler de kendi aralarında sıralanır. Yedek listede aday gösterilen (x), asıl listede aday gösterilen (y) den daha fazla oy almış olsa bile, asılın yerine geçemez. Seçim, “çarşaf liste” yöntemi uygulanarak yapılmış ise, sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir. Eşit oy halinde sandık kurulunca kur’a çekilir. Seçilen delegeler Yönetmelik ekinde yer alan (Örnek: 32/2 nolu) tutanağa geçirilir ve sandık kurulunca imzalanır, bağlanır.

      • Geçerli Sayılmayacak Oylar ve Oy Pusulaları
       Madde 34

       34.1-Oyların liste halinde kullanılmasında, listedeki adayların yarıdan fazlasının silme veya çizme sonucu boş bırakılmış olması, yahut mahalle veya köy asıl ve yedek delege sayısından fazla ilave yapılmış olan liste halindeki oy pusulaları geçersizdir.
       34.2- Sandık kurulunca verilmiş zarftan başka zarflar ile hangi seçmen tarafından kullanıldığı belli olacak şekilde imza, mühür ve benzeri işaret taşıyan zarflar, açılmadan geçersiz sayılır. Aynı nitelikte olan oy pusulası da geçersiz sayılır. 34.3- Oyların çarşaf liste halinde kullanılmasında, asıl ve yedekleri dahil, seçilmesi gereken sayıdan fazla veya yarısından eksik işaretli oylar geçersizdir. 34.4- “Liste yöntemi” ne göre yapılan seçimde, asıl üye adayını “yedek” yahut yedek üye adayını “asıl” üye yazarak kullanılmış oylarda, diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, sadece böyle tercihler geçersiz sayılır. 34.5- Sandık kurulunca imzalanıp oy verme yerine asılan aday listesi veya ferdi adaylar haricinde, oy pusulasına yazılan isme verilen oy nazara alınmaz. Oy pusulasında başka bir eksiklik yok ise, diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır. 34.6- Bir zarf içine konulan farklı listelerden hiçbiri geçerli sayılmaz.

     • Beşinci Bölüm - Seçime İtiraz, Seçimin İptali ve Seçim Yasakları

      • Delege Seçimlerine İtiraz (Tüzük m: 30.8, 30.9)
       Madde 35

       Delege seçimlerine karşı seçimden itibaren üç gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim kurulunun vereceği karar kesindir. İtirazlarda; itiraz edene, isteği halinde, alındı belgesi verilir ve verilen karar itiraz edene bildirilir.

      • Delege Seçimlerinin İptali ( Tüzük m: 39/Son)
       Madde 36

       Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; delege seçimlerinde Kanun,Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasının saptanmış olmasına münhasır olmak üzere, belde, ilçe, il ve Büyük Kongre delege seçimleri ile yan kuruluşların kongrelerini veya delege seçimlerini, ilçe ve il ölçeğine göre, kısmen veya tamamen iptal edip yeniden yapılmasına, yapacağı gizli oylamada üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğunun oyu ile karar verebilir.

      • Seçim Yasakları
       Madde 37

       Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında, eylemin niteliğine göre, Tüzükte öngörülen disiplin cezaları uygulanır.

    • Üçüncü Kısım - Kongreler

     • Birinci Bölüm - Belde Kongresi

      • Kongrenin Oluşumu (2820 SPK m: 7/3, Tüzük m: 21)
       Madde 38

       Belde kongresi, belde teşkilatının en üst karar ve denetim organıdır. Nüfusu 5000’den az olan beldelerde kongre yapılmaz. Bu beldelerin yönetim organları, ilçe yönetim kurulunca atama yolu ile oluşturulur.

      • Belde Kongresi Delegeleri (SPK m: 19, Ek madde 2, Tüzük m:22)
       Madde 39

       Belde Kongresi, seçilmiş en fazla 100 delege ile tabii delegelerden oluşur. 39.1) Belde Kongresinin Seçilmiş Delegeleri: Yönetmeliğin 11. maddesine göre seçilmiş delegelerdir. 39.2) Belde Kongresinin Tabii Delegeleri: Beldenin seçimle görev yapmakta olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile partili belde belediye başkanı; belde kongresinin tabii delegesidirler.

      • Belde Kongre Delege Listesinin Onaylanması (2820 SPK m: 21, Tüzük m:23,41,42)
       Madde 40

       Belde başkanlıkları; kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini, kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak, ilçe başkanlığına verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, gün ve saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, belde merkezinde ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır. İlçe başkanı; eksiklik yok ise, listeyi ve eklerini onaylar.

      • Belde Kongresinin İlanı
       Madde 41

       Belde yönetimi; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış ilan araçları ile ve bağlantı var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir. Belde kongresinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. Belde başkanlığı, kongrenin sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda bulunmakla yetkili ve görevlidir.

      • Denetim ve Gözetim
       Madde 42

       Belde kongresi; ilçe yönetim kurulunun, aday olmayanlar arasından görevlendireceği üç kişilik bir heyetin gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır.

      • Seçimler
       Madde 43

       Belde kongresinde; 1-Belde Başkanı, 2-Belde Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, 3-Beldeyi ilçe kongresinde temsil edecek ilçe kongresi asıl ve yedek delegeleri, seçimleri yapılır. Gündemdeki diğer konular görüşülür, karara bağlanır. Beldeye bağlı mahallelerden belde kongresi tarafından seçilecek ilçe kongresi delege sayısı; belde kongresinden önce ilçe yönetim kurulunca belirlenir ve belde başkanlığına bildirilir.

     • İkinci Bölüm - İlçe Seçimleri

      • Kongrenin Oluşumu ( Tüzük m: 28)
       Madde 44

       İlçe teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan ilçe kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur.

      • İlçe Kongresi Delegeleri (Tüzük m: 29)
       Madde 45

       İlçe kongresi, seçilmiş en fazla 400 delege ile tabii delegelerden oluşur. 45.1)İlçe Kongresinin Seçilmiş Delegeleri: Seçilmiş delegelerin mahalle dağılımları bu Yönetmelikte öngörülen usule göre belirlenir. Ancak İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den az ise, üyelerin tamamı; ilçe kongresi delegesi sayılır. 45.2)İlçe Kongresinin Tabii Delegeleri: Seçimle görev almış ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, ilçe belediye başkanı ile ilçeye bağlı belde belediye başkanları ilgili ilçenin; partili büyükşehir belediye başkanları dışındaki il belediye başkanları ise, merkez ilçe kongresinin tabii delegesidirler.

      • İlçe Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması (2820 SPK m: 21, Tüzük m:41)
       Madde 46

       İlçe başkanlıkları; kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini, kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak, yetkili seçim kurulu başkanlığına verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, 260 Kongre Yönetmeliği gün ve saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, İlçe başkanlıklarında ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır. Seçim kurulu başkanı; eksiklik yok ise, listeyi ve eklerini onaylar.

      • İlçe Kongresinin İlanı (Tüzük m:42)
       Madde 47

       İlçe Başkanlıkları; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış ilan araçları ile ve bağlantı var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir. İlçe kongrelerinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. İlçe başkanlığı, kongrenin sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda bulunmakla yetkili ve görevlidir.

      • Seçimler
       Madde 48

       İlçe kongresinde; 1-İlçe Başkanı, 2-İlçe Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, 3-İlçeyi il kongresinde temsil edecek il kongresi asıl ve yedek delegeleri, seçimleri yapılır. Gündemdeki diğer konular görüşülür, karara bağlanır. İlçe kongresinde seçilecek il kongresi delege sayısı; her ilçe için ayrı ayrı hesap edilmek suretiyle ilçe kongresinden önce il teşkilat başkanlığınca belirlenir. Yapılan itirazlar, il yürütme kurulunca karara bağlanır.

     • Üçüncü Bölüm - İl Kongresi

      • Kongrenin Oluşumu (Tüzük m:34)
       Madde 49

       İl teşkilatının en üst karar ve denetim organıdır.

      • İl Kongresi Delegeleri (Tüzük m: 35)
       Madde 50

       50.1) İl Kongresinin Seçilmiş Delegeleri: İl kongresi, seçilmiş en fazla 600 delege ile tabii delegelerden oluşur.
       50.2) İl Kongresinin Tabii Delegeleri: İlin partili milletvekilleri, seçimle görev almış il yönetim ve il disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile partili il ve büyükşehir belediye başkanları, il kongresinin tabii delegeleridirler.

      • İl Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması (2820 SPK m : 21, Tüzük m:41)
       Madde 51

       İl başkanlıkları; kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini, kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak, yetkili seçim kurulu başkanlığına verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, gün ve saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, il başkanlıklarında ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır. Seçim kurulu başkanı; eksiklik yok ise, listeyi ve eklerini onaylar.

      • İl Kongresinin İlanı (Tüzük m:42)
       Madde 52

       İl Başkanlıkları; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış ilan araçları ile ve bağlantı var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir. İl kongrelerinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. il başkanlığı, kongrenin sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda bulunmakla yetkili ve görevlidir.

      • Seçimler
       Madde 53

       İl kongresinde;
       1-İl Başkanı,
       2-İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri,
       3-İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri,
       4-İli Büyük kongrede temsil edecek büyük kongre asıl ve yedek delegeleri,
       5-İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, seçimleri yapılır. Gündemdeki diğer konular görüşülür, karara bağlanır. İl kongrelerinde ilin kaç adet büyük kongre delegesi seçeceği, kongre seçim takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığınca hesaplanır ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.

     • Dördüncü Bölüm - Delege Listelerine İtiraz

      • Delege Listelerin İlanı ve İtirazlar (Tüzük m: 41,42)
       Madde 54

       54.1) Belde kongrelerinde,Yönetmeliğin 41. maddesinde belirtilen usule göre ilçe başkanınca onaylanan ve ilan edilen listelere karşı ilan süresi içinde yapılacak itirazlar, ilçe başkanı tarafından incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, ilçe başkanı tarafından onaylanarak belde başkanlığına gönderilir. Onaylanan liste, belde kongresinin delege yoklama çizelgesini oluşturur.
       54.2) Yönetmeliğin 47 ve 52. maddelerinde düzenlenen seçim kurulu denetim ve gözetiminde yapılan kongrelerde, seçim kurulu başkanınca onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongre tarihinden yedi gün önce kademe teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür. İlan süresi içinde yapılacak itirazlar, yetkili seçim hakimi tarafından incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak ilçe başkanlığına gönderilir. Delege listesinde adları bulunsun veya bulunmasın parti üyeleri,delege listelerine ilan süresi içinde, yazılı olarak itiraz edebilirler. İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak partinin ilgili teşkilatına gönderilir. Böylece onaylanan liste, ilçe kongresinin delege yoklama çizelgesini oluşturur.
       54.3) Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Şu kadar ki; aynı zamanda birden fazla partiye veya partinin birden fazla teşkilat birimine üye olduğu tesbit edilenlerin delegelikleri iptal edilir.

     • Beşinci Bölüm - İlçe ve İl Kongrelerine İlişkin Ortak Hükümler

      • Birinci Ayırım - Sandık Kurallarına Dair Hükümler

       • Sandık Kurullarının Oluşturulması (Tüzük m : 46/2-3)
        Madde 55

        Seçim kurulu başkanı, kongrelerde görev yapacak bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer üyesi de aday olmayan parti üyeleri arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye de belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula memur üye başkanlık eder. Sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

       • Oy Sandıkları ve Seçim Araç ve Gereçleri
        Madde 56

        Kongrelerde yapılacak seçimlere göre yeteri kadar sandık oluşturulur. Sandıkların konulacağı kapalı oy verme yeri hazırlanır.Kapalı oy verme yerlerinin her birinde masa veya benzeri gereçler ile kalem bulundurulur. Birden fazla sandık kullanılan seçimlerde her sandığın üzerinde seçimi yapılan organın yazılı olduğu bir levha bulundurulur. Seçim için gerekli tüm malzeme ile farklı renkteki oy zarfları kademe başkanlıklarınca hazırlanarak, oylama günü seçim kuruluna teslim edilir.

      • İkinci Ayırım - Kongrenin İşleyiş Usul ve Esasları

       • Kongre Gündemlerini Belirleme Yetkisi (Tüzük m: 43)
        Madde 57

        Kongre gündemleri, ilgili kademe yönetim kurulunca belirlenir. Ancak en geç kongre divanı oluşturulup, gündem okunduktan hemen sonrasına kadar divan başkanlığına verilmiş ve kongrede hazır bulunan delegenin en az %5 i tarafından yapılan ilave gündem teklifleri, müzakereye açılır ve yapılacak oylama sonucuna göre karara bağlanır. Üst kademelerce belirtilen konuların, alt kademe kongre gündemine alınması zorunludur. Gündem prensip olarak aşağıdaki şekilde oluşturulur. Kongreye katılan parti üst yöneticileri ile milletvekillerinin konuşma sıraları ile gündemdeki yeri, duruma göre belirlenir. GÜNDEM: 1. Açılış, 2. Kongre başkanlık divanı seçimi, 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, 4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, 5. Gelir-Gider hesap raporunun okunması, 6. Raporlar üzerinde görüşmeler, 7. Yönetim kurulunun ibrası, 8. Adayların tanıtımı, 9. Seçimler için tasnif komisyonu seçimi, 10. Seçimler: Kongresi yapılan teşkilat kademesine göre; a) İl,ilçe veya belde başkanı seçimi, c) İl disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri seçimi, d) İl parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri seçimi, e) Büyük Kongre, il veya ilçe delegelerinin seçimi, 11. Dilek ve temenniler, 12. Kapanış.

       • Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı (Tüzük m: 43)
        Madde 58

        58.1) Kongre Toplantı Yeter Sayısı Kongrelerin toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte biridir. İlk toplantıda yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı çoğunluk aranmadan katılanlarla yapılır.
        58.2) Kongre Karar Yeter Sayısı Kongrede kararlar, Tüzükte yazılı ayrık durumlar saklı olmak üzere, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

       • Kongrenin Açılışı (Tüzük m: 44)
        Madde 59

        İlan edilen kongre gün ve saatinde kongre toplantı salonuna gelen delegelerin kimlikleri kademe sekreteri ve hazır bulunanlar arasından kademe başkanınca tesbit edilen en az iki delege tarafından kontrol edilmek suretiyle delege yoklama cetveline imzaları alınır. Büyük Kongre ile ilgili bu işlemler, kongre komitesince geçekleştirilir. Kongre toplantı yeter sayısı yoksa,toplantı; kongre takviminde ilan edilen ikinci toplantı tarihinde çoğunluk aranmadan katılanlarla yapılır. Kongrenin açılışı, kongresi yapılan teşkilat kademe başkanı veya onun görevlendireceği kademe yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır.

       • Kongre Divanı Seçimleri ve Divanın Yetki ve Görevleri (Tüzük m: 44)
        Madde 60

        60.1) Kongre açıldıktan sonra, divan başkanlığı seçimine geçilir. Divan başkanlığı için tek aday var ise, oylaması işari yolla açık olarak yapılır. Birden fazla aday olması halinde, divan başkanının ne şekilde seçileceğine genel kurul açık oylama ile karar verir. Ancak üye tam sayısının onda birinin yazılı istemi halinde divan başkanı, gizli oylama ile seçilir. Böyle bir durumda, öncelikle gizli oylamanın gerektirdiği tedbirler derhal alınır ve üç kişiden az olmayan sayım ve tasnif kurulu açık oylama ile oluşturulur.
        60.2) Seçilen divan başkanı yönetiminde, bir divan başkan yardımcısı ile toplam sayısı tek rakamlı olmak üzere yeteri kadar katip üye seçimi açık oylama ile yapılarak divan oluşturulur.
        60.3) Kongreyi, divanı temsil eden divan başkanı yönetir. Divanda kararlar, çoğunlukla alınır. Eşitlik olması halinde divan başkanının katıldığı görüş uygulanır.
        60.4) Kongrenin düzen ve ahenk içinde yürütümü, Parti Tüzüğü ile ilgili Kongre Yönetmeliği 265 yasa ve mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini temin için gerekli önlemleri almak ve düzeni sağlamak, kongre gündemini icra etmek, tutanağı düzenlemek ve tevdi etmek; kongre divanının yetki ve görevidir.
        60.5) Divan başkanlığı, Siyasi Partiler Kanunu’nun 4. kısmında yazılı yasaklara ve Parti Tüzüğüne aykırı konuşma yapan kongre üyelerine veya huzur ve sükunu bozucu davranışta bulunan herkese, derhal müdahale eder; delege olanları, oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, salondan çıkarabilir. Gerekli olması halinde toplantıya ara verebilir, dinleyici yerlerinin boşaltılmasını temin ederek, düzeni sağladıktan sonra kaldığı yerden kongrenin devamını sağlar.
        60.6) Divan başkanı, divan tarafından onaylı kongre tutanak örneğinin bir nüshasını ekleri ile birlikte ilgili kademe başkanına, bir nüshasını ise üst kademe yönetimine teslim eder.

       • Kongrelerin Görev ve Yetkileri (Tüzük m: 45)
        Madde 61

        61.1) Kongre; ilgili teşkilat kademe yönetim organının faaliyet ve hesapları ile yeni dönem bütçelerini müzakere edilip karara bağlayan, yeni yönetim organlarını ve üst kademe delegelerini seçen kuruldur.
        61.2) İlgili kademenin en üst karar ve denetim organı olan kongrelerde; parti tüzük ve programı çerçevesinde yerel, genel her türlü hizmet ve faaliyet hakkında görüşmeler yapılabilir ve kararlar alınabilir.
        61.3) Yönetim kurulunun ibrası, kongrede karara bağlanır. İbra oylamasına, ilgili yönetim kurulu başkan ve üyeleri katılamazlar.
        61.4) Görüşmelerde istek sırasına göre söz verilir. Üst kademe görevlilerine öncelik tanınır. Faaliyet ve hesap raporunda karşı oy yazısı olmayan yönetim kurulu üyesi, rapor aleyhine konuşmak için söz alamaz ve konuşamaz.
        61.5) Kongrelerde aday olan özürlüler için kendilerini ifade edecek imkanlar ve ayrıca işitme özürlüler için tercümanlık hizmetleri gibi gerekli hizmetler, imkanlar ölçüsünde sağlanır.
        61.6) Kongreler, gündemdeki konuların gerekli kıldığı çalışma komisyonları kurabilirler. Komisyonlar en az 3 en fazla 5 üyeden oluşur. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporunu hazırlayıp kongre başkanlık divanına tevdii ederler. Gerekli görülürse komisyonun kendi üyeleri arasından seçeceği başkan, kongreye komisyon raporu ile ilgili takdimde bulunur.

      • Üçüncü Ayırım - Kongrelerde Adaylık Ve Seçim Usulü (Tüzük m: 46)

       • Adaylık
        Madde 62

        62.1) Seçilme yeterliliğine sahip partili her üye, yer kaydı aranmaksızın, kongrede yapılacak seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir. 266 Kongre Yönetmeliği
        62.2) Kongrelerde adaylık başvurusu, divan oluştuktan sonra belli edilmiş süre dolmadan divana yapılır. Divan başkanlığı, gündemin “seçimler” maddesinde veya daha önce aday başvurularının en son ne zamana kadar yapılabileceğini ilan eder ve ilan edilmiş saat gelince aday başvuruları için sürenin dolduğunu, varsa verilmesini tekrar duyurur ve sonraki aday başvurularını işleme koyamayacağını ilan eder.
        62.3) Divan, aday başvurularını veriliş sırasına göre ayrı ayrı okumak suretiyle kongre genel kurulunun bilgisine sunar.
        62.4) Kongrede yapılacak seçimler, başladıktan sonra ara verilmeksizin sonuçlanıncaya kadar devam eder.
        62.5) Divan; adaylıktan çekilme ve itirazlar varsa, karara bağlayarak adaylıkları kesinleştirir. Kesinleşmiş adaylar, okunmak suretiyle duyurulur ve ayrıca salonda uygun yerde ilan edilir. Divan tarafından onaylı liste örneği ise, hazır bulunan seçim kuruluna verilir.
        62.6) Aday listelerinin kesinleşmesi için belli edilen süre içinde yapılacak yazılı çekilme beyanları, divanca kimlik tespiti ile tutanağa geçirilir ve hazırlanacak kesinleşmiş aday listesi tutanağında belirtilir.
        62.7) Adaylıkların kesinleşmesinin ilanından sonra ve seçim süresince yapılacak yazılı çekilme beyanları, sayım dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan seçilenler olur ise, istifa etmiş sayılırlar.

       • Adaylık ve Seçim Usulü
        Madde 63

        63.1) Organ ve delege seçimleri “liste yöntemi”ne göre yapılır. Kademe başkan adayı, yönetim kurulu asıl ve yedek üye adayları ile belde, ilçe ve il kongrelerinde ayrıca üst kurul kongre delege asıl ve yedek adaylarını gösterir şekilde “liste yöntemi” esasına uygun öneri yapılmamış ise, her organ ve delegelikler için yapılan ferdi adaylıklar tamamlanıp kesinleştirildikten sonra, divanca soyadı esasına göre “çarşaf liste” sıralaması yapılır. Sıralamanın hangi soyadından başlayacağı çekilecek kur’a ile belirlenir. Böylece her organ için yapılan adaylıklar, ayrı sütunlar halinde tek veya birden fazla sayfada sıralanır. İsimlerin yanına işaret konacak kare veya daire boşluklara yer verilir ve yeteri kadar çoğaltılır. Birer örneği divanca onaylı yeterli sayıdaki listeler, mühürlenmek ve oy pusulası olarak kullanılmak üzere, zarflarıyla birlikte yetkili seçim kuruluna teslim edilir.
        63.2) Çarşaf liste uygulamasında oylar, seçim kurulunca mühürlü listedeki isimlerin yanında yer alan kare veya daire içi işaretlenerek, mühürlü zarfa konduktan sonra sandığa atmak suretiyle kullanılır. Asıl ve yedekleri dahil, seçilmesi gereken sayıdan fazla veya yarısından eksik işaretli oylar geçersizdir. Sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir. Eşit oy halinde seçim kurulunca kur’a çekilir.
        63.3) Adaylar, “liste yöntemi” ne uygun olarak önerilmiş ise, bu takdirde oylar, listenin zarfa konup sandığa atılması suretiyle kullanılır. Delege; oyunu, listeyi aynen veya listedeki aday veya adayları çizerek dilediği ferdi veya varsa diğer listelerdeki adaylardan yazmak suretiyle kullanabilir.
        63.4) Oyların liste halinde kullanılmasında, listedeki adayların yarıdan fazlasının silme veya çizme sonucu boş bırakılmış olması, yahut organ üye sayısından fazla ilave yapılmış olan liste halindeki oy pusulaları geçersizdir. Divan başkanınca kesinleştirilmiş aday listelerinde yer almayanlara verilecek oylar, nazara alınmaz.
        63.5) Seçimlerin, liste yöntemi uygulanmak suretiyle yapılması halinde; ferdi adayların isimleri, soyada göre sıralanır ve ayrı bir kağıda yazılarak oy kabin veya kabinlerinde asılı olmaları sağlanır.
        63.6) Adaylıkların kesinleştirilmesinden önce usulüne uygun vaki çekilmeler sonucu, organ üye tam sayısının salt çoğunluğundan fazla boşalma olan listeler, liste olma özelliğini kaybeder.
        63.7) Belde, ilçe ve il kongrelerinde bütün seçimler birlikte yapılır. Oylar, ‘çarşaf liste’ yönteminin uygulanır olması halinde; başkan aday veya adaylarının oyu bir zarfa, diğerlerinin hepsi ayrı bir zarfa konarak, ayrı sandıklara, imkan olmaması halinde aynı sandığa atmak suretiyle aynı anda kullanılır. Oylar aynı sandığa atılarak kullanılacak ise, zarfların farklı renkte olmalarına özen gösterilir.
        63.8) Belde, ilçe ve il başkanlığı için tek aday olması, organ ve delege seçimleri için “liste” şartlarının varlığı halinde; aday isimlerinin baş tarafına kare veya daire oluşturulmasına gerek kalmaz. Adaylar, listede aday olarak gösterilen yere (asıl veya yedek üye)seçilmiş olurlar. Yönetmeliğin 33/2. fıkralarında yazılı esaslar, belde, ilçe ve il seçimlerinde de gözetilir.

       • Kongrelerde Oy Hakkını Kullanma Şekli (Tüzük m: 47)
        Madde 64

        Delege; nüfus cüzdanı, resimli üye kimlik kartı, ehliyet ve benzeri kimlik belgesini ibraz ederek, kesinleşmiş delege listesine göre delege olduğunu ispat ettikten sonra oy kullanmaya başlar. Kendisine mühürlü oy pusulası ve zarfı verilir, imzası alınır. Oyunu sandığa atar, imzası alınır ve kimlik belgesi iade edilir. Özürlüler; oylarını, ikinci derece yakınlıkta kan veya sıhri hısımlarının yardımlarıyla kullanabilirler.

       • Seçimlerle İlgili İtiraz (2820 SPK m: 21/10, Tüzük m: 48)
        Madde 65

        Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde seçim sonuçlarına karşı, ilgili seçim kurulu başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Hakimin kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, seçimler için belirleyeceği günde, kongrede kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçim yapılır.

       • Kongre Sonuçları ve Tutanaklarının Üst Organa Bildirilmesi (Tüzük m:49)
        Madde 66

        İlçe başkanları; kongre divan başkanı tarafından kendisine tevdi olunacak ilçe kongresi tutanak örnekleri ile kongrede yapılan seçim sonuçlarını gösteren seçim kurulu tutanak örneğini, itiraz süresi geçtikten, itiraz edilmiş ise sonuçlandıktan hemen sonra Teşkilat Başkanlığına gönderilmek üzere il başkanlığına verir. İl başkanlığı da il kongresiyle ilgili aynı bildirimi yapar.

     • Altıncı Bölüm - Büyük Kongre (2820 SPK m : 14, Tüzük m: 61)

      • Büyük Kongre (2820 SPK m:14/5, Tüzük m:61)
       Madde 67

       Partinin en yüksek organı büyük kongredir. Büyük kongre, il kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur.

      • Büyük Kongre Delegeleri (Tüzük m:62)
       Madde 68

       Büyük Kongre, il kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur.
       68.1)Büyük Kongrenin Seçilmiş Delegeleri: Seçilmiş delegeler toplamı, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz. Hangi ilin kaç adet seçilmiş delege ile Büyük Kongrede temsil olunacağı, aşağıda yazılı usul ve esaslara göre belirlenir: Seçilmesi gereken toplam delege sayısının yarısı olan 550 delegelik; illerden seçilecek Milletvekili sayısına göre illere tahsis edilir. Tahsisten sonra kalan delege sayısının; partinin son milletvekili genel seçiminde almış olduğu toplam oy’a bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Kat sayısının, partinin ilde almış olduğu toplam oyla çarpımı sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin toplamı, o il kongresinde seçilecek büyük kongre delege sayısını teşkil eder. Büyük kongrenin yapılacağı tarihe göre, Partinin katıldığı genel seçim olmamış veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığında, her il; seçmesi gereken milletvekili sayısının iki katı delege ile Büyük Kongrede temsil olunur. İl kongrelerinde ilin kaç adet büyük kongre delegesi seçeceği, kongre seçim takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığınca hesaplanır ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.
       68.2) Büyük Kongrenin Tabii Delegeleri (SPK m :14/3-Tüzük m.62.2) 1. Genel Başkan, 2. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, 3. Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve Asıl Üyeleri, 4. Üyeliği devam eden Parti Kurucuları, 5. Partili bakan ve milletvekilleri, Büyük Kongrenin tabii delegeleridirler. Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimseler, ayrıca il kongrelerince delege olarak seçilemezler. (SPK.m.14/4) 68.3)Büyük Kongrenin onur üyeleri (Tüzük m.62.2) Parti ile üyelik bağı devam etmek kaydıyla, Genel Başkanlık, Başbakanlık, Bakanlık, TBMM üyeliği, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeliği, Kadın ve Gençlik Kolu Genel Başkanlığı yapmış olanlar, Büyük Kongrenin onur üyesidirler. Bunlar; kongrede söz alabilir, fakat delegelik sıfatları olmadıkça oy kullanamazlar.

      • Büyük Kongre Gündemi Ve Delege Listesinin İlanı (Tüzük m:64)
       Madde 69

       Büyük Kongrenin gündemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca hazırlanır. Kongrenin tarihi, yeri ve saati, nisap olmaz ise ertesi gün yapılacak ikinci toplantının tarih, yer ve saati, en az 15 gün önce ulusal bir gazetede ilan edilir ve il başkanlıklarına yazı ile duyurulur. Ayrıca kongrenin tarih, yer ve saati; gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için, en az 7 gün önce yetkili mülki amirliğe bildirilir. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı; seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, Büyük Kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle tüzüğün 41. maddesinde belirtilen askı ve işlemleri, Büyük Kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, Büyük Kongrenin delege yoklama çizelgesini oluşturur.

      • Tüzüğün ve Yönetmeliğin, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak Diğer Hükümleri (Tüzük m: 65)
       Madde 70

       İl ve ilçe kongrelerine ilişkin ortak hükümler faslında yer alan kongrenin açılışı, toplantı ve karar yeter sayıları, divan başkanı seçimi, divan heyetinin oluşumu ile kongre divanının yetki ve görevlerine ilişkin hükümler, Büyük Kongre hakkında da aynen uygulanır.

      • Genel Başkan’ın Açılış Konuşması ve Komisyon Oluşturulması (Tüzük m: 66)
       Madde 71

       71.1) Büyük Kongrede; kongre divanı oluşup, gündem okunduktan sonra, açılış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan’a söz verilir. 71.2) İşin önem ve niteliği itibariyle gündemde komisyon kurulmasına yer verilmiş veya usulüne uygun teklifle komisyon kurulması gündeme alınmış ise divan; Genel Başkan’ın konuşmasının ardından, genel kurulda aksine bir karar alınmazsa, beşer kişiden oluşacak komisyon üyelerinin seçimini, açık oylama ile gerçekleştirir. Her komisyon, bir başkan, bir sözcü ve bir raportör seçerek çalışma yapar. 71.3) Komisyonların çalışma zamanı; gündem maddelerinin görüşülmesini aksatmayacak şekilde, divan heyeti tarafından belirlenir. Belirlenmiş sürede raporun hazırlanıp sunulmamış olması; tek başına, kongrenin uzaması nedeni olarak öne sürülemez. 71.4) Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Her delege, çalışmaları aksatmayacak şekilde komisyon çalışmalarına katılıp görüş beyan edebilir. Komisyon belli edilmiş süre içinde raporunu hazırlar ve Genel Kurul’a sunulmak üzere kongre divan başkanlığına teslim eder. Komisyon raporları görüşülür ve oylanır. Genel kurulca kabul edilen komisyon raporları, genel kurul kararı niteliği kazanır. 71.5) Büyük Kongre çalışmalarıyla ilgili olarak, MKYK; belli konuların daha önce oluşturulacak komisyonlarca incelenmesini ve rapora bağlanmasını kararlaştırabilir. Bu takdirde 5 kişilik komisyon; ilçe, il, merkez ve yan kuruluşları temsil edecek şekilde büyük kongre delege sıfatı taşıyanlar arasından MYK’ca oluşturulur. Komisyonlar bu şekilde oluşturulmuş ise, genel kurulda sadece raporların müzakeresi ve oylaması yapılır.

      • Gündem Maddelerinde Değişiklik Ve Kongre Müzakereleri (2820 SPK m:14/Son, Tüzük m: 67)
       Madde 72

       72.1) İlan edilmiş gündem maddeleri arasında sıra değişikliği veya başka bir konunun gündeme alınması, genel kurul kararıyla mümkündür. 72.2) Gündem değişikliği taleplerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için, yazılı olarak kongre açılış başkanlığına veya gündemin okunmasından hemen sonra divana verilmiş olması zorunludur. 72.3) Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ilişkin veya parti politikalarını ilgilendiren gündem maddesi tekliflerinin müzakereye açılabilmesi için; bu tekliflerin, Genel Başkan veya MKYK tarafından yahut Büyük Kongre delegelerinin en az yirmide biri tarafından önerilmiş olması gerekir. 72.4) Siyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin son bendinin ikinci cümlesinde yer alan konularla ilgili müzakere şartı oluşan teklifler, Büyük Kongrenin seçeceği bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporu ile birlikte incelenir ve karara bağlanır. 72.5) Seçimler; gündemin ‘kapanış’ şeklinde son maddesi hariç gündemin en son maddesi olarak yapılır. 72.6) Görüşmeler, gündem sırasına göre yapılır. Müzakerelere katılım, talep sırasına göre yürütülür. Parti Genel Başkanı’na, MYK ile MKYK adına söz isteyen kurul üyesine, komisyon başkanı ve sözcülerine, konuşma taleplerinde, öncelik verilir. 72.7) Faaliyet raporuna muhalefet şerhi bulunmayan MKYK üyesi, faaliyet raporu aleyhine söz alamaz ve konuşamaz. 72.8) Büyük Kongre için tek bir gün öngörülmüş ise, kongre; gündem maddeleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

      • Büyük Kongre’de Yapılacak Seçimler (2820 SPK m :14/, 21, Tüzük m: 68)
       Madde 73

       Büyük Kongre; 1. Parti Genel Başkanı, 2. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, 3. Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri, 4. Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri seçimlerini yapar.

      • Büyük Kongre’de Adaylık Ve Seçim Hazırlıkları (Tüzük m: 69)
       Madde 74

       74.1) Büyük Kongre delegesi olsun veya olmasın, partiye kayıtlı her üye, parti organlarına aday olabilir veya aday gösterilebilir. 74.2) Aynı kişi, aynı kongrede seçimi yapılacak farklı organlara aynı anda aday olamaz ve aday gösterilemez. Böyle bir durumda, divan başkanı tarafından adaya tercih yapması gerektiği bildirilir. Tercihini belli etmeyen adayın hiçbir adaylığı işleme konmaz. Ancak genel başkanlık seçimini kazanamayan partili, diğer organ seçimleri için aday olabilir. 74.3) Büyük Kongrede; Genel Başkan seçimi hariç, diğer bütün seçimler aynı anda ve birlikte yapılır. 74.4) Yönetmeliğin, aday ve organ seçimlerine ilişkin 33/2, 62 ve 63. maddelerinin, yukarıda yazılı olanlara aykırı olmayan hükümleri, Büyük Kongre seçimlerinde de aynen uygulanır.

      • Büyük Kongre Tutanakları (Tüzük m: 71)
       Madde 75

       Seçim kurulunca ilan edilen seçim sonuçları ile kongreye ait bütün tutanak ve evraklar; divan üyelerinin imzalarını taşıyan bir tutanağa bağlanarak, divan başkanı tarafından dizin listesi ekinde Parti Genel başkanına tevdi olunur.

      • Büyük Kongre Seçimleri İle İlgili İtiraz (2820 SPK m: 21/10,11, Tüzük m: 72)
       Madde 76

       Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına karşı, tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde, seçim kurulu başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Hakimin kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, seçimler için belirleyeceği günde, kongrede kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçimler yapılır.

      • Genel Başkan Seçimi (2820 SPK m: 15 Tüzük m: 75-76)
       Madde 77

       77.1) Genel Başkan, Büyük Kongre tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamamış ise, ikinci oylamada en çok oy alan iki adayla üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday, Genel Başkan seçilmiş olur. 77.1) Aynı kişi; Kurucu Genel Başkanlık hariç, en fazla olağan dört dönem genel başkan seçilebilir. 77.2) Genel Başkanlık için adaylık başvuruları, kongre divan başkanlığına yapılır. Divan başkanlığı, adaylık başvurularını Tüzüğün 69. maddesine göre ilan edip kesinleştirir. Genel başkan adaylarının isimleri, divan tarafından, soyadı esasına göre bir kağıda yazılarak yeteri kadar çoğaltılır. İsimlerin baş tarafına kare veya daire şeklinde işaret konacak yerler oluşturulur. Bu listeler ile yeteri kadar zarf, oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazır bulunan seçim kuruluna verilir. Oy pusulaları seçim kurulu mührü ile mühürlenir. Oylar, aday isimlerinden birinin yanındaki kare veya daire içinin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Birden fazla ismin işaretlendiği oylar ile mühürsüz olarak kullanılmış oy pusulaları geçersizdir. Aday tek ise, işaret koyma şartı aranmaz. 77.3) Kongre gündeminin “seçimler” maddesinde; önce, Genel Başkan seçimi yapılır. Genel Başkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez. 77.4) Seçilen Genel Başkan; yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.

     • Yedinci Bölüm - Yan Kuruluşların Delegeleri ve Kongreleri

      • Yan Kuruluşların Kongre Seçimlerine İlişkin Esaslar
       Madde 78

       78.1) Partinin kuruluş kademelerine göre yapılacak Kadın ve Gençlik Kolları kongrelerinde, bu Yönetmelikte temel teşkilat kademesi için öngörülen kurallar, eş düzey yan kuruluş kongresi hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, yargı gözetimi ve denetimi altında yapılması öngörülen seçimlerde, bu görev, eş düzey yürütme kurulunun belirleyeceği en az üç kişilik bir kurul tarafından yerine getirilir. 78.2) Yan kuruluş kongre delege seçmenleri, kolun ilçe teşkilatınca tutulan Kadın/ Gençlik Kolu üye kayıt defterine kayıtlı ve Tüzükte belirtilen şartları taşıyan partili üyelerdir. Kongre delegeleri, bu üyelerce, eş düzey yönetim kademesi için bu Yönetmelikte belirlenen sayıda seçilir. 78.3) Yan kuruluş kongreleri, eş düzey yönetim kademesi kongreleri ile birlikte veya ayrı yapılmasını belirleme yetkisi MKYK’ya aittir. Bu yetki, il yönetim kurullarına da devredilebilir. 78.4) Yan kuruluş kongrelerinin yapılmamış olması, esas teşkilat kademe kongrelerinin yapılmasına engel teşkil etmez. Kongre Yönetmeliği 273

      • Yürürlük
       Madde 79

       Yönetmelik hükümleri MKYK’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

      • Yürütme
       Madde 80

       Yönetmelik hükümlerini MYK yürütür.

   • Teşkilat İç Yönetmeliği

    • Beşinci Kısım - Parti İçi Toplantılar

     • Birinci Bölüm

      • Toplantılarda Oylama ve Karar Yeter Sayısı
       Madde 69

       Toplantılarda oylama ve karar yeter sayısı; a. Toplantılar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. b. Kararlar, Kanun ve Tüzükte yer alan istisnai durumlar dışında, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. c. Açık oylamalarda sonucunun eşit olması hâlinde, başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır. d. Gizli oylama sonucunun eşit olması hâlinde, oylama iki kez daha tekrarlanır. Eşitlik bozulmazsa sonraki toplantıda konu bir kez daha oylanır. Eşitlik yine bozulmazsa, oylama konusu reddedilmiş sayılır. e. Yönetim kurulları, kurul başkanının veya kurul üye tam sayısının 1/3’ünün talebi hâlinde olağanüstü toplanır. Bu toplantılarda sadece toplantı nedeni olarak gösterilen konu veya konular görüşülür.

     • İkinci Bölüm - Teşkilat Kademelerinin Zorunlu Toplantıları

      • Madde 70

       Teşkilat kademeleri haftalık ve aylık olarak; a. Yönetim Kurulu Toplantısı b. Yürütme Kurulu Toplantısı c. Belediye Başkanları Toplantısı d. Birim Başkanları Toplantısı e. Danışma Meclisi Toplantıları yapar.

      • Yönetim Kurulu Toplantısı
       Madde 71

       Yönetim kurulu toplantısı; teşkilatın il, ilçe ve belde kademelerinde kademe başkanının başkanlığında, yönetim kurulu asıl üyeleri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımları ile yapılan haftalık toplantıdır.

      • Yürütme Kurulu Toplantısı
       72

       Yürütme kurulu toplantısı; teşkilatın il, ilçe ve belde kademelerinde kademe başkanının başkanlığında başkan yardımcıları ile kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımları ile haftalık olarak yapılan toplantıdır. Yönetim ve Yürütme Kurulları Toplantısı Örnek Gündemi a. Açılış ve yoklama b. Gündem tekliflerinin değerlendirilmesi c. Birim faaliyetlerinin takdim ve müzakeresi d. İlçe, belde, köy/mahalle ve sandık faaliyetlerinin takdim ve müzakeresi e. Takip edilecek konular f. Müzakere edilecek konular g. Görevlendirmeler h. Güncel ve siyasi konular i. Dilek ve temenniler j. Kapanış

      • Belediye Başkanları Toplantısı
       Madde 73

       İl başkanının başkanlığında Partili il, ilçe ve belde belediye başkanları ile il yürütme kurulu üyelerinin ve belediyesi olan teşkilat kademe başkanlarının katılımı ile yapılan aylık belediyeler arası koordinasyon toplantısıdır. Belediye Başkanları Toplantısı Örnek Gündemi a. Açılış ve yoklama b. Belediye hizmetleri ile ilgili sunumlar ve müzakereleri c. Dilek ve temenniler d. Kapanış

      • İl Birim Başkanları Toplantısı
       Madde 74

       İl birim başkanları toplantısı; il birim başkanlarının başkanlığında ilçe birim başkanlarının katılımları ile ayda bir yapılan toplantıdır. İlde aşağıdaki birim toplantıları yapılır. a. İlçe Başkanları toplantısı b. İlçe siyasi ve hukuki işler başkanları toplantısı c. İlçe teşkilat başkanları toplantısı d. İlçe seçim işleri başkanları toplantısı e. İlçe tanıtım ve medya başkanları toplantısı f. İlçe dış ilişkiler başkanları toplantısı g. İlçe sosyal işler başkanları toplantısı h. İlçe yerel yönetimler başkanları toplantısı i. İlçe ekonomi işleri başkanları toplantısı j. İlçe halkla ilişkiler başkanları toplantısı k. İlçe mali ve idari işler başkanları toplantısı l. İlçe araştırma ve geliştirme başkanları toplantısı m. İlçe sekreterleri toplantısı

      • İlçe Birim Başkanları Toplantısı
       Madde 75

       İlçe birim başkanları toplantısı, ilçe birim başkanlarının başkanlığında belde, köy ve mahalle birim başkanlarının katılımları ile ayda bir yapılan toplantıdır. İlçede aşağıdaki birim toplantıları yapılır. a. Belde başkanları toplantısı b. Köy ve mahalle başkanları toplantısı c. Teşkilat başkanları toplantısı d. Seçim işleri başkanları toplantısı e. Tanıtım ve medya başkanları toplantısı f. Sosyal işler başkanları toplantısı g. Yerel yönetimler başkanları toplantısı h. Halkla ilişkiler başkanları toplantısı i. Mali ve idari işler başkanları toplantısı j. Sekreterler toplantısı Birim Başkanları Toplantısı Örnek Gündemi a. Açılış ve yoklama b. Birim faaliyetlerinin takdim ve müzakeresi c. Güncel ve siyasi konular d. Dilek ve temenniler e. Kapanış

      • Danışma Meclisi ve Gündemi
       Madde 76

       Danışma meclisi, ilde il başkanının, ilçede ilçe başkanının başkanlığında ayda bir yapılan danışma amaçlı toplantıdır. Beldede ise istek ve ihtiyaca bağlı olarak belde danışma meclisi yapılır. a. Danışma meclisi toplantı takvimi, gündemi ve toplantıda görev yapacak divan heyeti kademe yürütme kurulunca belirlenir. b. Alt kademe danışma meclisi üst kademe danışma meclisinden önce yapılır. c. Danışma meclisi, basına açık kısmı dışında, üçüncü şahıslara kapalı olarak yapılır. d. Toplantı sonunda toplantıda dile getirilen konuları özetleyen ve katılanlarla ilgili bilgileri içeren bir rapor hazırlanır ve üst kademeye sunulur. Danışma Meclisi Örnek Gündemi Danışma meclisi basın toplantılı gündemli ise, danışma meclisi basına açık ve basına kapalı bölümler şeklinde yapılır. Basına ve halka kapalı bölüme yalnızca danışma meclisi üyeleri katılır. a) Basın toplantısı b) Basına ve halka kapalı bölüm 1. Açılış ve yoklama 2. Kademe başkanının açış konuşması 3. Aylık teşkilat faaliyetleri raporunun sunumu 4. Aylık yerel yönetimler raporunun sunumu 5. Parti politikalarının ve Hükümet hizmetlerinin sunumu 6. Güncel ve siyasi konuların değerlendirilmesi 7. Yapılan sunumların müzakeresi, dilek ve temenniler 8. Genel değerlendirme 9. Kademe başkanının kapanış konuşması ve kapanış

      • Danışma Meclisi Üyeleri
       Madde 77

       Teşkilat kademesine göre yapılacak danışma meclisine aşağıdaki üyeler katılırlar. İl Danışma Meclisi Üyeleri a. İlde oturan Genel Merkez Parti kurucu üyeleri b. İlde oturan MKYK üyeleri c. İlde oturan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri d. İlde oturan Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri e. İlin Partili TBMM üyeleri ile il çevresinde oturan eski TBMM üyeleri f. İl yönetim kurulu başkan ve üyeleri g. İl disiplin kurulu başkan ve üyeleri h. İl parti içi demokrasi hakem kurulu başkan ve üyeleri i. İlçe yürütme veya yönetim kurulu başkan ve üyeleri j. İl kadın ve gençlik kolları yürütme veya yönetim kurulu başkan ve üyeleri k. İlçe kadın ve gençlik kolları yürütme kurulu başkan ve üyeleri l. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları m. İl genel meclisi başkan ve üyeleri n. İl belediye meclisi üyeleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclis üyeleri o. İl çevresinde oturan önceki il başkanları ile belediye başkanları p. İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri İlçe Danışma Meclisi Üyeleri a. İlçede oturan Genel Merkez Parti kurucu üyeleri b. İlçede oturan MKYK üyeleri c. İlin Partili TBMM üyeleri ile ilçede oturan eski TBMM üyeleri d. İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri e. İlçe kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu başkan ve üyeleri f. İlçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri g. İl genel meclisi üyeleri h. Köy / mahalle yönetim kurulu başkan, temsilci ve üyeleri i. Belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri j. Belde belediye başkanları k. Önceki ilçe başkanları ile belediye başkanları l. İlçe yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri Belde Danışma Meclisi Üyeleri a. Belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri b. Belde kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu başkan ve üyeleri c. Belde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri d. Beldede oturan il genel meclisi üyeleri e. Mahalle yönetim kurulu başkan, temsilci ve üyeleri f. Önceki belde başkanları ile belediye başkanları g. Belde yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri

     • Üçüncü Bölüm - Teşkilatların İsteğe Bağlı Olarak Yapacakları Toplantılar

      • Yan Kuruluşlar Danışma Meclisi
       Madde 78

       Partinin kadın ve gençlik kolları, il, ilçe ve belde düzeyinde, Parti teşkilatı ana kademe yürütme kurulunun oluruyla kendi üyelerine yönelik danışma meclisi yapabilirler. Yan kuruluşların danışma meclisinin zamanı, gündemi ve katılımcıları, ana kademe Parti danışma meclislerine ilişkin düzenleme örnek alınarak, toplantıyı yapacak olan yan kuruluşun kademe yürütme kurulunca belirlenir.

      • Yerel Yönetimler Danışma Meclisi, Gündemi ve Üyeleri
       Madde 79

       Yerel yönetimler danışma meclisi; ilde il başkanının, ilçede ilçe başkanının, beldede belde başkanının başkanlığında istek ve ihtiyaca göre yapılan ve konusu yerel yönetim çalışmaları olan toplantıdır. Yerel yönetimler Danışma Meclisi Örnek Gündemi a) Basın toplantısı b) Basına ve halka kapalı bölüm 1. Açılış ve yoklama 2. Kademe başkanının açış konuşması 3. Belediye ve il genel meclisi faaliyetlerinin takdimi ve müzakeresi 4. Güncel ve siyasi konular 5. Dilek ve temenniler 6. Genel değerlendirme 7. Kademe başkanının kapanış konuşması ve kapanış Büyükşehir Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri a. Milletvekilleri b. İl başkanı ve yönetim kurulu üyeleri c. İl kadın ve gençlik kolları başkanları d. Büyükşehir belediye başkanı e. Büyükşehir belediye meclisi üyeleri f. İlçe belediye başkanları g. İlçe belediye meclisi gurup başkan vekilleri h. İl genel meclisi başkan ve üyeleri i. İlçe başkanları ile yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları j. İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri İl Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri a. Milletvekilleri b. İl başkanı ve yönetim kurulu üyeleri c. İl kadın ve gençlik kolları başkanları d. İl belediye başkanı e. İlçe belediye başkanları f. İl belediye meclisi üyeleri g. İl genel meclisi başkan ve üyeleri h. İlçe başkanları ile yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları i. İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri İlçe Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri a. Milletvekilleri k. İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri l. İlçe kadın ve gençlik kolları başkanları b. İlçe belediye başkanı c. Belde belediye başkanları d. İlçe belediye meclisi üyeleri e. İlçeden seçilen il genel meclisi üyeleri f. İlçeye bağlı köy / mahalle başkanları g. Belde başkanları ile yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları h. İlçe yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri Belde Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri a. Belde başkanı ve belde yönetim kurulu üyeleri b. Belde kadın ve gençlik kolları başkanları c. Belde mahalle başkanları d. Belde belediye başkanı e. Belde belediye meclisi üyeleri f. Belde ile ilgili il genel meclisi üyeleri g. Belde yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri

    • Altıncı Kısım - Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları

     • Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları
      Madde 80

      Grup kurmak için, Partinin en az üç üyeye sahip olması gerekir. a. İl başkanı, Partili büyükşehir belediye başkanı ve büyükşehir belediye meclisi üyeleri büyükşehir belediye meclisi Parti grubunu, b. İl başkanı ile Partili il belediye başkanı ve il belediye meclisi üyeleri il belediye meclisi Parti grubunu, c. İlçe başkanı, Partili ilçe belediye başkanı ve ilçe belediye meclisi üyeleri ilçe belediye meclisi Parti grubunu, d. İlçe başkanı, belde başkanı, Partili belde belediye başkanı, belde belediye meclisi üyeleri belde belediye meclisi Parti grubunu, e. İl başkanı ve Partili il genel meclisi üyeleri, il genel meclisi Parti grubunu oluşturur.

     • Gruplarla İlgili Genel Hükümler
      Madde 81

      Gruplarla ilgili genel hükümler; a. İl başkanı, il veya büyükşehir belediye meclisi ile il genel meclisi Parti grubunun başkanıdır. b. İl başkanının görevi başında olmadığı zamanlarda yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı, bunun da bulunmaması hâlinde grup başkanvekili gruba başkanlık eder. c. İlçe başkanı, ilçe sınırları içindeki beldeler dâhil bütün belediye meclisi Parti gruplarının başkanıdır. d. İlçe başkanının görevi başında olmadığı zamanlarda; ilçe belediye meclisi Parti grubuna yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı, bunun da bulunmaması hâlinde grup başkanvekili, belde belediye meclisi parti gurubuna ise belde başkanı, bunun da bulunmaması hâlinde belde belediye meclisi grup başkanvekili başkanlık eder. e. Gruba başkanlık eden, gruptaki oylamalarda oy hakkına sahiptir. f. Grup, üyeleri arasından her yüz üye için bir başkan vekili, ayrıca gurubun tamamı için bir sekreter ve bir sözcüyü gizli oylama ile seçer. g. Grup yönetimi seçimleri, yılın ilk toplantısından önce her yıl tekrarlanır. Grup Yönetimi, Grup Başkanı, Grup Başkanvekili, Grup Sekreteri ve

     • Grup Sözcüsü
      Madde 82

      Grup yönetimi, grup başkanı, grup başkanvekili, grup sekreteri ve grup sözcüsü ile ilgili genel hükümler: a. Grup yönetimi; grup başkanı, belediye başkanı, grup başkanvekili / vekilleri, grup sözcüsü ve grup sekreterinden oluşur. Grup başkanı, grup yönetiminin başkanlığını yapar. b. Grup başkanı veya yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda grup yönetimine ve gruba, grup başkanvekili başkanlık eder. c. Partili belediye başkanı ile il genel meclisi başkanı, kendi grup toplantılarına grubu yöneten başkan veya başkanvekili ile eş düzeyde katılırlar. d. Grup sözcüleri, meclislerde Parti grubunun görüş ve düşüncelerini anlatır, grup adına konuşma yapar. e. Grup sekreteri, grup yönetiminin ve grubun sekreterliğini yürütür, alınan kararları tutanağa geçirir ve imzalatır.

     • Parti Grubu ile Grup Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
      Madde 83

      Parti grubu ile grup üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları: a. Grup üyeleri grup içi çalışmalarda, görüşlerini açıklama ve oy kullanma hakkına sahiptir. b. Parti grubu, il genel ve belediye meclisi organ, kurul, komisyon gibi görevler için adayları seçim yoluyla belirler. c. Grup üyeleri il, ilçe ve beldede yerel hizmet ve ihtiyaçların tespiti amacıyla seçim bölgelerinde araştırmalar yapar. Bunlar hakkında gruba rapor verir, önerilerde bulunur. d. Grup üyeleri grup toplantılarına, belediye ve il genel meclisleri ile komisyon ve görevli oldukları diğer kurul toplantılarına düzenli olarak devam etmekle yükümlüdürler. e. Gizli oylama ile alınan grup kararları bağlayıcı niteliktedir. Grup toplantılarında hazır bulunmamak veya kararlardan haberdar olmamak, kararlara uymamak konusunda mazeret sayılmaz. Aksine karar verilmedikçe grup üyeleri Tüzükte ve yasada yer alan istisnalar dışında, grup kararlarına aykırı davranamazlar. f. Grup üyelerinin, grup kararı alınmayan konularda veya şahısları adına yapacakları konuşmalar Parti grubunu bağlamaz. g. Grup üyeleri meclise verecekleri önergeleri, grup yönetiminin incelemesine sunmak zorundadır. Grup yönetimi önerge hakkındaki görüşünü bir hafta içinde önerge sahibine bildirmediği takdirde grup üyesi, önergesini belediye veya il genel meclis başkanlığına verebilir.

     • Belediye ve İl Genel Meclisi Grup Yönetimlerinin Görev ve Yetkileri
      Madde 84

      Belediye ve il genel meclisi grup yönetimlerinin görev ve yetkileri: a. Parti grubunun uyum, dayanışma ve disiplin içerisinde çalışmasını sağlar. b. Belediye ve il genel meclisinin gündemindeki konular hakkında gruba bilgi verir. Grup kararı alınması gereken hallerde konuyu grup gündemine getirerek görüşülmesini sağlar. c. Parti grubu ile diğer parti grup yönetimleri arasındaki ilişkileri koordine eder. d. Belediye ve il genel meclisi toplantılarında Parti grubu adına yapılacak konuşma ve değerlendirmelerin çerçevesini belirler. e. Kanunlar gereği, il genel veya belediye meclislerince seçimi yapılan organ, kurul, komisyon gibi görev yerlerinde Partiyi temsil edecek adayların Parti grubunca seçimini sağlamak üzere adaylık ve seçimle ilgili hazırlıkları yapar. f. Grup kararı bulunan durumlarda ve Partinin siyasi tercihleri ile ilgili konularda, grup üyeleri tarafından verilen önergeleri inceler ve gerekli görülen durumlarda geri çektirir. g. Partinin genel ilkeleri ve yerel hizmetlerin en iyi biçimde yerine getirilmesi doğrultusunda, belediye ve il genel meclisleri komisyonlarında yer alan grup üyeleri ile ortak çalışmalar yapar. h. İl, ilçe, belde bünyesindeki yerel hizmet ve gereksinimlerin Teşkilat İç Yönetmeliği 151 belirlenmesi için üyelerden, seçim bölgeleri ile ilgili öneri ve raporlar ister. Gerekli görürse kendi içinde komisyonlar oluşturur. i. Belediye ve il genel meclisi toplantılarına, üyesi olduğu komisyon ve kurulların çalışma ve toplantılarına ve Parti grubunun toplantılarına gerekçesiz devam etmeyen ve grup kararlarına uymayan grup üyelerini il disiplin kuruluna gönderilmek üzere il başkanlığına bildirir. j. Belediye ve il genel meclisi gündemindeki konuları takip ederek bunlar hakkında önceden karar alınması gereken bir durum varsa grup üyeleri ile görüşür ve grup kararının alınmasını sağlar. k. Belediye ve il genel meclisi yıllık programları ile ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapar.

     • Grup ve Grup Yönetiminin Çalışma Usul ve Esasları
      Madde 85

      Grup ve grup yönetiminin çalışma usul ve esasları: a. Parti grup toplantısı, meclis toplantıları ile eş zamanlı olarak ya da daha önce uygun görülen bir zamanda yapılabilir. Grup başkanı veya başkan vekillerinin çağrısı üzerine grup olağanüstü toplantı yapar. Ancak, Partili belediye başkanı davet edilmeden grup toplantısı yapılamaz. b. Grup, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İkinci toplantıda ise çoğunluk aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. c. Olağan ve olağanüstü grup toplantıları gündemli olarak yapılır. Gündem, grup yönetimince hazırlanır ve üyelere duyurulur. d. Gruplarda Partinin genel siyasi görüşü, tercihleri ve hizmet anlayışı içinde konuşmalar yapılır, önergeler hazırlanır ve kararlar alınır. e. Grupta görüşmeler, gündeme göre yapılır. Gündem dışındaki öneri ve dilekler ayrıca dinlenir. Gündem dışı söz taleplerini, grup başkanı takdir eder. Ancak usule ilişkin talepler ile belediye başkanı ve komisyon başkanlarına beş dakika ile sınırlı söz verilir. f. Grup başkanı, grup toplantılarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Görüşmeler sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve grubun düzenini bozacak davranışta bulunması önlenir. Buna aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye dışarı çıkarılır ve hakkında disiplin işlemi uygulanır. g. Grup toplantılarında üyeler, görüşme konuları hakkında söz ve oylarında tamamen serbesttir. Bir konunun görüşülmesi esnasında, varsa biri aleyhte olmak üzere en az iki üye söz al152 Teşkilat İç Yönetmeliği madıkça verilecek yeterlilik önergesi oylanamaz. Yeterlilik önergesi oylanmadan önce, istedikleri takdirde önerge sahiplerinden birisi ile önerge aleyhine olanlardan bir kişiye beş dakikayı aşmayan söz verildikten sonra önerge oylanır. h. Grup üyesi, grup kararı olmadıkça Parti üyesi belediye başkanı aleyhine sonuca yol açacak işlem ve eylemde bulunamaz. i. Grup genel kurulunca, gerekli görülen durumlarda komisyonlar kurulabilir. Komisyonların çalışma konuları ile görevlendirilecek üye sayısı grup genel kurulunca belirlenir. Komisyonun çalışma usulü ve gündemi, komisyon üyelerince belirlenir. Komisyon, kendisine verilen işleri, grup genel kurulunca verilen süre içinde tamamlamak zorundadır. j. Grup kararları, grup karar defterine tarih ve sıra numarası ile özet olarak yazılır. Toplantıda herhangi bir karar alınmamışsa toplantının yapıldığı gün, saat ve görüşülen gündem ile ilgili bilgiler karar defterine işlenmekle yetinilir. k. Grup karar defteri, il ve ilçe başkanlıklarında bulundurulur. l. Meclis toplantılarında, grup adına konuşmaları grup sözcüsü veya grup yönetimi tarafından görevlendirilen üyeler yapar. m. Belediye ve il genel meclisi grupları hakkında bu Yönetmelikte açıkça yazılı olmayan durumlarda Parti Tüzüğü, TBMM İç Tüzüğü, Parti TBMM Grup İç Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    • Yedinci Kısım - Komisyonlar

     • Madde 86

      Parti teşkilatı, bütün kademelerde yönetim kurullarının kararı ile ihtiyaca bağlı olarak çeşitli komisyonlar, çalışma kurulları ve merkezleri kurabilir. Genel Merkezde Kurulan Komisyon, Kurul ve Merkezler Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Seçim dönemlerinde Partinin seçim hizmetlerini yürüten bir merkezdir. Seçim İşleri Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Özürlüler Koordinasyon Merkezi (ÖKM) Engellilerin problemlerine çözümler üreten bir merkezdir. Sosyal İşler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Yaşlılar Koordinasyon Merkezi (YKM) Yaşlı vatandaşların problemlerine çözümler üreten bir merkezdir. Sosyal İşler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Ak İletişim Merkezi (AKİM) Vatandaşların her türlü şikâyet, istek ve taleplerine çözümler üreten bir merkezdir. Halkla İlişkiler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Bilgi İşlem Merkezi (BİM) Partinin bilgi işlem hizmetlerini yürüten bir merkezdir. Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapar. İhtiyaç Durumunda Kurulabilecek Komisyon ve Kurullar İstişare Kurulu; il, ilçe ve beldelerde kanaat önderleri, Partinin çeşitli kademelerinde daha önce görev yapmış olanlar ile Partiye maddi ve manevi destekte bulunan kişilerin katılımıyla oluşan bir kuruldur. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Esnaf ve Sanatkâr Komisyonu; esnaf ve sanatkârlarla sağlıklı ilişkiler kurmak ve esnaf ve sanatkârların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulan ve Halkla İlişkiler Başkanlığa bağlı olarak çalışan bir komisyondur. Parti teşkilatının bütün kademelerinde yönetim kurulu kararı ile ihtiyaca bağlı olarak buna benzer geçici veya sürekli kurul, komisyon, büro veya merkezler kurabilir.

    • Sekizinci Kısım - Koordine ve Kontrol

     • Koordinatör
      Madde 87

      Koordinatör; Siyasi Partiler Kanunu, Tüzük, Program ve dokümanlarda yer alan ilkeler çerçevesinde il, ilçe veya belde düzeyinde teşkilat çalışmalarını koordine, kontrol ve rehberlik yapmakla görevlendirilmiş kişidir. a. İl Koordinatörü; Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının teklifi üzerine Genel Başkanın oluru ile görevlendirilir. İlde yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, il teşkilatına rehberlik yapar, il ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonu sağlar. Ayda en az bir kere sorumlu olduğu ile giderek çalışmalara katılır. İl danışma meclisi başta olmak üzere aylık ve haftalık toplantılara katılır. İl düzeyindeki problemlere çözümler üretir. İl teşkilatının uyum içerisinde çalışmasına yardımcı olur. Aylık olarak hazırladığı raporları ilgili genel başkan yardımcılıklarına sunar. b. İlçe Koordinatörü; il başkanı tarafından il yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. İlçede yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, ilçe teşkilatına rehberlik yapar, il ile ilçe arasındaki koordinasyonu sağlar. İl koordinatörünün ilde yaptığı çalışmaların benzerini sorumlu olduğu ilçede yürütür. c. Belde Koordinatörü; ilçe başkanı tarafından ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Beldede yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, belde teşkilatına rehberlik yapar, belde ile ilçe arasındaki koordinasyonu sağlar. İlçe koordinatörünün yaptığı çalışmaların benzerini sorumlu olduğu beldede yürütür. d. Köy ve Mahalle Koordinatörü; ilçe/belde başkanı tarafından ilçe/ belde yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Köy/ mahallede yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, köy/ mahalle teşkilatına rehberlik yapar, köy/ mahalle ile ilçe/belde arasındaki koordinasyonu sağlar. İlçe/belde koordinatörünün yaptığı çalışmaların benzerini sorumlu olduğu köy/mahallede yürütür. e. Sandık Koordinatörü; köy/mahalle başkanı tarafından köy/ mahalle yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Sandık bölgesinde yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, sandık yönetim kuruluna rehberlik yapar. Köy/mahalle ile sandık yönetim kurulu arasındaki koordinasyonu sağlar. Köy/mahalle koordinatörünün yaptığı çalışmaların benzerini sorumlu olduğu sandık bölgesinde yürütür.

    • Dokuzuncu Kısım - Diğer Hükümler

     • Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
      Madde 88

      Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 14 Ekim 2005 gün ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen AK PARTİ Teşkilat İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

     • Yürürlük
      Madde 89

      Bu yönetmelik hükümleri, 01.05.2010 tarihinde yürürlüğe girer.

     • Yürütme
      Madde 90

      Bu Yönetmelik hükümlerini Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

    • Üçüncü Kısım - Parti Teşkilatı

     • Parti Teşkilatı (2820 SPK md. 7 ve Tüzük md. 16, 17)
      Madde 26

      Parti teşkilatı; Genel Merkez, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları ile sandık yönetim kurulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ile il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ve kadın ve gençlik kolları ile yurtdışı temsilciliklerinden oluşan bütünün adıdır. Parti teşkilatının hiyerarşik kademeleri şu şekildedir: a. Genel Merkez b. İl c. İlçe d. Belde e. Köy/Mahalle f. Sandık Yönetim Kurulu İl ve ilçe teşkilatları, il ve ilçe merkezlerinde; belde teşkilatı ise il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. Köy teşkilatları ilçelere bağlı köylerde, mahalle teşkilatları ise ilçe ve belde belediyesi sınırları içindeki mahallelerde kurulur. Her sandık için bir sandık yönetim kurulu oluşturulur. Yurtdışı temsilcilikleri, vatandaşlarımızın ve uluslararası kurum ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, o ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını gözeterek, hal ve vaziyetin gerektirdiği yerleşim yerlerinde, ilgili Genel Başkan Yardımcısının teklifi üzerine, Tüzük ekinde yer alan listede isimleri yazılı ülke ve yerlerde Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun kararıyla açılır.

     • Teşkilatlanmanın Amacı
      Madde 27

      Partinin teşkilatlanmadaki amacı: a. Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve bu Yönetmelikte yer alan kurallar ve Parti Programı, Partinin yetkili organ ve birimlerinin genelge ve talimatları çerçevesinde çalışan, b. Tüzük ve Yönetmeliğe göre yapılması gereken toplantı ve faaliyetleri yapan, c. Halkla bütünleşmiş, canlı, diri, etkin ve temsil görevini en iyi şekilde yerine getiren, d. Parti Genel Merkez yönetimi ve TBMM Grubunun çalışmalarını, Parti tarafından kurulmuş hükümetin ve Partili belediyelerin karar ve uygulamalarının tanıtımını en geniş anlamda yapan, e. Halkın, Parti, hükümet ve yerel politikalar ile icraatlar hakkındaki tutumunu, istek, öneri ve şikâyetlerini tespit edip yetkili üst organ ve makamlara intikal ettiren, Teşkilat İç Yönetmeliği 93 f. Kendi içerisinde uyumlu, disiplinli, üretken, çalışkan, nitelikli, dürüst ve AK PARTİLİLİK şuuruna sahip bilgili kişilerden oluşan bir parti yapısı oluşturmaktır.

     • Teşkilat İlkeleri
      Madde 28

      Partide atama veya seçim yolu ile yapılacak görevlendirmelerde aşağıdaki ilkelere uyulması esastır: a. Partili milletvekilinin eşi ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili milletvekilinin seçim çevresindeki teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak kademe başkanı olamazlar. b. Partili belediye başkanının eşi ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili belediye seçim çevresi teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak kademe başkanı olamazlar. c. İl, ilçe ve belde başkanlarının eşleri ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, görev alanına giren teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak ana kademe ve yan kuruluş kademe başkanı olamazlar. d. İkinci dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlığı bulunan Partili üyeler ve eşleri, aynı anda aynı yönetim kurullarında görev alamazlar. e. Bir kongre döneminde, alt kongrece bir teşkilat kademesinin zorunlu veya ihtiyari organlarına başkan veya üye seçilen kişiler, aynı kongre döneminde üst kademe organlarına aday olamaz veya aday gösterilemezler. f. Siyasi partilere üye olmasında yasal sakınca olmayan kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarında veya bunlara bağlı şirket, teşebbüs, teşekkül ve iştiraklerde çalışanlar, bu görev ve hizmetlerinden ayrılmadıkça teşkilat kademe başkanı olamazlar. g. Yukarıdaki hükümlere aykırı olarak görev alanların Partideki görevine MKYK kararıyla son verilir.

     • Teşkilatın Bütünlüğü ve Temsilde Tekliği
      Madde 29

      Teşkilatın bütünlüğü ve temsilde tekliğinde: a. AK PARTİ teşkilatı; tabandan tavana dikey ve yatay tüm kademelerdeki görevlilerden oluşan, hukuken hiyerarşik şekilde, ruhen gönül bağı ile birbirine bağlı bütünü ifade eder. b. Her kademede Parti teşkilatının bütünlüğü ve dışa karşı temsilde tekliği esastır. Her kademede yan kuruluşlar dâhil Partinin temsili, ana kademe başkanına aittir. Kadın ve gençlik kolları, ana kademe teşkilat yönetim kuruluna bağlı ve uyum içinde çalışırlar. Yan kuruluşların hareket özgürlüğü, bütünlük ve temsilde teklik esasını bozmayacak biçimde kullanılır. c. Yan kuruluşların kamuya yönelik faaliyetler icra edebilmeleri için, bağlı oldukları ana kademe yönetiminin oluru gereklidir. d. Tüzüğün 86. maddesine göre yukarıdaki fıkralarda öngörülen eşgüdüm ve denetim, yan kuruluşların varlığından beklenen faydayı yok edici ve Parti çıkarlarını ihlal edici tarzda kullanılamaz.

    • Birinci Kısım - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

     • Amaç
      Madde 1

      Bu Yönetmelik, Siyasi Partiler Kanunu ve AK PARTİ Tüzüğü hükümleri uyarınca; Partiye üye olma şartları, üyeliğe başvuru, üyelik kararı, kayıt işlemleri, üyelik aidatları, yan kuruluşlara üyelik, üye kimlik kartları, üyelerin hak ve yükümlülükleri ve üyeliğin sona ermesine dair hususlar ile Parti teşkilatlarının kuruluş ve çalışma ilkeleri, görev ve sorumlulukları, organlarda meydana gelebilecek boşalmalar ve boşalmaların tamamlanması, organlara işten el çektirilmesi, kademe ve yan kuruluşların birbirleriyle olan ilişkileri ile belediye ve il genel meclisleri Parti gruplarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

     • Kapsam
      Madde 2

      Bu Yönetmelik, Partinin tüm teşkilat kademe ve organlarını kapsar.

     • Hukuki Dayanak
      Madde 3

      Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğünün 7. ve 160. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

     • Tanımlamalar ve Kısaltmalar
      Madde 4

      Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Parti: Adalet ve Kalkınma Partisini, Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü, Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat İç Yönetmeliğini, MYK: Merkez Yürütme Kurulunu, MKYK: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu, YSK: Yüksek Seçim Kurulunu, STK: Sivil Toplum Kuruluşunu, Teşkilat: Partinin Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları, sandık yönetim kurulları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, il genel meclisi ve belediye meclisi Parti gruplarından ve Tüzükte kurulması öngörülen kadın ve gençlik kollarıyla yabancı ülkelerdeki yurtdışı temsilciliklerden oluşan bütünü, Teşkilat Kademesi: Partinin yan kuruluşları dâhil Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları ile sandık yönetim kurullarını, Ana Kademe Teşkilatı: Mülki ve idari taksimata göre kurulu ana teşkilat kademesini, Yan Kuruluş: Kadın ve Gençlik kollarından her birini, Yan Kuruluş Teşkilat Kademesi: Mülki ve idari taksimata göre kurulu yan kuruluş teşkilat kademesini, Sandık Yönetim Kurulu: Partinin sandık ölçeğinde çalışmalar yapmak üzere oluşturduğu kurulları, Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini, e-teşkilat programı: Partinin üyeleri ile organ, kurul ve birimlerinde görev alanların ve Parti çalışmaları açısından gerekli bilgilerin işlendiği, Genel Merkezce uygulamaya konulmuş elektronik veri tabanını ifade eder. Bu yönetmelikte tanımlanmayan deyimler için Tüzükte ve ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.

    • İkinci Kısım - Üyelik

     • Birinci Bölüm - Üyelik Şartları ve Üyelik İşlemleri (2820 SPK md. 11, 12 ve Tüzük md. 6-15)

      • Üyelikte Amaç
       Madde 5

       Üyelikte temel amaç; Partinin Tüzük, Program ve ilkelerini benimseyen ve yasal bir kısıtlılığı olmayan herkesin AK Parti’nin hizmet üretimine katılım ve katkısını sağlamaktır.

      • Üyelik Şartları Tüzük md. 6
       Madde 6

       Siyasi Partiler Kanunu ile diğer kanunlara göre Parti üyesi olmaya engel bir durumu olmayan; a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, b. On sekiz yaşını doldurmuş, c. Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip, d. Halen başka bir partide üye olmayan, e. Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, bilgi ve tecrübesi oranında Parti çalışmalarına katılmayı üyelik giriş beyannamesinde ifade eden, f. Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden, g. Disiplin nedeniyle daha önce Partiden kesin ihraç edilmemiş, h. Parti üyesi en az bir kişiyi referans gösteren herkes Parti üyesi olabilir.

      • Üyelik Başvurusu Tüzük md. 7
       Madde 7

       Üyelik başvurusu aşağıdaki şekilde yapılır: a. Üyelik şartlarına sahip olan kişi, ikamet ettiği ilçe başkanlığına üyeliğe giriş beyannamesi vermek suretiyle başvurur. Beyanname, iki nüsha olarak düzenlenir. İstek hâlinde, başvurana alındı belgesi verilir. b. İnternet aracılığıyla üyelik başvurusu yapılabilir. Bu yöntemle başvuru yapılması hâlinde, elektronik imzalı başvuru incelenerek işleme alınır ve ilgili kişiye bilgi verilir. Elektronik imza taşımayan başvurularda ise ilgili ilçe teşkilatınca başvuruda bulunanın imzası alındıktan sonra işlem yapılır. c. Doğrudan Genel Merkeze, il veya belde başkanlıklarına yapılan üyelik başvurularına ilişkin beyanname ve ekleri, ilgilinin ikamet ettiği ilçe başkanlığına gönderilir.

      • Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaşların Üyeliği (Tüzük md. 10)
       Madde 8

       Yurtdışında oturan vatandaşların üyeliği aşağıdaki şekilde yapılır: a. Yurtdışında oturan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üyelik başvurularını, varsa bulundukları yerdeki Parti temsilciliği aracılığı ile veya İnternet üzerinden yapabilecekleri gibi Türkiye’de ikamet ettikleri ilçe başkanlığına üye giriş beyannamesi vermek veya göndermek suretiyle de yapabilirler. b. Temsilciliklere yapılan başvurular Genel Merkez aracılığıyla ilgili ilçe başkanlığına gönderilir. İlçe teşkilatı, başvuranla görüşüp teyit aldıktan sonra işlem yapar. c. Başvurularda, ilgilinin yurtdışında oturduğu yer ile Türkiye’ye geldiğinde ikamet ettiği yerin açık adresi belirtilir.

      • Üyelik Başvurusunun Karara Bağlanması (Tüzük md. 8)
       Madde 9

       Üyelik başvuruları aşağıdaki şekilde karara bağlanır: a. Üyelik başvurularını karara bağlama yetkisi, Tüzüğün 9. ve 11. maddeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, yalnızca başvuruda bulunanın ikametinin bulunduğu ilçe yönetim kurulunundur. b. İlçe yönetim kurulu, 30 gün içinde üyelik başvurusunu karara bağlar. Ancak, süresi içinde karara bağlanmayan başvurular hükümsüz hâle gelmez. 30 gün geçmiş olsa bile üyelik başvurularının karara bağlanması zorunludur.

      • Üyelik Başvurusunun Reddi Kararına Karşı İtiraz Hakkı (Tüzük md. 8/2)
       Madde 10

       Üyelik talebinin reddine ilişkin karar, üyelik talebinde buluna88 Teşkilat İç Yönetmeliği nın beyannamesindeki adresine gönderilir. Üyelik başvurusunun reddine ilişkin karara karşı ilgili kişi, 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu, itirazı inceler ve 15 gün içinde karara bağlar. Bu karar, Parti içi işlemler açısından kesindir.

      • İlçe Yönetim Kurulu Dışında Alınan Üyelik Kararları Genel ve Yerel Seçimlerde Parti Listesinden Bir Göreve Seçilmiş Olanların Üyeliği
       Madde 11

       Yerel ve genel seçimlerde Parti listesinden bir göreve seçilmiş olanların üyeliği aşağıdaki şekilde olur: a. Genel ve yerel seçimlerde, Partiye üye olmadığı halde Parti listesinden TBMM üyeliği, belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilmiş olanlar, ayrıca bir karara gerek olmaksızın Parti üyeliliğine alınmış sayılırlar. b. Milletvekili seçilenlerin üyelik kayıtları, Genel Merkezce tamamlandıktan sonra giriş beyannamesinin bir sureti, milletvekilinin ikametinin bulunduğu ilçe teşkilatına gönderilmesiyle üyelik kaydı yapılmış olur. Diğerleri ise, seçim sonuçlarının ilanından sonra on gün içinde üyelik kaydı için gereken evrakları ilçe teşkilatına vererek kayıt işlemlerini yaptırırlar.

      • Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi (Tüzük md. 9/2 ve md.11)
       Madde 12

       Genel Merkez üye kayıt yetkisini aşağıdaki şekilde kullanır: a. Daha önce veya hâlen TBMM üyesi olarak görev yapanların, b. Kanunen zorunlu bir neden olmaksızın Parti üyeliğinden istifa eden, Partinin Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Merkez zorunlu ve ihtiyari organ ve kurullarının başkan ve üyeliği, milletvekilliği, il başkanlığı, büyükşehir ve il belediye başkanlığı görevlerinde bulunmuş olanların, c. Başka bir partide büyükşehir ve il belediye başkanlığı yapanlar ile daha önce bu görevlerde bulunmuş olanların, d. Başka bir siyasi partinin ihtiyari veya zorunlu merkez organları üyeliği ile il başkanlığı görevinde bulunmuş olanların, e. Partiye alınmalarında yarar görülen kişilerin Parti üyeliğine kabulü Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ilgilinin ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ile Partiye alınan kişilerin, milletvekili sıfatını taşıyanlar hariç, Parti üyelikleri hakkında ilgili ilçe ve il yönetim kurulları, 30 gün içinde itiraz ve görüşlerini gerekçeli olarak MKYK’ya bildirebilirler. MKYK‘nın vereceği kararlar, Parti içi işlemler açısından kesindir.

      • İl Başkanlıklarının Üye Kayıt Yetkisi (Tüzük md. 9/1)
       Madde 13

       Memuriyete girme gibi kanuni zorunlu bir neden olmaksızın Parti üyeliğinden istifa etmiş olanların üyelik başvurusu, ikamet ettiği ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak il yönetim kurulunca 30 gün içerisinde karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ilgilinin ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Bu karara karşı 30 gün içinde MYK’ya itiraz edilebilir. MYK’nın vereceği kararlar, Parti içi işlemler açısından kesindir.

      • Geçersiz Üye Kayıtları (Tüzük md. 8/3 ve 8/5)
       Madde 14

       2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11. Maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53/b maddesi, Parti Tüzüğü ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan üye kayıtları geçersizdir. Bu kayıtlar, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca e-teşkilat programından çıkarılır ve ilgili il ve ilçe başkanlığına bildirilerek üye hakkında işlem yapılması sağlanır.

      • Üye Kimlik Belgesi (Tüzük md. 12)
       Madde 15

       İlçe başkanlığınca, üyelik işlemleri tamamlanmış üyelere, şekli ve içeriği Genel Merkezce belirlenmiş üye kimlik belgesi verilir. Üye kimlik belgesi, Parti üyeliğini ispat dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Üye kimlik belgesinin kaybı hâlinde, üye, durumu yazılı olarak ilçe başkanlığına bildirir ve yeni kimlik belgesi isteyebilir.

      • Genel Merkez Üye Yazım Kütüğü (Tüzük md. 11)
       Madde 16

       Partinin üyelikle ilgili tüm işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan üye kayıt defterlerinin özetleri esas alınarak Genel Merkez e-teşkilat programı üzerinde il ve ilçe ölçeğinde mahalle, köy ve sandık esasına göre arşivlenir. Bu kayıtların Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca onaylı suretleri üye kayıt defteri özeti yerine geçer. Üyelikle ilgili Parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esas alınır.

      • Üyelik İşlemlerinin Bildirimi
       Madde 17

       İlçe başkanlıkları, üyelerin üyelik durumundaki değişiklikleri ve yeni üyelere ait listeleri, e-teşkilat programı üzerinden Genel Merkezin belirlediği süre içinde il başkanlığına ve Genel Merkeze gönderirler.

     • İkinci Bölüm - Yan Kuruluşlara Üyelik

      • Kadın Koluna Üyelik (Tüzük md. 83. 1)
       Madde 18

       Parti üyeliğini kazanmış her kadın, kadın kolu üyelik defterine kaydı yapılmakla ayrıca kadın kolu üyeliğini kazanmış olur.

      • Gençlik Koluna Üyelik (Tüzük md. 83. 2)
       Madde 19

       Parti üyeliğini kazanmış ve 29 yaşından büyük olmayan her üye, gençlik kolu üyelik defterine kaydı yapılmakla ayrıca gençlik kolu üyeliğini kazanmış olur.

      • Kadın ve Gençlik Kolları Üyeliğinin Sona Ermesi (Tüzük md. 83.3/3 ve 83.3/4)
       Madde 20

       Parti üyeliği sona eren kişinin kadın ve gençlik kolu üyeliği de sona erer. Gençlik koluna kayıtlı üye 29 yaşını doldurunca gençlik kolu üyeliği sona erer. Ancak, 29 yaşını doldurmadan önce gençlik kolu kademe organlarında görev almış olanların görevleri dönem sonuna kadar devam eder.

     • Üçüncü Bölüm - Üyeliğin Sona Ermesi (Tüzük md.13)

      • Üyeliğin Sona Erme Sebepleri (Tüzük md. 11)
       Madde 21

       Parti üyeliği, durumun belgelenmiş olması şartıyla; a. Ölüm, b. İstifa, c. Başka bir partiye üye olmak, üye olmasa bile başka bir partide görev almak veya o parti listesinden bir göreve seçilmek için aday adayı veya aday olmak, d. Disiplin kurulu kararı ile Partiden kesin ihraç edilmiş olmak hallerinden birisi ile üyelik sona ermiş olur. Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için, istifanın; noter aracılığıyla veya yazılı beyan ile şahsen yapılmış olması gerekir. Yazılı istifa bildirimlerinde, imzanın kişiye ait olduğunun tespiti yapılır. Yukarıda yazılı hallerden birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin üyeliğinin son bulduğu ilçe yönetim kurulu tarafından başkaca bir işlem yapılmadan sadece tespit kararı alınır ve sonuç üye kayıt defterine ve e-teşkilat programına işlendikten sonra yapılan işlemler il başkanlığına ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir. Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş sırasında üyelik şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların üyelik kayıtları, Kanuna göre Parti üyesi olmaya engel durumunu gösteren belgeler belirtilmek suretiyle ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir.

      • Üyeliğin Silinmesine Karşı İtiraz (Tüzük md. 13.5/2)
       Madde 22

       İlçe başkanlığı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı, ölüm ve istifa etme hâlleri dışında, başka nedenlerle üyelik kaydı silinenlere durumu bildirir tebligat yapar. İlgili kişi, bu karara karşı 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz Teşkilat İç Yönetmeliği 91 edebilir. İl yönetim kurulunun ret kararına karşı ise, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna itirazda bulunabilir. MYK’nın vereceği karar, Parti içi işlemler bakımından kesindir.

     • Dördüncü Bölüm - Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri (Tüzük md.14)

      • Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri (Tüzük md. 14)
       Madde 23

       Üyelerin hak ve yükümlülükleri: a. Her üye, Parti ile ilgili her türlü göreve aday olabilir veya aday gösterilebilir. b. Üyeler, Parti içi ve dışı ilişkilerinde üye olmanın ön şartı olarak, Parti Tüzüğü ile Parti Programı ve yönetmelikleri ve yetkili kurum ve kurullarca oluşturulmuş ilke ve kararlar ile Anayasa ve kanunların buyurucu kuralları çerçevesinde çalışmalar yapar ve yapılan çalışmalara katkıda bulunurlar. c. Parti üyesi, Partinin tüzel kişiliği ile onur ve itibarını zedeleyecek söz, hareket ve davranışlardan kaçınır. d. Parti üyesi, hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumu oluşturan her bireyin, insan olmasından kaynaklanan temel haklar ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması için üzerine düşen çabayı azimle ve kararlı olarak gücü ve becerisi nispetinde ifa eder. e. Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu ve bu bütünlüğün; bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasal hak ve özgürlüklerin sağlanması ile mümkün olacağı bilinci içinde hareket eder.

      • Giriş ve Üyelik Aidatı (2820 SPK md. 62 ve Tüzük md. 134.1)
       Madde 24

       Parti üyelerinden üyeliğe girişte en az 1 TL, en fazla 5.000 TL; üyelik aidatı olarak ise aylık en az 1 TL en fazla 1.000 TL alınır. Giriş aidatı, üyeliğe girişte bir kez, üyelik aidatı ise aylık veya yıllık olarak alınır. Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak, kanunî sınırlar içinde olmak kaydıyla her yıl tüketici fiyat artış oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya MKYK yetkilidir.

      • Aidat Ödememe Halinde Yapılacak İşlem (Tüzük md. 134.1/4)
       Madde 25

       Üyeye, aidat borcu nedeniyle geçici ve kesin ihraç disiplin cezaları verilemez. Ancak aksi Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılmadıkça bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere kesintisiz olarak aidat ödemeyen üyeler, delegelik dâhil parti içi organlara aday olamaz veya aday gösterilemezler.

     • Merkez Yürütme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları ile Kurul Üyesi Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönerge

      • Amaç
       Madde 1

       Genel Başkan yardımcılarının bakacakları iş ve faaliyet alanlarını belirlemek suretiyle çalışmaların düzenli, verimli, süratli, etkin ve ekonomik olmasını sağlamaktır.

      • Hukuki Dayanak
       Madde 2

       Bu Yönerge, Tüzüğümüzün 77.4, 79/son, 80 ve 82.1 maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

      • MYK’nun çalışma Usul ve Esasları.
       Madde 3

       Merkez Yürütme Kurulumuz, Tüzükte yer alan kurallara ve bugüne kadar yerleşik uygulamalarına göre çalışmalarını sürdürecektir.

      • Genel Başkan Yardımcılarımızın Görev ve Yetkileri
       Madde 4

       Yetkili kurul veya makamca başka şekilde görevlendirme yapılmamış ise, aşağıda yazılı çerçevede çalışmalarını sürdürürler. 4.1) Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı)Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı; Parti tüzüğünde ve Programında belirlenen ilkeler çerçevesinde Partinin siyasi ve hukuki görüşünü geliştirmek ve yaymak, temel haklar ve özgürlükler alanlarında araştırmalar yapmak ve dokümanlar oluşturmak, TBMM Parti Grubu, hükümet ve diğer siyasi partiler ile ilişkilerini koordine etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partinin tanımlanan siyasi kimliğini açıklamak, geliştirmek ve kamuoyuna anlatmak, b. Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, politik söylem geliştirmek ve yaymak, bu amaçla toplantı ve etkinlikler düzenlemek, c. Parti politikalarının oluşturulması sürecinde bilimsel araştırma ve anketlere dayalı strateji çalışmalarına destek vermek, d. İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda proje üretmek, e. Parti sözcüleri ve milletvekillerinin siyasi ve hukuki konularda yapacakları veya katılacakları toplantıları koordine etmek, açıklama ve beyanlarının Parti kimliğine ve söylemine uygunluğu konusunda koordinasyon sağlamak, f. İç ve dış siyasi gelişmeleri yakından takip etmek, sıcak Teşkilat İç Yönetmeliği 157 gelişmelerle ilgili Parti görüşü oluşturmak, kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar geliştirmek ve Partinin ilgili tüm birimlerini bu konularda bilgilendirmek, g. TBMM gündemini takip etmek, Genel Merkez ile Grup ilişkilerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli zemini oluşturmak, h. Siyasi partilerle diyalog kurmak, Partinin hükümet ile ilişkilerini koordine etmek, i. Siyasi ve hukuki konularda Parti adına yapılacak her tür toplantıyı düzenlemek ve koordine etmek, j. Seçim zamanı topluma deklare edilecek ‘seçim beyannamesi’ taslağını ilgili birimlerle birlikte hazırlamak ve yetkili kurula sunmak, k. Parti politikalarına uygunluğunu gözetmek amacıyla kanun tasarı ve tekliflerinin hazırlık çalışmalarından itibaren kanunlaşma süreçlerini takip etmek, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.2) Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat Başkanı) Teşkilat başkanlığı, Partinin yan kuruluşları olan kadın ve gençlik kolları dahil, il, ilçe, belde, mahalle ve köy düzeyinde teşkilatlanmalarını sağlamak, tüm teşkilat kademelerinin uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde çalışmaları için gerekli koordinasyon ve kontrolü ifa etmek, üye kayıtlarını takip etmek, kongrelerin zamanında yapılması için gerekli planlamayı yapmak, Tüzüğün yetkili kıldığı organların kararları doğrultusunda kongrelerin icrasını sağlamak, teşkilatların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Yan kuruluşlar dahil her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, teşkilat çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, b. Partimiz teşkilat organlarının uyum içinde ve üretken olacak şekilde çalışma sürekliliğini sağlamak, c. Partimiz organlarında görev alacak olanların, yaş, cinsiyet, eğitim ve sosyal statü bakımından temsili sağlayacak özellikte olasını takip ve koordine etmek, d. Partinin yan kuruluşları olan kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, temel kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, e. Yerel Yönetimler Başkanlığı ile koordineli olarak, teşkilat ve yerel yönetimde görev yapmakta olan teşkilat mensuplarının, Partimizin Program ve ilkelerine uygun olarak, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, f. Dış İlişkiler Başkanlığı ile koordineli olarak, dış temsilciliklerin oluşturulması için hazırlık çalışmalarını yapmak ve faaliyetlerini takip etmek, g. Ülke genelinde üye yazım çalışmalarını takip etmek, üyeliğe kabul edilenler ile üyelikten ayrılan veya ihraç edilenlerin Yargıtay Başsavcılık bildirimlerini zamanında yapmak ve yaptırmak, h. Kongre Takvimini hazırlamak, yetkili organın onayına sunmak ve uygulanma- sını sağlamak, i. İl ve ilçe kongrelerinin yapılmasını koordine etmek, icrasını sağlamak, j. Belde kongrelerinin planlamasını yaptırmak, mahalle/köy ve sandık bölgesi teşkilatlanmasının takibini yapmak ve yaptırmak, k. Büyük Kongrenin hazırlık çalışmalarını yapmak, Genel Merkez birimleriyle birlikte kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, l. Ana kademe ile yan kuruluşların kongrelerinde seçilerek veya atama ile yönetim görevi üslenenlerin yahut istifa ederek ayrılanların mülki amirlik ve Yargıtay Başsavcılık bildirimlerini zamanında yapmak ve yaptırmak, m. Tabandan tavana tüm teşkilat birimlerinin organik bir bütünlük içinde güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve problemlerin çözümü için gerekli olan toplantı ve çalışmaları yapmak, n. Teşkilat içinde meydana gelebilecek sorun ve şikayetleri çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Parti üst yönetimine rapor etmek, o. İl, ilçe ve yan kuruluşların faaliyet raporlarını takip etmek, değerlendirmeye sunmak, p. İl başkanları toplantılarının koordinasyon ve takibini yapmak, r. Partimizin takip ettiği ilkeli siyaset anlayışının gereği olarak, partide yönetim görevi üslenecek olanlar ve yönetim görevi üslenmiş olanlardan seçimlerde aday adayı olabilecek olanlarla ilgili ilke karar taslağı hazırlamak, s. Her kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları başta Seçim ve AR-GE Başkanlıkları olmak üzere ilgili birimlerle birlikte gerçekleştirmek, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.3) Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri Başkanı) Seçim İşleri başkanlığı; Anayasa, siyasi partiler kanunu ile seçim kanunları, Parti Tüzüğü ve programında ortaya konulan ilkeler çerçevesinde ve yetkili orTeşkilat ganların vereceği kararlar doğrultusunda Partinin seçim faaliyetlerini yürütmek üzere oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Seçim Koordinasyon Merkezlerini oluşturmak, seçimde görevli olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini sağlamak, verimli çalışmalarını gerçekleştirmek, seçimin başarılı olarak sonuçlanması için gerekeni yapmak ve yaptırmak, b. Yüksek Seçim Kurulunca yayınlanan genelge ve bildirileri takip etmek, ‘Seçim Takvimi’nde öngörülen işlerin gününde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve gerçekleştirmek, c. İl ve ilçe yönetim kurullarınca, il ve ilçe seçim kurullarında Partimiz adına itiraz etmeye yetkili kişilerin zamanında bildirimlerinin yapılmasını takip etmek ve sağlamak, ( 298 s.k. m: 17) d. İlçe yönetim kurullarınca, ilçe seçim kuruluna üye olarak katılacak bir asil ve bir yedek üyenin zamanında bildirilmesini takip etmek ve sağlamak, (298 s.k. m: 19) e. İlçe yönetim kurullarınca, sandık kurullarına bir asil ve bir yedek üyenin zamanında bildirilmesini takip etmek ve sağlamak, (298 s.k. m: 23) f. İlçe yönetim kurullarınca, sandık alanında bulundurularak, seçim işlemlerini başından sonuna kadar takip edecek ve gerektiğinde Parti adına şikayet ve itirazda bulunabilecek sandık müşahitlerinin eğitimini sağlamak, (298 s.k. m: 25 ve 72) g. YSK nezdinde Parti adına işlem yapmaya yetkili olanları zamanında bildirmek, h. Aday tespit yöntemine ilişkin karar tasarılarını hazırlamak, kararlaştırılacak aday tespit yöntemine göre adayların belirlenmesine yönelik teşkilat temayülü, anket mülakat gibi çalışmaları ilgili birimlerle birlikte planlamak ve gerçekleştirmek, i. Seçimde ihtiyaç duyulacak ve seçim çalışmalarını kolaylaştıracak ‘seçim rehberi’ gibi dokümanları hazırlamak ve zamanında ilgililere ulaştırılmasını sağlamak, j. Başta Tanıtım ve Medya Başkanlığı olmak üzere ilgili merkez birimleriyle koordineli olarak, diğer partilerin seçim çalışmalarını ve kampanyalarını izlemek, takip etmek, değerlendirmek ve Genel Başkanlığa rapor etmek, k. Aday tespiti ile ilgili altyapı çalışmalarını yapmak, seçim konusunda MKYK karar tasarılarını ve belirlenecek yönteme göre aday tespiti için program çalışmalarını hazırlamak, l. Mali ve İdari İşler başkanlığı ile birlikte seçim bütçesi önerisini hazırlamak, Tanıtım ve Medya ve Halkla İlişkiler Başkanlıkları ile birlikte seçim kampanya plan taslağını hazırlamak, yetkili organın onayına göre icra etmek, m. Sandık seçim sonuçlarını gösterir tutanak örneği ile seçim kurulu birleştirme tutanak örneklerinin onaylı birer suretlerinin alınması ve en seri şekilde ilçe başkanlıklarına eksiksiz olarak teslimiyle ilgili gerekli tedbirleri almak ve gerçekleştirmek, n. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkacak kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak, o. Seçim sonuçlarının en sağlıklı şekilde genel merkeze ulaşması için gerekli organizasyonu yapmak, p. Seçim sonuçlarıyla ilgili mukayeseli değerlendirme raporu hazırlamak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.4) Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medya Başkanı) Tanıtım ve Medya Başkanlığı; Partinin Tüzük ve Programında yer alan ilkeler ışığında, Partinin medya ile ilişkilerini koordine etmek, internet sayfasının tasarımını yapmak ve işletmek, Partinin ve Parti kadroları tarafından gerçekleştirilen icraatlar ile yapılması planlanan faaliyetlerin yurt içinde ve dışında tanıtımını yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin tanıtım ve medya ile ilgili ilişkilerinin ilke ve stratejilerini belirlemek, koordine etmek ve geliştirmek, b. İç ve dış medyayı takip ederek, Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak, c. Partinin basın toplantılarını ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak Parti adına medya programlarına katılımları planlamak ve organize etmek, d. Parti Genel Merkezi’nin ve il teşkilatlarının internet sayfasının Türkçe ve yabancı dilde yayın tasarımını yapmak, Genel Merkez internet sayfasını işletmek, e. Gelişen olaylar ve değerlendirmeleri, günlük olarak her sabah hazırlanacak “gündem raporu” ile başta Genel Başkan olmak üzere MYK üyelerine dağıtmak, f. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak aylık “medya izleme raporu” ve “medya siyasi analiz raporu” hazırlamak ve MYK’ya sunmak, g. Partinin, parti politikalarının, parti yetkili organlarının ve Partimiz tarafından kurulmuş hükümet icraatlarının, en etkin yöntemle tanıtımını sağlamak, h. Seçim zamanları başta olmak üzere, propaganda ve tanıtım strateji ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak, i. Halkla İlişkiler Başkanlığı ile koordine içinde Partinin sloganlarının, şarkılarının, kliplerinin tasarımlarını sağlamak, MYK’nun oluruna göre üretimlerini gerçekleştirmek, j. Mali ve İdari İşler başkanlığı ile koordineli olarak, Partinin tanıtımında birlikte çalışılacak reklam ajansları ile ön görüşmeler yapmak ve sonucu MYK’na sunmak, k. Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının üretilmesini ve Genel Sekreterlikle birlikte arşivlenmesini sağlamak, l. Parti yetkili birimleri tarafından yapılacak panel, konferans, sergi ve benzeri etkinliklerin tanıtım ve iletişimini sağlamak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.5) Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler Başkanı) Dış ilişkiler başkanlığı; Parti Tüzüğü ve Programında yer alan ilkeler ışığında Partinin yurt dışında temsilini sağlamak, temsilciliklerle koordinasyonu sürdürmek, dış politikayla ilgili konulardaki görüşlerin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, diğer ülke siyasi partileriyle kurumsal ilişki kurmanın zeminini oluşturmak, yabancı ülke temsilcileriyle temasta bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Parti programına uygun olarak, dış politikalarımızın belirlenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak b. Ülkemizin dış ilişkileriyle alakalı Parti politikalarının Teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, c. Dış politikadaki sorunların tespitinde, uluslararası arenada meydana gelen olaylar konusunda, Partimizin görüşlerinin oluşturulması ve gerektiğinde alternatif politikaların üretilmesinde lojistik hizmet vermek, katkıda bulunmak, d. Tüzükte yetkili kılınmış organların kararları doğrultusunda ve ilgili birimlerle birlikte dış temsilcilikleri kurmak, koordine etmek ve bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlamak, e. Yabancı ülke temsilcileriyle ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, f. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren siyasi parti veya siyasi parti birliklerinin, Partimiz Programına ve dış politikasına uygun olanları ile işbirliğinde bulunulması için gerekli ön çalışmaları yapmak, Partimizin kararları doğrultusunda uygulamaya koymak, g. Partimizin dış politikalarına uygun olarak, ülke içinde ve dışında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve işbirliği kanallarını açık bulundurmak, ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturmak, h. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak, dış politika konulu uluslararası toplantılarla ilgili organizasyonları sağlamak, i. Genel Başkan ve Parti yetkililerinin dış politika konularında ihtiyaç duyacakla- rı bilgi notlarını hazırlamak veya hazırlatmak, j. Partimizi ziyaret edecek yabancı parti temsilcilerinin ziyaret programı ile Partimizi temsilen yurt dışı partilere yapılacak ziyaretlerin programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, k. Partimizi ve Genel Başkanımızı ziyaret edecek yabancı kişi ve heyetlerin ziyaretlerinin verimli olması için gereken çalışmaları yapmak, l. Dış politik arenadaki gelişmeleri, aylık raporlara dönüştürerek MYK’ya sunmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.6) Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler Başkanı) Sosyal İşler Başkanlığı; Parti Tüzük ve Programında yer alan ilkeler doğrultusunda, insanlar arasında sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duyularını güçlendirmeye çalışmak, sosyal amaçlı sivil toplum kuruluşları ile yakın diyalog kurmak, Partinin sosyal politikalarını geliştirmek ve halka tanıtmak, yoksullar, muhtaçlar, kimsesizler, özürlüler, yaşlılar, sokaktakiler gibi önemli sosyal kategorilerle ilgili projeler üretmek, insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukları izlemek, bu alanlara ilişkin politikalar geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin sosyal politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ülkemizin sosyal dokusu ile ilgili gerekli araştırmaları yapmak, projeler oluşturmak, b. Partimizin sosyal politika ve uygulamalarının, teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, c. Partimizin üyeleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi özelliklerin yoğunlaşmasına çalışmak, dayanışmayı güçlendirmek, hep birlikte birer Ak Partili olarak ‘AK PARTİ AİLESİ’ni oluşturduğumuz şuurunu hakim kılmak, d. Ülke insanının sosyal hayatını ilgilendiren aile, sivil toplum, esnaf, sanatkar, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, eğitim, kültür, turizm ve çevre gibi alanlarda sosyal politikalar geliştirmek, e. İnsan hakları ihlallerini ve yolsuzlukları izlemek, başta Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olmak üzere ilgili birimlerle eşgüdüm içinde bu alanlardaki politikaların ve Parti tutumunun belirlenmesine katkı sağlamak, f. Aile kurumunun toplumumuzdaki önemli yerinin korunması ve daha güçlü hale getirilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak ve yaptırmak g. Sosyal konular alanında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, birlikte çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, h. Ülke genelinde fakir, yoksul, kimsesiz, sokak çocukları, yaşlı ve özürlülere yönelik istatistik çalışmalar yaptırmak, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, işin gereğine uygun merkezler oluşturmak, i. Yoksulluğun giderilmesi ve israfın önlenmesine yönelik araştırmalar yapmak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek, çözümleyici projeler geliştirmek, j. Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.7) Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler Başkanı) Yerel Yönetimler Başkanlığı, Partimizin Tüzük ve programında vurgulanan ilkeler doğrultusunda katılımcı ve çoğulcu demokrasinin günümüzde yaygınlık kazanan ilke ve uygulamalarının, çağdaş kamu yönetimi anlayışlarının yerel yönetimler alanına taşınmasını, yerel yönetimde başarı ve etkinliğin artırılmasını ve koordinesini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin yerel yönetimlere ilişkin politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik veriler toplamak, verilerin değerlendirilmesi ve politikaların geliştirilmesine etkin katılım ve katkıda bulunmak, b. Partimizin yerel yönetimle ilgili politikalarını, teşkilata ve halka doğru olarak anlatılmasını gerçekleştirmek, c. Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak, yerel yönetimlerde Partimizin adayı olarak seçilmiş her düzeydeki partililerimizle merkez ve taşra teşkilatlarımızda görev yapmakta olan teşkilat mensuplarımızın, Partimizin Program ve ilkelerine uygun olarak, uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Yerel yönetimlere ilişkin mevzuatı derleyerek, bu alanda yapılacak düzenlemelerin, Parti politikalarına uygunluğu konusunda yasama ve yürütme organları nezdinde çalışmalar yürütmek ve kamuoyu oluşturmak, e. Partili belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyelerine, ilgili birim başkanlıkları ile koordineli olarak eğitim programları düzenlemek, f. Parti üyesi belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin, Partinin yerel yönetim politikalarına uygun çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, yerel yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, g. Belediye sınırları içindeki köy ve mahalle muhtarları ile yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile belediyelerimizin koordineli çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, h. İl, ilçe ve beldelerde yapılan Yerel Yönetimler Danışma Meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak, i. Partimiz mensubu belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin iller ve ülke geneli itibariyle isim, meslek ve sayısal gibi bilgileri içeren kayıtlarının tutulmasını ve güncelliğini sağlamak, j. Partimize katılmak isteyen veya katılması uygun görülen belediye başkanları hakkında gerekli ön araştırma ve değerlendirme raporu hazırlayarak MYK’na sunmak, k. Derlenecek veriler ve gözlenecek olgular ışığında yerel yönetim seçimleri için alt yapı hazırlığı yapmak, yerel seçimlerde Seçim İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.8) Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi İşleri Başkanı) Ekonomi İşleri Başkanlığı, Parti Tüzüğü ve Programında yazılı ilkeler doğrultusunda, Partinin ekonomiyle ilgili dokümanlarını ve politikalarını hazırlamak, geliştirmek ve tanıtmak; ekonomik yapı ve ilişkiler sistemini reel sektör, finans sektörü, kamu sektörü ve dış ekonomik sektör bazında, makro ve mikro seviyelerde, konjonktürel ve yapısal gelişmeler çerçevesinde izlemek ve değerlendirmek, Partimizin bu konulardaki görüşlerini oluşturmak ve alternatif politikalar üretmek, ekonomik faaliyetler alanında doğrudan veya ilgili birimler aracılığıyla haklımızı ve teşkilat mensuplarımız bilgilendirmek, ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak ve yaptırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Dünya ve ülke ekonomisindeki gelişmeleri takip etmek, başta Genel Başkan olmak üzere ilgili Parti organlarını bilgilendirecek raporlar ve öneriler hazırlamak, b. Partimizin ekonomik politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesi, bunların gerçekleştirilmesi hususunda gerekli programları hazırlamak, çalışmaları koordine etmek, c. Konsolide devlet bütçesinin hazırlık, kanunlaşma ve uygulama aşamalarını yakından takip etmek, gerekmesi halinde görüş ve alternatif yaklaşımlar geliştirmek, d. Ekonomiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının karar ve uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek, Teşkilat İç Yönetmeliği 165 e. TBMM’deki ekonomiyle ilgili ihtisas komisyonlarının ve yurtdışı komisyonların, ekonomi ile ilgili çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, f. Yerli ve yabancı özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunarak, işbirliği ortamı oluşturmak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, g. Ulusal, bölgesel ve global ekonomik gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek, h. Avrupa Birliği ile müzakere aşamasının, mevcut ve daha sonraki ilişkilerin ekonomik içerikli süreçlerindeki gelişmeleri takip etmek, stratejiler oluşturmak, i. Ekonomi hukuku ile ilgili düzenlemeleri Partimizin ekonomi politikaları ve stratejileri açısından izlemek ve değerlendirmek, j. İlgili birimlerle koordineli olarak işsizlik sorununun çözümü, verimli çalışma ve kalite konularında çalışmalar yapmak, yaptırmak, k. Geleceğe yönelik ekonomik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması hususunda gerekli programların ve çalışmaların hazırlanmasında etkin olarak katılmak ve katkıda bulunmak, l. Partimizin ekonomiyle ilgili politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, m. Bu konularda başta Genel başkan olmak üzere Partimizin ilgili organlarını bilgilendirecek raporlar ve önerilere hazırlamak ve sunmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.9) Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler Başkanı) Halkla İlişkiler Başkanlığı, Tüzük ve Programda yer alan ilkeler doğrultusunda, merkez ve taşra teşkilatını ve yerel yöneticileri halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek, bu amaçla belirli günlerde kamuya dönük etkinliklerde bulunmak, sendikalar ve mesleki kuruluşlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleriyle diyalog içine girmek, vatandaşın sesini duyurmak istediği yere ulaşmasına yardımcı olmak, Partinin yapacağı açık hava toplantılarını organize etmek üzere oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin misyonu, vizyonu, temel amaç ve ilkelerine uygun olarak halkla ilişkiler politikalarının belirlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, b. Mesleki kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ve kalıcı ilişkiler kurmak ve geliştirmek, c. Belirli günlerde ve uygun zamanlarda halka dönük dinlendirici ve katılımcı etkinlikler düzenlemek, d. Partimizin Genel Merkez ve alt kademe birimlerinde çalışan personelini ve alt kademe teşkilat mensuplarımızı, ilgili birimlerle koordineli olarak, halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek, bu amaçla rehber, broşür, el kitabı vb. yayınlar hazırlamak, e. Sessiz yığınların sesi olmak üzere, vatandaşın sesinin duyulmasının yardımcısı ve takipçisi olmak, f. Genel Merkez tarafından yapılması kararlaştırılan, açık hava toplantılarının hazırlık, organizasyon ve icrasını Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak, g. Taşra teşkilatlarımızın vakıf, dernek, birlik, kahvehane, iş yeri ve esnafa yönelik ziyaret programı yapmalarını takip etmek, h. Halkımızın yoğun olarak katıldığı festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerde Partimizin halkla birlikte olmasını ve temsilini sağlamak, i. AK PARTİ İletişim Merkezi’ni (AKİM) uygun ve gerekli olan yerde kurmak, merkeze ulaşan bilgileri ilgililerine ulaştırmak, geri dönüşümlerini takip etmek, j. Dini ve resmi bayramların Genel Merkez ve alt kademe teşkilatlarımızda kutlanmasını sağlamak, dini bayramlarda geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşma heyetlerinin oluşturulmasını takip etmek, yoksul ve kimsesizlerle ilgili bayram ziyaretlerini Sosyal İşler Başkanlığı ile koordineli olarak planlamak ve gerçekleştirmek, k. İlgili birimlerle koordineli biçimde hükümet uygulamaları ve Parti politikalarıyla ilgili beklenti, etki ve kanaatlerin ölçümünü yapmak l. Partimizin geniş halk kesimleri ile meslek kuruluşları nezdinde tanıtım çalışmalarını, Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.10) Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşler Başkanı) (Tüzük m: 82.2) Mali ve İdari İşler Başkanlığı; Kanun, Parti Tüzüğü ve Mali İşler Yönetmeliğinde yer alan kurallar doğrultusunda, Parti Merkez Teşkilatının bütün mali ve idari işlerini, harcamalarını ve gelirlerin tahsilini, muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu işlere nezaret etmek, mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygum olarak yapılıp icra edilmesini sağlamak ve Genel Merkezin personel, güvenlik, temizlik, teknik hizmet, yemek ve diğer destek hizmetlerini yürütmek, taşra teşkilatlarındaki bütün muhasebe işlemlerini takip etmek ve denetlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Kanun, Parti Tüzüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Yönetmeliği gereklerine uygun olarak, teşkilatın yıllık bütçesini, birleştirilmiş kesin hesap cetvelini hazırlayarak, MKYK tarafından karara bağlanmak üzere MYK’na sunmak, b. Bütçe işlemlerinin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere tevdi edilmesini takip etmek ve gerçekleştirmek, c. Yan kuruluşların merkezleri dahil olmak üzere Parti Merkez Teşkilatının, bütün mali işlerini, gelirlerinin tahsilini ve harcamaları muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu alanda görevli kılınmış olanlara nezaret etmek, d. Hazine yardımından alt kademe teşkilatlarına Tüzük gereği aktarılacak olan yardımın, objektif kriterlere ve kararlara göre aktarılmasını sağlamak, e. Bütün alt kademelerin muhasebe ve mali işlemlerinin mevzuata uygunluğunu takip etmek ve denetlemek, f. Partinin taraf olduğu mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlamak, g. Genel Merkez’in personel, güvenlik, temizlik, teknik hizmet, yemek ve diğer destek hizmetlerini yürütmek, h. Genel Merkez’deki idari işlerin düzenli, verimli, uyumlu ve adil ölçütlere göre sevkini gerçekleştirmek, taşınır ve taşınmaz malların muhafazasını sağlamak, i. Çalışan personelin maaş-ücret-mesai ve sosyal haklarını, çalışma zamanlarını adalet ölçütlerine göre düzenlemek, çalışanların İş Kanunu ve Parti Tüzük ve Yönetmeliklerine ve genel ahlak kurallarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, j. İhtiyaç duyulan mal, hizmet, malzeme ve demirbaşların tespitini yapmak, Tüzüğün 136. maddesi çerçevesinde satın almak, k. MKYK tarafından incelenerek birleştirilen ve karara bağlanan Partinin kesin hesabı ile her ile ait kesin hesap cetvellerinin onaylı birer suretini, kanuni süresi içinde Anayasa Mahkemesi’ne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermek, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.11) Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Başkanı) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Başkanlığı; Tüzük ve programda belirtilen ilkelerin, uygulanabilir politikalara dönüştürülebilmesi için stratejik çalışmalar yapmak, politikalar üretmek, imaj geliştirmek, vizyon ortaya koymak, bu amaçla think-thank grupları oluşturmak, kamu oyu araştırmaları ve anketler yaptırmak, yapılacak çalışmaların sonuçlarına göre başkanlıkların görev alanlarıyla ilgili faaliyet planlaması yapmak ve öneride bulunmak, Parti teşkilatının eğitim faaliyetini yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin, bilgiye önem vermesinin gereği olan her alanda her tür araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, b. Ülkede ve dünyada cereyan eden olayları ve muhtemel gelişmeleri değerlendirmek, think-thank grupları oluşturarak stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, yakın ve orta vadeli hedeflerinin ne olabileceği konusunda görüş belirlemek, c. Uzman kişilerden çalışma grupları oluşturarak; eğitim, sağlık, enerji, tarım, hayvancılık, sosyal ve dış politika ve diğer alanlarla ilgili araştırma ve geliştirme raporları üreterek, Partimizin strateji ve politikalarının geliştirilmesine yardımcı olmak, d. Partimiz tarafından gündeme alınan projelerin yürütülme metodunu önermek, süreç planlamasını yapmak, yapılan analiz ve değerlendirmeleri sürekli gözden geçirerek güncelleştirmek, ülke gündeminin oluşmasına etkin katkıda bulunmak, e. Yurt içi ve yurt dışındaki uzman insan kaynakları ile interaktif iletişim ağı kurarak güncel bilgi akımını sağlamak, çeşitli kesimler tarafından Parti politikalarının ve imajının doğru algılanmasına katkıda bulunmak, f. Parti politikalarının geliştirilmesi amacıyla belirlenmiş başlıklar altında, diğer başkanlıkların katılımları ve destekleri ile politika geliştirme sürecine destek olmak, g. Parti programında ifade edilen hizmetlerin gerçekleştirilebilmeleri için, uygulanabilir, etkin ve verimli araştırma ve geliştirme projeleri üretmek, h. Politika ve projelerle ilgili araştırma ve anketler yaptırmak, araştırma sonuçlarının yetkili kurullarca değerlendirilmesini sağladıktan sonra uygun görülenlerin rapor, kitap, bülten, broşür, CD, kaset haline getirilmesini sağlamak, i. Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bilgi ve bulgulardan, Parti yetkili makamlarınca uygun görülenlerin, kullanılabilir bir biçimde Parti içi organlara ve kamuoyunun hizmetine sunmak, j. Parti teşkilatının eğitimini planlamak ve ilgili başkanlıklarla eşgüdüm içinde gerçekleştirmek, görüntülü-sesli ve yazılı eğitim dokümanları hazırlamak k. Eğitim çalışmalarını kurumsal hale getirmek amacıyla, Siyasi ve Hukuki İşler başkanlığı ile koordineli şekilde “Siyaset akademisi” gibi kurumsal yapıların oluşmasına katkıda bulunmak, l. Genel Sekreterlikle koordineli olarak “Bilgi İşlem Merkezi” nin oluşmasına ve işler halde kalmasına katkıda bulunmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.12) Genel Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter) Genel Sekreter; Tüzük ve Yönetmeliklerdeki kurallar çerçevesinde, MKYK ve MYK toplantı tutanaklarını düzenlemek, kararların imza edilmelerini sağlamak ve uygulamalarını takip etmek, Genel Merkez’in gelen-giden her türlü evrak ile yazışmalarının düzenini sağlamak, önerileri derleyerek MKYK ve MYK gündemlerini hazırlamak ve üyelere dağıtmak, Partinin sağlam bir arşive sahip olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Genel Başkan ve ilgili birimlerle istişareli şekilde MKYK ve MYK toplantı gündemlerini hazırlamak, üyelere ulaştırmak, toplantının gerekli kıldığı hazırlık çalışmalarını yapmak, toplantı tutanaklarını düzenlemek, b. Partimizin karar organları tarafından karara bağlanan konularla ilgili karar metinlerini hazırlamak, bu kararların imzalanmasını, karar defterine işlenmesini ve uygulanmak üzere ilgili birim ve mercilere ulaştırılmasını sağlamak, c. Grup üyeleriyle yapılan istişare ve değerlendirme toplantısı gibi toplantıların gündem yazışma ve organizasyon işlemlerini, ilgili birim başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirmek, d. Genel Merkeze gönderilen evrakın, istek, şikayet ve öneriler içeren yazılı başvuruların tasnifini yaparak, zamanında ilgili birimlere intikalini sağlamak, e. Partinin bütün resmi ve iç yazışmalarının, Genel Sekreterliğin gözetim ve denetiminde olan “genel evrak” kaydına alınarak yapılmasını sağlamak, f. Partinin doküman ve arşivinin tertipli, düzenli ve sistematik bir şekilde oluşturulmasını sağlamak, AR-GE ve diğer ilgili birim başkanlıkları ile birlikte “Bilgi İşlem Merkezi” ni oluşturmak ve güncelliğini sağlamak, g. Teşkilata duyurulması gerekli MKYK ve MYK kararlarının, ilgili birim başkanlığı ile koordine içinde teşkilata duyurulmasını sağlamak, h. Birim başkanlıklarının görev alanları dışında kalıp da MKYK tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken konu ve taleplerle ilgili MYK görüşünü belirten raporların hazırlanmasını ve konunun MKYK gündemine alınmasını sağlamak, i. Davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi daire kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille partiyi temsil etmek, faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.

    • Dördüncü Kısım - Teşkilat Kademeleri

     • Birinci Bölüm - Sandık Yönetim Kurulu (Tüzük md. 19)

      • Sandık Yönetim Kurulunun Oluşturulması
       Madde 30

       Sandık yönetim kurulu, sandık bölgesinde çalışmalar yapan teşkilat birimidir. a. İlçe ve belde teşkilatları, her sandık için ayrı ayrı olmak üzere sandık yönetim kurulu oluşturur. b. Sandık yönetim kurulu, her sandık için ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarından 3’er üye olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Fakat bu sayının eksik olması kurulun oluşmasını engellemez. Sandık yönetim kurulunun bir üyesi sandık başkanı olarak görevlendirilir. c. Sandık yönetim kurulu üyelerinin, seçmen listesinde kayıtlı oldukları sandıklardan, temsil kabiliyeti ve sosyal ilişkileri başarılı olan kimseler arasından belirlenmesine özen gösterilir.

      • Sandık Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
       Madde 31

       Sandık yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır: a. Sandık yönetim kurulu, çalışmalarını sorumlu olduğu sandık ölçeğinde yürütür. b. Köy/mahalle başkanı, ilçe tarafından Parti üyelerini de gösterir şekilde hazırlanan, sandık seçmen listelerini sandık başkanlarına dağıtır. c. Sandık yönetim kurulu başkanı, seçmenleri sandık yönetim kurulu üyeleri arasında dağıtır. d. Sandık çalışmaları seçmenle birebir görüşme şeklinde yapılır. e. Çalışmalara seçmen listesinde kayıtlı üyelerin aktif olarak katılımı sağlanır. f. Seçmenlerin Partiye üye olmasına veya Partiye oy vermesine çalışılır. g. Yapılan çalışma ve hizmetlerden seçmenler haberdar edilir. Teşkilat İç Yönetmeliği 95 h. Sandık yönetim kurulu, sandık bölgesinde tespit edilen sorunların çözülmesine, belirlenen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olur. i. Bunların yanında sandık yönetim kurulu başkan ve üyeleri; 1. Seçmen listesinde kayıtlı olduğu halde başka bir yere taşınanları, 2. Sandık bölgesine yeni taşınan seçmenleri, 3. İlk defa oy kullanacak gençleri, 4. Ölenleri, 5. Özürlü ve yaşlıları, 6. Seçmen bilgi kartlarının seçmene ulaşıp ulaşmadığını tespit ederek köy/mahalle teşkilatına rapor halinde sunar. 7. Sandık yönetim kurulu ayda en az iki defa toplanır, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirir, köy/mahalle teşkilatına aylık olarak düzenli rapor verir.

      • Parti Müşahitleri ve Resmî Sandık Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi
       Madde 32

       İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına katılacak bir asıl bir yedek üye ile sandık başında oy verme günü Parti adına görev yapacak Parti müşahitleri, öncelikle sandık yönetim kurulu üyeleri arasından, bunun mümkün olmaması hâlinde o sandıkta oy kullanan seçmenler arasından belirlenir.

     • İkinci Bölüm - Köy ve Mahalle Teşkilatı (Tüzük md. 19)

      • Köy/Mahalle Teşkilatı
       Madde 33

       Köy/mahalle teşkilatı, köy/mahalle başkanı ve yönetim kurulundan oluşur. a. Köy/mahalle yönetim kurulu üye sayısı, köy/mahalledeki sandık sayısına göre belirlenir. b. Köy/mahalle yönetim kurulu, köy/mahalle başkanı dâhil, sandık sayısı; 1. 3 ve altında olan köy/mahallelerde 9, 2. 4’den 30’a kadar olan köy/mahallelerde 11, 3. 31’den 45’e kadar olan köy/mahallelerde 15 üyeden oluşturulur. c. Seçmen sayısı 50’nin altında olan köy/mahallelerde bir köy/ mahalle temsilcisi atanır. Seçmen sayısı 50 ile 200 arasında olan köy/mahallelerde 3 kişilik, 200’den fazla olan köy/mahallelerde 9 kişilik köy/mahalle yönetim kurulları oluşturulur. Sandık sayısı 45’in üzerinde olan köy/mahallelerde 45 sandığı geçmeyen köy/ mahalle bölgeleri oluşturulur. d. Köy/mahalle temsilcisi veya başkanları bağlı olduğu teşkilat kademesine göre belde veya ilçe teşkilat başkanının teklifi belde veya ilçe başkanının oluru ile görevlendirilir. Köy/mahalle yönetim kurulları ise köy/mahalle başkanının teklifi belde veya ilçe teşkilat başkanının oluru ile görevlendirilir. e. Köy/mahalle yönetim kurullarının görev süresi bağlı olduğu ilçe olağan kongresine kadardır. Köy/mahalle başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerindeki boşalmaların tamamlanmasında ya da görev süresi dolmadan tamamen veya kısmen değiştirilmesinde aynı usul uygulanır. Ancak il teşkilatının oluru alınmadan süresinden önce köy/mahalle temsilcisi veya başkan ve yönetim kurulu üyeleri görevden alınamaz. f. Sandık sayısı 3 ve altında olan köy/mahallelerde ayrıca sandık yönetim kurulları oluşturulmaz. Köy/mahalle yönetim kurulları aynı zamanda sandık yönetim kurullarının görevlerini de yaparlar. Köy/Mahalle Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, Görev ve

      • Sorumlulukları
       Madde 34

       Köy/mahalle başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev bölümü yapar: 1. Köy/Mahalle Teşkilat Başkanı 2. Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanı 3. Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanı 4. Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanı 5. Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanı 6. Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanı 7. Köy/Mahalle Muhasibi 8. Köy/Mahalle Sekreteri Ayrıca her köy/mahalle yönetim kurulu üyesi, sorumluluğuna verilen sandıkların yönetim kurullarını köy/mahalle teşkilat başkanı ile eşgüdümlü olarak oluşturmak ve çalışmalarını takip etmekle görevlidir. 1. Köy/Mahalle Başkanı Partinin, köy/mahalle düzeyindeki temsilcisi ve yöneticisidir. Köy/mahallede Parti adına yapılacak çalışmalardan belde/ilçe başkanına karşı sorumludur. Köy/Mahalle Başkanının görev ve yetkileri; a. Köy/mahallede Partiyi ve Parti faaliyetlerini tanıtma çalışmalarını yürütmek, b. Köy/mahalledeki tüm sandık yönetim kurullarının oluşturulmasını ve düzenli çalışmasını sağlamak, Teşkilat İç Yönetmeliği 97 c. Köy/mahalledeki teşkilat toplantılarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak, d. Köy/mahalledeki sorunları ve talepleri tespit edip ilçe/belde başkanlığına rapor etmek, e. Köy/mahallede Partinin üye sayısını arttırmak için gerekli çalışmaları yürütmektir. 2. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Teşkilat Başkanı) Köy/Mahalle Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. Köy/mahalledeki üyelik başvurularını ilçe teşkilat başkanlığına teslim etmek, b. Köy/mahallede kayıtlı üyelerin Parti faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak, c. Köy/mahalledeki sandık yönetim kurullarını seçim işleri başkanı ile eşgüdüm içerisinde kurmak, d. İlçe teşkilat başkanının vereceği takvime uygun olarak ilçe ve belde kongre delegelerinin seçimlerini yapmak ve delegelerin kongrelere katılımını sağlamaktır. 3. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanı) Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Köy/mahalle sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile eşgüdüm içerisinde kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. Parti müşahitleri ile resmî sandık kurulu üyelerini teşkilat başkanı ile birlikte belirlemek, c. Köy/mahalle seçmen ve üye listeleri ile seçim sonuçlarını ilçe teşkilatından temin ederek, sandık esasına göre ayırıp sandık başkanlarına dağıtmak, d. Seçimlerde köy/mahallede açılacak seçim irtibat bürolarını ilçe/belde seçim işleri başkanları ile birlikte düzenlemek ve denetlemek, e. Seçim öncesi mahallede yapılacak seçmen kütüklerine yönelik güncelleştirme çalışmalarını ilçe teşkilatı ile eşgüdüm içerisinde yapmak, f. Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak üyeler ile mahallede seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının ilçe teşkilatının yapacağı eğitim programlarına katılımlarını sağlamaktır. 98 Teşkilat İç Yönetmeliği 4. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanı) Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin köy/mahalle düzeyinde tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin korunmasını ve dağıtımını sağlamak, c. Üst kademelerin onayı ile mahalle düzeyinde halka açık olarak yapılacak toplantı, ziyaret vb. programlar için gerekli hazırlıkları diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek, d. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetimler ve merkezî hükümetteki icraatlarının mahalle düzeyinde en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamaktır. 5. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanı) Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Köy/mahalledeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek mahalle başkanına sunmak, c. Köy/mahalledeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit ederek köy/mahalle başkanına sunmak, d. Üst kademe yetkililerinin köy/mahalledeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara yapacağı ziyaret programlarını düzenlemektir. 6. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanı) Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin yerel yönetimlere yönelik politika ve hizmetlerinin halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Köy/mahalle sakinlerinin yerel yönetim hizmetlerine yönelik olarak istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgililere aktarmak, c. Muhtarla diyalog kurarak mahalleye yapılması gereken hizmetleri veya bu hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etmek ve yetkililere ulaştırmaktır. 7. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanı) Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri: Teşkilat İç Yönetmeliği 99 a. Partinin, köy/mahalledeki sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek, b. Parti adına sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı ve festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine katılmak, katkıda bulunmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerinin aralarında veya halka yönelik yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif faaliyetleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek, e. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklenti, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde seçmen, esnaf, sivil toplum, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları hazırlamak ve gerçekleştirmektir. 8. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Muhasibi) Köy/mahalle muhasibinin görevi ve yetkileri; a. Köy/mahalle teşkilatının yapacağı faaliyetler için gerekli malî kaynağı hazırlamak, b. Köy/mahalledeki üyelerin aidatlarını ilçeye zamanında ödemeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır. 9. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Sekreteri) Köy/Mahalle Sekreterinin görev ve yetkileri; a. Köy/mahalle sakinlerinin tespit edilen beklenti, istek ve şikâyetlerini rapor hâlinde mahalle başkanına sunmak, b. Köy/mahalle toplantılarının takvimini hazırlamak ve takip etmek, c. Köy/mahallede yapılan tüm Parti faaliyetlerini raporlamaktır.

     • Üçüncü Bölüm - Belde Teşkilatı (2820 SPK md. 7/1, 20 ve Tüzük md. 21-27)

      • Belde Teşkilatı
       Madde 35

       Belde teşkilatı; belde kongresi, belde başkanı, belde yönetim kurulu, belde yürütme kurulu ile belde gençlik ve kadın kolları, mahalle yönetim kurulları ile sandık yönetim kurullarından oluşur.

      • Belde Yönetim Kurulu (Tüzük md. 25)
       Madde 36

       Belde Yönetim Kurulu, a. Belde başkanı dâhil; 100 Teşkilat İç Yönetmeliği 1. Nüfusu 5.000’e kadar olan beldelerde 11, 2. Nüfusu 5.000’den fazla olan beldelerde 15 asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yedek üyenin eksik olması kurulun oluşmasını engellemez. b. Yerel ihtiyaçlara göre, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının uygun görüşü ile belde yönetim kurulu üye sayısı Tüzüğün 25. maddesindeki sınırlar içerisinde arttırılıp eksiltilebilir. c. Nüfusu 5.000’den fazla olan beldelerde, belde yönetim kurulu belde kongresince gizli oyla seçilir. d. Nüfusu 5.000’den az olan beldelerde kongre yapılmaz. Bu beldelerin belde başkanı, ilçe teşkilatının görüşü alınarak il teşkilat başkanının teklifi üzerine il başkanı oluruyla atanır. Belde yönetim kurulları ise, belde başkanının teklifi ve ilçe başkanının görüşü alınarak, il teşkilat başkanının oluru ile oluşturulur. Feshedilme hâlinde de aynı usul uygulanır. İl kongresinden sonra bu beldelerde yönetim kurulları aynı usulle yenilenir.

      • Belde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 26/5)
       Madde 37

       Belde yönetim kurulu: a. Belde halkına Parti hizmet ve politikalarını tanıtmak, b. İlçe başkanlığının onayı ile Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda beldede halka açık toplantı, miting, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, c. Belde kongresi, Tüzük, yönetmelikler ve üst organların verdiği görevleri yapmak, d. İlçe başkanlığı ve Parti üst kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlemler yapmakla yükümlüdür.

      • Belde Yürütme Kurulu (Tüzük md. 27)
       Madde 38

       Belde yürütme kurulu, belde başkanının başkanlığında belde düzeyinde görev yapan yürütme organıdır. Belde başkanı tarafından belde yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenen belde yürütme kurulu üyeleri belde başkan yardımcısı sıfatıyla görev yaparlar. Belde yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, belde başkanı tarafından aşağıdaki şekilde yapılır: 1. Belde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı 2. Belde Teşkilat Başkanı 3. Belde Seçim İşleri Başkanı 4. Belde Tanıtım ve Medya Başkanı 5. Belde Dış İlişkiler Başkanı 6. Belde Sosyal İşler Başkanı 7. Belde Ekonomi İşleri Başkanı 8. Belde Yerel Yönetimler Başkanı 9. Belde Halkla İlişkiler Başkanı 10. Belde Mali ve İdari İşler Başkanı (Belde Muhasibi) 11. Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanı 12. Belde Sekreteri Belde yürütme kurulu üyeleri, belde başkanı tarafından gerek görülmesi hâlinde tamamen veya kısmen değiştirilebilir. Belde yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olması hâlinde belde başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır.

      • Belde Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 27/4)
       Madde 39

       Belde yürütme kurulu: a. Belde yönetim kurulunun gündemini hazırlar, belde başkanının verdiği işleri yapar, belde kongresi ve belde yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar. b. Belde teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlar. Belde Yürütme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri 1. Belde Başkanı Belde başkanı, belde kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem belde başkanı seçilebilir veya atanabilir. Belde başkanının görev ve yetkileri; a. Belde teşkilatını, beldedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil etmek, b. Partinin, mahalle ve sandık yönetim kurulları dâhil belde teşkilatlanmasını, Tüzük ve Yönetmeliğe göre tamamlamak, c. Beldede kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, d. Partinin belde düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin, Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politikaları ve ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini ve denetimini gerçekleştirmek, e. Belde yönetim ve yürütme kurulları ile danışma meclislerinin düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak, f. Belde başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, başkan yardımcılarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, g. Belde teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, h. Seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile belde teşkilatı arasındaki eşgüdümü sağlamak, i. Belde kongresiyle ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, j. Belde teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, belde mali ve idarî işler başkanı ile birlikte imza etmektir. 2. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı) Belde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Belde başkanının yokluğunda, belde teşkilatını temsil etmek, yönetim ve yürütme kurullarına başkanlık etmek, b. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel siyasi görüşlerinin belde yönetimine aktarılmasını sağlamak, c. Belde düzeyinde, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, d. Beldedeki siyasi gelişmeleri takip etmek, demokrasi kültürünün beldede yerleşmesine çalışmak, e. Beldedeki diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, f. Parti misyon ve vizyonunu Parti üyelerine ve halka anlatmak, g. Belde teşkilatının karşılaştığı hukukî sorunlarla ilgilenmek, h. Beldedeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamaktır. 3. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Teşkilat Başkanı) Belde Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. Beldede Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak teşkilatlanmayı gerçekleştirmek, teşkilat çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, b. Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek ve ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, c. Beldede üye sayısının arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelik başvurularını ilçe teşkilat başkanlığına teslim etmek, d. Belde sandık yönetim kurullarını seçim işleri başkanı ile koordineli olarak kurmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, e. Belde kongresinin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, f. Belde organlarına kongrece seçilenleri veya bu görevlerden herhangi bir nedenle ayrılanları ilçe başkanlığına gerekli evrakla birlikte 10 gün içinde bildirmek, g. Beldedeki teşkilat mensuplarının eğitimlerini seçim işleri ve AR-GE başkanlığı ile birlikte yapmaktır. 4. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Seçim İşleri Başkanı) Belde Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Belde sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. Beldede seçim koordinasyon merkezi kurmak, c. Beldede seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak, d. Seçim günü, oy verme işlemlerini yönetecek her resmî sandık kurulu için bir asıl, bir yedek üyeyi belirleyerek, isimlerini seçim takviminde belirtilen süre içinde ilçe başkanlığına teslim etmek, e. Sandıkta Parti adına görev yapacak en az iki müşahidi, her sandık kurulu için belirlemek ve seçim günü sandık başında hazır bulunmalarını sağlamak, f. Belde seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde ilçe başkanlığından temin etmek, g. İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme çalışmalarını, ilçe teşkilatı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek, h. Parti müşahitleri ve resmî sandık kurullarında görev yapacak üyeler ile seçim çalışmalarına katılacak teşkilat mensuplarının eğitimini yaptırmak, i. Aday adaylıklarıyla ilgili olarak belde düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri, il ve ilçe teşkilatının talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek, j. Genel ve yerel seçimlerde sandık kurullarınca her seçim türü için ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, k. Belediye başkanlığı seçimlerinde ilçe seçim kurulunca yapılacak birleştirme işlemlerini takip etmek ve ilçe seçim kurulunca düzenlenen birleştirme tutanağını ilçe yetkilileriyle birlikte almak, l. Seçim sonrası müşahitlerce alınan sandık sonuç tutanaklarının, her seçim türü için ayrı olmak üzere mahalle ve köylere göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamak, m. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, bu hususlarda derhal ilçe başkanlığına bilgi vermek, n. Seçim sonuçlarının sağlıklı bir şekilde ilçe teşkilatına ulaşması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 5. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Tanıtım ve Medya Başkanı) Belde Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin belde düzeyinde tanıtımını ve medya ile ilişkilerini düzenlemek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerini korumak ve dağıtımını yapmak, c. Belde düzeyinde halka açık yapılan miting, toplantı, panel, açık oturum vb. programları diğer birimlerle eşgüdüm içinde yürütmek, d. Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezî hükümetteki çalışmalarının beldede en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamak, e. Seçimler başta olmak üzere, belde düzeyinde yürütülecek tanıtım strateji ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak, f. Beldedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulması ve sekreterlikle birlikte arşivlenmesini sağlamaktır. 6. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Dış İlişkiler Başkanı) Belde Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin dış politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Dış politika ile ilgili gelişmeleri, dünyadaki siyasi faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili Parti yetkililerinin açıklamalarını takip ederek teşkilatı ve belde halkını bilgilendirmek, c. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, d. Belde ile bağı devam eden yurt dışında çalışanlarla ve yakınlarıyla ilişkiler kurmak, e. Beldede yaşayan yabancılarla ilgilenmek, f. Belde başkanını ziyaret eden yabancı heyetlerle yapılan görüşmelerin verimli geçmesi için belde başkanına yardımcı olmaktır. 7. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Sosyal İşler Başkanı) Belde Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre ile ilgili sosyal politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Beldedeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletmek, c. Beldede faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, ortak çalışmalar yapmak, d. Beldedeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak, e. Beldenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak, f. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak, g. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına Parti üyelerinin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak, h. Belde başkanının beldedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara yapacağı ziyaret programlarını hazırlamaktır. 8. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Yerel Yönetimler Başkanı) Belde Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin yerel yönetimlere ilişkin genel politikalarının yerel düzeyde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, c. Teşkilat Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak, Partili belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile teşkilatın uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Belediye meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapora bağlamak, e. Belde yerel yönetimler danışma meclisini organize etmek, f. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit ederek çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, g. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, h. Beldedeki partili belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine ait isim, meslek ve iletişim numaraları gibi bilgileri içeren kayıtları tutmak ve güncelliğini sağlamaktır. 9. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Ekonomi İşleri Başkanı) Belde Ekonomi İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin ve hükümetin ekonomi politikalarını izlemek, teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, b. Beldenin ekonomik yapısını; yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerileme vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek, c. Beldenin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek, d. Beldedeki esnaf, sanatkâr ve küçük yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek projeler ve raporlar hazırlamaktır. 10. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Halkla İlişkiler Başkanı) Belde Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenlemek, b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik gibi toplantı ve etkinliklerine Parti adına katılmak, ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerinin aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek, e. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içinde seçmen, esnaf, sivil toplum, resmî kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları yapmak ve gerçekleştirmek, f. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir. 11. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Mali ve İdari İşler Başkanı, Belde Muhasibi) Belde Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Muhasebe kayıtlarını muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak, b. Üye aidatlarını düzenli olarak toplamak, c. Makbuzların usulüne uygun düzenlenmesini sağlamak ve makbuz dip koçanlarını Partide saklamak, d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak, e. Onaylanan bütçede öngörülmüş olmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için belde yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak, f. Partinin yapacağı harcamaları belde yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla yapmak, g. Belde teşkilatı adına yapılan giderlere ait belgeleri saklamak, h. Belde teşkilatının, gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki 15 Eylüle kadar ilçe başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, i. Belde teşkilatının, bütçe yılını izleyen 15 Marta kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren belde kesin hesabının hazırlanmasına ve ilçe başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, j. Beldenin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde ilçe başkanlığına hesap bildirimi yapmak, k. Belde teşkilatının telefon, elektrik, su, doğalgaz ve Parti binasının kirası gibi sabit giderlerinin zamanında ödenmesini sağlamak, l. Siyasi Partiler Kanununun 61. maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak Genel Merkezce bastırılan makbuzlar karşılığında Partiye gelir elde etmek, m. Belde binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak, n. Belde merkezindeki idari işlerin düzenli yürütülmesini sağlamak, o. Çalıştırılan personeli kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, çalışan veya görevden ayrılanlara ait resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, p. Belde teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit etmek, satın alma kurallarına göre alımlarını yapmak, q. Harcama evrakını, belde başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemektir. 12. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanı) Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanması için çalışmalar yapmak ve belde teşkilatının İnternet sitesinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini tanıtım ve medya başkanıyla birlikte yürütmek, b. Parti içi eğitim programlarını ilgili birimlerle birlikte yapmak ve gerçekleştirmek, c. Seçim çalışmalarında kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının değerlendirmesini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak ve rapora bağlamak, d. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak, e. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 13. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Sekreteri) Belde Sekreterinin görev ve yetkileri; a. Mevzuata göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak, b. Belde teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, alınan kararları karar defterine yazmak, c. Belde yönetim kurulu üyelerinin, belde merkezinde tutacakları aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile birlikte hazırlamak ve takibini yapmak, d. Belde teşkilatında her türlü yazışmaları süresi içinde yapmak, e. Belde teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, f. Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, g. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak, h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, i. Belde teşkilatının arşivini bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde oluşturmak, j. Parti toplantılarının düzenlenmesi ve takibini ilgili birimlerle birlikte yapmaktır.

     • Dördüncü Bölüm - İlçe Teşkilatı (2820 SPK md. 20, 21 ve Tüzük md. 28-33, 55)

      • İlçe Teşkilatı
       Madde 40

       İlçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu, ilçe yürütme kurulu ile ilçe gençlik ve kadın kollarından oluşur.

      • İlçe Yönetim Kurulu (Tüzük md. 32)
       Madde 41

       İlçe Yönetim Kurulu; a. İlçe başkanı dâhil; 1. Nüfusu 20.000’e kadar olan ilçelerde 15, 2. Nüfusu 20.000’den 50.000’e kadar olan ilçelerde 20, Teşkilat İç Yönetmeliği 109 3. Nüfusu 50.000’den 100.000’e kadar olan ilçelerde 25, 4. Nüfusu 100.000’den fazla olan ilçelerde 30 asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. b. Yerel ihtiyaçlara göre, Merkez Yürütme Kurulunun uygun görmesi hâlinde ilçe yönetim kurulu üye sayısı Tüzükteki sınırı aşmamak kaydıyla arttırılıp eksiltilebilir.

      • İlçe Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 55)
       Madde 42

       İlçe yönetim kurulu; a. İlçe sınırları içinde Partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, b. Teşkilat kademesindeki Parti faaliyetlerinin genelge, yönetmelik, Tüzük ve yasalara uygunluğunu gözetmek, Tüzüğün verdiği yetkileri kullanarak denetlemek ve eşgüdümü sağlamak, c. İl başkanlığının onayı ile ilçede Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda halka açık toplantı, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, d. İlçe kongresi ile Tüzük, yönetmelikler ve üst organların verdiği görevleri yapmak, e. İlçe yönetim kurulu, il yönetim kurulu ve diğer Parti üst kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlemler yapmak, f. İlçedeki Parti çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmakla yükümlüdür.

      • İlçe Yürütme Kurulu (Tüzük md. 33)
       Madde 43

       İlçe yürütme kurulu, ilçe başkanının başkanlığında ilçe düzeyinde görev yapan Parti içi bir organdır. İlçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanı tarafından ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İlçe yürütme kurulu üyeleri ilçe başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar. İlçe yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir: 1. İlçe Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı 2. İlçe Teşkilat Başkanı 3. İlçe Seçim İşleri Başkanı 4. İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı 5. İlçe Dış İlişkiler Başkanı 6. İlçe Sosyal İşler Başkanı 7. İlçe Yerel Yönetimler Başkanı 8. İlçe Ekonomi İşleri Başkanı 9. İlçe Halkla İlişkiler Başkanı 10. İlçe Malî ve İdarî İşler Başkanı (İlçe Muhasibi) 11. İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanı 12. İlçe Sekreteri İlçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanı tarafından gerek görüldüğünde tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İlçe yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olduğunda ilçe başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır. İlçe yürütme kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı ve uzman ile çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili ilçe yürütme kurulu üyesinin teklifi ve ilçe başkanının onayı ile ilçe yönetim kurulu üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Yardımcı ve uzmanlar oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları ilçe yönetim kurulu ve ilçe yürütme kurulu toplantılarına katılabilirler.

      • İlçe Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 33)
       Madde 44

       İlçe yürütme kurulu, ilçe yönetim kurulunun gündemini hazırlar, ilçe başkanının verdiği işleri yapar, ilçe kongresi ve ilçe yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin yapılmasını sağlar. İlçe teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlar. 1. İlçe Başkanı (Tüzük md. 31) İlçe başkanı; ilçe kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem ilçe başkanı seçilebilir. İlçe başkanının görev ve yetkileri: a. İlçe teşkilatını, ilçedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek, b. İlçede, belde teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, c. İlçe kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarına yardımcı olmak, ana kademe ile uyum içerisinde ve verimli çalışmalarını sağlamak, d. Partinin ilçe düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzük, Program ve yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, e. İlçe yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak, f. İlçe başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, g. İlçe danışma meclisinin her ay toplanmasını sağlamak, h. İlçe seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile ilçe teşkilatı arasındaki uyumu sağlamak, i. İlçe sınırları içindeki belde teşkilatları ile ilçe teşkilatının uyum içinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek, j. İlçe kongresiyle ilgili hazırlıkları yürütmek ve kongrenin süresi içerisinde yapılmasını sağlamak, k. İlçe teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, malî ve idarî işler başkanı ile birlikte imzalamak, l. Parti üye sayısını arttırmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, m. İlçe teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir. 2. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı) İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri; 1. İlçe başkanının bulunmadığı zamanlarda ilçe teşkilatını temsil etmek, toplantılara başkanlık etmek, 2. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel siyasi görüşleri hakkında ilçe yönetimini bilgilendirmek, 3. İlçedeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, ilçedeki diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, 4. İlçe düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, ortak politik söylem geliştirmek ve yaymak, 5. İlçedeki insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bu konuda doğabilecek sorunların çözümüne yönelik projeler üretmek ve demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak, 6. Partinin misyonunu ve vizyonunu teşkilata, Parti üyelerine ve halka anlatmak, 7. İlçedeki teşkilatların ve üyelerin Parti çalışmalarında karşılaşabileceği hukukî sorunlara çözüm üretmek, gerektiğinde hukuk komisyonu kurmak ve çalıştırmak, 8. İlçedeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi hususunda çalışmalar yapmaktır. 3. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Teşkilat Başkanı) İlçe Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. İlçede, belde teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, b. Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, çalışmalarına yardımcı olmak, c. Üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve üye kayıtlarının Genel Merkez e-teşkilat programına köy/mahalle ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak, d. İlçe danışma meclisini ilçe sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde düzenlemek, e. Yeni üye kayıtları ve üyelerle ile ilgili diğer değişikliklere ait bilgileri altı ayda bir il teşkilat başkanlığına göndermek, f. İlçe kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, g. Belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda yapılmasını sağlamak, h. Teşkilat organlarına seçilen veya atananların, 15 gün içinde kaymakamlığa yazılı olarak bildirilmesini sağlamak ve görevlerde meydana gelen değişikliklerin de 15 gün içinde kaymakamlığa yazı ile bildirilmesini sağlamak, i. İlçe ve alt kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları seçim işleri ve AR-GE başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirmek, j. İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini ilçe sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir. 4. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Seçim İşleri Başkanı) İlçe Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. İlçe ve beldelerde seçim koordinasyon merkezleri kurmak ve çalıştırmak, c. İlçe ve beldelerde seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak, d. Seçimde görevli olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini sağlamak, e. Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip etmek, seçim takviminde öngörülen iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz olarak yapılması için gerekli tedbirleri almak, f. Seçimlerde, ilçe başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında ilçe seçim kuruluna bildirmek, g. Seçimlerde, ilçe seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek ve ilçe seçim kuruluna bildirmek, h. Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin, özellikle hukukçu üyeler arasından süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak, i. Parti adına resmî sandık kurullarına katılacak bir asıl, bir yedek üyenin, beldeler dâhil her sandık kurulu için ayrı ayrı belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kurulluna verilmesini sağlamak, j. Seçimde sandık başında parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, ilçedeki her sandık kurulu için ayrı ayrı olmak üzere eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçimde sandık başında hazır bulunmasını sağlamak, k. İlçe seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde temin etmek, l. İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme çalışmalarını teşkilatların günlük olarak takibini sağlamak, bu çalışmalar için gerekli çalışma ekiplerini oluşturmak, aralarında eşgüdümü sağlamak ve denetlemek, m. Seçimlerde aday adaylıklarıyla ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri, Genel Merkez ve il başkanlığının talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek, n. Yerel seçimlerde Parti adaylarına ilişkin listeleri, istenen belge ve bilgilerle birlikte ilçe seçim kuruluna süresi içinde vermek, o. Genel ve yerel seçimlerde sandık kurulunca her seçim türü için ayrı ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde köy/mahalle esasına göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamak, p. Genel ve yerel seçimlerde ilçe seçim kurulunca her seçim türü için ayrı ayrı düzenlenen ilçe birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak veya alınmasını takip etmek, q. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak, r. Seçim sonuçlarının doğru bir şekilde il başkanlığı ve Genel Merkeze ulaşmasını sağlamak, s. Seçimin başlangıç tarihinden itibaren Parti adına yapılacak etkinliklerle ilgili mülki makamlara ve seçim kurullarına yapılacak açık hava toplantı yerleri, ilan ve reklam yerleri vb. bildirimleri ve başvuruları yapmaktır. 5. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı) İlçe Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin ilçede tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerini temin etmek, korumak ve dağıtmak, c. Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile iş birliği içinde yürütmek, d. Partinin ilçe düzeyinde halka açık olarak yapacağı miting, toplantı, panel, açık oturum vb. programların tanıtımı ve düzenlenmesi için gerekli hazırlıkları diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek, takip etmek, e. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezî hükümetteki çalışmalarının ilçede en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamak, f. Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak, g. Seçimler başta olmak üzere ilçe düzeyinde yürütülecek propaganda ve tanıtım stratejileri ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak, h. İlçedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulmasını ve ilçe sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak, i. Diğer siyasi partilerin ilçedeki tanıtım ve medya faaliyetlerini izlemektir. 6. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Dış İlişkiler Başkanı) İlçe Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin dış politikalarını teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak sunmak, b. Dış politika ile ilgili gelişmeleri, dünyadaki siyasi faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili Parti yetkililerinin açıklamalarını takip etmek, teşkilat mensuplarını ve halkı bilgilendirmek, c. Partinin dış politikalarına uygun olarak, ilçede çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve işbirliği içinde olmak, ortak çalışma zemini oluşturmak, d. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, e. İlçedeki, yurt dışında çalışanlarla ve yakınlarıyla ilişkiler kurmak, sorunlarını tespit etmek ve il başkanlığına bildirmek, f. İlçede yaşayan yabancılarla görüşerek Partiyi tanıtmak, politikaları hakkında bilgilendirmek, varsa sorunları ile ilgilenmek, çözümüne yardımcı olmak, g. İlçe başkanını ziyaret eden yabancı heyetlerle yapılacak görüşmelerin verimli olması için ilçe başkanına yardımcı olmaktır. 7. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Sosyal İşler Başkanı) İlçe Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. İlçedeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletilmek üzere ilçe başkanına sunmak, c. İlçede faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmak, d. İlçedeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak, e. İhtiyaç hâlinde özürlüler ve yaşlılar koordinasyon merkezlerini kurmak ve çalıştırmak, f. İlçenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak, g. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak, h. Parti çalışmalarında kullanılacak, ilçedeki sosyal dokuya ilişkin istatistiksel bilgileri hazırlamak, i. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına Parti üyelerinin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak, j. İlçedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları yapmaktır. 8. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Yerel Yönetimler Başkanı) İlçe Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin yerel yönetim politikalarının ilçede uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, c. Teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde, Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, Partinin program ve ilkelerine uygun olarak uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak, e. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek, f. İlçe yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, beldelerde yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak, g. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek, çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, h. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, i. İlçedeki Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtları tutmak, j. Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını üst kademe ve ilgili birimlerle birlikte düzenlemek ve gerçekleştirmektir. 9. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Ekonomi İşler Başkanı) İlçe Ekonomi İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Parti ve hükümetin ekonomik politika ve hizmetlerini teşkilat ve halka doğru olarak anlatmak, b. Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel ekonomik veri ve istatistikleri hazırlamak, c. İlçenin ekonomik yapısını yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerileme vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek, d. İlçenin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek, e. İlçedeki esnaf, sanatkâr ve diğer yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek proje ve raporlar hazırlamaktır. 10. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Halkla İlişkiler Başkanı) İlçe Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek, b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik gibi toplantı ve etkinliklerine Parti adına katılmak, ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerinin kendi aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek, e. Geniş halk kitlelerinin katıldığı miting veya kapalı salon toplantılarını tanıtım ve medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yapmak, f. Partinin amaç ve hizmetlerini anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde esnaf, sivil toplum ve resmî kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları yapmak, g. Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek, h. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir. 11. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Mali ve İdari İşler Başkanı, İlçe Muhasibi) İlçe Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Muhasebe kayıtlarını, muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak, b. Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak, c. Partinin aidat, bağış vb. gelirlerini, usulüne uygun olarak Genel Merkez tarafından bastırılan makbuzlar karşılığında almak, aldırmak ve dip koçanlarını saklamak, d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak ve giderlere ait belgeleri saklamak, e. Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için ilçe yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak, f. Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, ilçe yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla mevzuata uygun olarak yapmak, g. İlçe teşkilatının, gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki eylül ayı sonuna kadar il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek, h. İlçe teşkilatının, beldeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren ilçe kesin hesabının hazırlanması ve il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, i. İlçe ve bağlı beldelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde il başkanlığına hesap bildiriminde bulunmak, j. İlçe teşkilatının genel tarifeye bağlı telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi belirli ödemelerini zamanında yapmak, k. İlçe binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak, l. Çalışan personeli Kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, resmî bildirimlerini süresi içinde ilçe sekreteri ile birlikte yapmak, m. İlçe teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit ve temin etmek, n. Harcama evrakını, ilçe başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemek, o. İlçe teşkilatının malî ve idarî işlerini düzenli olarak yürütmektir. 12. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanı) İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri; a. Teşkilat çalışmalarında bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini, tanıtım ve medya başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile birlikte sağlamak, b. Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve gerçekleştirmek, c. Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yaptırmak, d. Çalışmalarda kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının analiz ve değerlendirmelerini ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde yapmak ve rapor etmek, e. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak, f. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı tekniklerini geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 13. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Sekreteri) İlçe Sekreterinin görev ve yetkileri; a. Kanun, Tüzük ve ilgili Yönetmeliğine göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak, b. İlçeye bağlı beldelerin tuttuğu Parti defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve denetlemek, c. Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, d. İlçe teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak, e. İlçe teşkilatının her türlü yazışmalarını süresi içinde yapmak, f. İlçe teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, g. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak, h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, i. Bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde ilçe teşkilatının arşivini oluşturmak, j. Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak, k. İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.

     • Beşinci Bölüm - İl Teşkilatı (2820 SPK md. 19-21,Tüzük md. 34-38, 55)

      • İl Teşkilatı
       Madde 45

       İl teşkilatı; il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu, il yürütme kurulu, il disiplin kurulu, il Parti içi demokrasi hakem kurulu ile il kadın ve gençlik kollarından oluşur.

      • İl Yönetim Kurulu
       Madde 46

       İl yönetim kurulu, il başkanı dâhil; a. Nüfusu 200.000’e kadar olan illerde 30, b. Nüfusu 200.000’den 500.000’e kadar olan illerde 40, c. Nüfusu 500.000’den fazla olan illerde 50 asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yerel ihtiyaçlara göre, Merkez Yürütme Kurulunun uygun görmesi hâlinde il yönetim kurulu üye sayısı Tüzükteki asgari ve azami sınırları aşmamak kaydıyla arttırılıp azaltılabilir.

      • İl Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 55)
       Madde 47

       Parti üst organ ve kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlem yapmakla yükümlü olan il yönetim kurulu; a. İl sınırları içinde Partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, b. Görev alanında bulunan teşkilat kademesindeki Parti faaliyetlerinin genelgeler, yönetmelikler, Tüzük ve yasalara uygunluğunu denetlemek, uyumu sağlamak, c. Parti üst organlarının ve il kongresinin verdiği görevleri yapmak, verdiği yetkileri kullanmak, d. İlde Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda halka açık toplantı, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, e. İldeki Parti çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak, f. Partinin misyonu ve vizyonu ile temel ilke ve görüşlerinin teşkilat mensuplarınca daha iyi kavranması amacıyla il içerisinde her türlü Parti içi eğitim çalışmalarını yapmakla yükümlüdür.

      • İl Yürütme Kurulu (Tüzük md. 38)
       Madde 48

       İl yürütme kurulu; il başkanının başkanlığında, il düzeyinde görev yapan bir organdır. İl yürütme kurulu üyeleri; il başkanı tarafından il yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İl yürütme kurulu üyeleri il başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar. İl yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir: 1. İl Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı 2. İl Teşkilat Başkanı 3. İl Seçim İşleri Başkanı 4. İl Tanıtım ve Medya Başkanı 5. İl Dış İlişkiler Başkanı 6. İl Sosyal İşler Başkanı 7. İl Yerel Yönetimler Başkanı 8. İl Ekonomi İşleri Başkanı 9. İl Halkla İlişkiler Başkanı 10. İl Mali ve İdari İşler Başkanı (İl Muhasibi) 11. İl Araştırma ve Geliştirme Başkanı 12. İl Sekreteri İl yürütme kurulu üyeleri, il başkanı tarafından tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İl yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olması hâlinde il başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır. İl yürütme kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı ve uzman ile çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili il yürütme kurulu üyesinin teklifi ve il başkanının onayı ile il yönetim kurulu üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Yardımcı ve uzmanlar oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları il yönetim kurulu ve il yürütme kurulu toplantılarına katılabilirler. Atama ve görevlendirmelerle ilgili olarak il yönetim kurulu ve teşkilat kademe başkanlıkları yazılı olarak bilgilendirilir.

      • İl Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri
       Madde 49

       İl yürütme kurulunun görev ve yetkileri; a. İl yönetim kurulunun gündemini hazırlamak, b. İl teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlamak. c. İl başkanının verdiği işleri yapmak, d. İl kongresi ve il yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlamaktır. 1. İl Başkanı İl başkanı, il kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem il başkanı seçilebilir. İl başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle il başkanlığının boşalması durumunda, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından il başkanı ataması yapılır. İl Başkanının görev ve yetkileri: a. İl teşkilatını, ildeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek, b. Partinin il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar teşkilatlanmasını Tüzük ve Yönetmeliğe göre tamamlamak, c. Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, d. Partinin il düzeyinde çalışma ve faaliyetlerinin, Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politika ve ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, denetimini gerçekleştirmek, e. İl yönetim ve yürütme kurullarının düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak, f. İl başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, başkan yardımcılarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, g. İl danışma meclislerinin düzenli olarak toplanmasını sağlamak, h. İl seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile il, ilçe ve belde teşkilatları arasındaki uyumu sağlamak, i. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak, il kongresinin yasal süresi içerisinde yapılmasını sağlamak, j. İl teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, mali ve idari işler başkanı ile birlikte imzalamak, k. Partinin misyon ve vizyonu ile temel ilke ve görüşlerinin teşkilat mensuplarınca daha iyi kavranması amacıyla Parti içi eğitim çalışmalarını planlamak ve uygulamak, l. Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak, m. İl teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir. 2. İl Başkan Yardımcısı (İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri: a. İl başkanının bulunmadığı zamanlarda il teşkilatını temsil etmek, toplantılara başkanlık etmek, b. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel ve siyasi görüşlerini il yönetimine aktarmak, c. Siyasi ve hukuki konularda Parti adına yapılacak toplantıları düzenlemek, d. İl düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, ortak söylem geliştirmek, e. İl düzeyinde, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda proje üretmek, f. İldeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak, g. Partinin misyon ve vizyonunun, teşkilat mensuplarına ve halka anlatılmasına yönelik çalışmalar yapmak, h. Parti teşkilat ve üyelerinin çalışmalarda karşılaştığı hukuki sorunlarla ilgilenmek, i. İldeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamaktır. 3. İl Başkan Yardımcısı (İl Teşkilat Başkanı) İl Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. İlde, ilçe teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, b. Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, c. Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak, üye kayıtlarının Genel Merkez e-teşkilat programına ilçe ölçeğinde köy/mahalle ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak ve takip etmek, d. Üye kayıtları ile ilgili bilgileri altı ayda bir Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına göndermek, e. İl danışma meclisini il sekreteri ile eşgüdüm içerisinde düzenlemek, ilçe danışma meclislerinin takibini yapmak, f. İl kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, g. İlçe ve belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, yönetmelikler ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda zamanında ve sağlıklı olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek, h. İl teşkilatı ve yan kuruluşların organlarına seçilen veya atama ile getirilenlerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihleri, TC kimlik numaraları ile meslek veya sanatları, ikametgâh ve nüfus cüzdanı örneklerinin 15 gün içinde valiliğe yazılı olarak teslimini sağlamak, i. Alt kademe teşkilatları içinde meydana gelebilecek sorun ve şikâyetleri çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Parti üst yönetimine rapor etmek, j. İl ve alt kademe teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları seçim işleri ve AR-GE birimleri ile birlikte gerçekleştirmek, k. İl yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini il sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, ilçe teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir. 4. İl Başkan Yardımcısı (İl Seçim İşleri Başkanı) İl Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. Genel Merkezce verilen programa göre il, ilçe ve beldelerde seçim koordinasyon merkezlerinin kurulmasını sağlamak, c. İlçe ve beldelerde seçim irtibat bürolarının kurulmasını sağlamak ve çalıştırmak, d. Seçim çalışmalarının başarısı için etkili ve verimli plan ve programlar yapmak, e. Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip etmek, seçim takviminde öngörülen ve Parti teşkilatları tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, f. Seçimlerde, il başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında il seçim kuruluna bildirmek, g. Seçimlerde, il seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek ve il seçim kuruluna bildirmek, h. Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin ilçe teşkilatlarınca, özellikle hukukçu üyelerimiz arasından belirlenmesini ve süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak, i. İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına katılacak bir asıl bir yedek üyenin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kuruluna verilmesini sağlamak, j. Seçimlerde sandık başında Parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve oy verme günü sandık başında hazır bulunmasını sağlamak, k. İlçe seçim kurullarınca yapılacak güncelleştirme çalışmalarının takibini ve denetimini yapmak, l. Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak üyeler ile seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının eğitimini sağlamak, m. Aday adaylıklarıyla ilgili il düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri, Genel Merkezin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek, n. Partinin il belediye başkan ve belediye meclisi ile il genel meclisi üyelik adaylarına ilişkin bildirimin istenen belge ve bilgilerle birlikte ilgili seçim kuruluna zamanında verilmesini sağlamak, o. Yerel seçimlerde aday gösterilenlere ait bildirimlerin istenen belge ve bilgilerle birlikte ilçe teşkilatlarınca yetkili seçim kurullarına verilmesini sağlamak, p. Sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kurullarınca düzenlenen ilçe birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin ilçe teşkilatları tarafından eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, q. Genel ve yerel seçimlerde il seçim kurulunca düzenlenen birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak, r. İl ve ilçelerde, seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak, s. Seçim sonuçlarının en sağlıklı ve hızlı şekilde Genel Merkeze ulaşmasını sağlamak, t. Seçim sonrası müşahitlerce alınan sandık sonuç tutanaklarının, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde mahalle ve köylere göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamaktır. 5. İl Başkan Yardımcısı (İl Tanıtım ve Medya Başkanı) İl Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin il düzeyinde tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin temini, korunması ve dağıtımını sağlamak, c. Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin il ve ilçe teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak, d. Partinin il düzeyinde halka açık olarak yapacağı toplantı, panel, açık oturum vb. programları diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde yürütmek, e. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezi hükümetteki çalışma ve hizmetlerini en etkin yöntemlerle tanıtmak, f. Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak, g. Seçimler başta olmak üzere yürütülecek tanıtım ve propaganda stratejileri ile malzemelerini belirlemek ve üretmek, h. Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulması ve il sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak, i. Diğer siyasi partilerin tanıtım ve medya faaliyetlerini izlemektir. 6. İl Başkan Yardımcısı (İl Dış İlişkiler Başkanı) İl Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin dış politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Dış politik gelişmeleri, dünyadaki siyasi olayları ve bu olaylarla ilgili parti sözcülerinin açıklamalarını takip ederek teşkilatı ve halkı bilgilendirmek, c. Partinin dış politikalarına uygun olarak ilde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve iş birliği içerisinde olmak, ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturmak, d. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, e. Yurt dışında çalışanlar ve yakınlarıyla ilişki kurmak, sorunlarını tespit etmek ve Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığına bildirmek, f. İlde yaşayan yabancılarla görüşerek Partiyi tanıtmak, politikaları hakkında bilgilendirmek, varsa sorunları ile ilgilenmek, çözümüne yardımcı olmak, g. İl başkanlığını ziyaret eden yabancı misyon ve heyet görüşmelerinin verimli olması için gerekli hazırlıkları yapmak, il başkanına yardımcı olmaktır. 7. İl Başkan Yardımcısı (İl Sosyal İşler Başkanı) İl Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının, teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. İldeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletmek üzere kademe başkanına sunmak, c. İlde faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmak, d. İldeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak, e. Özürlüler ve yaşlılar koordinasyon merkezleri gibi kurumları kurmak ve çalışmalarını sağlamak, f. İlin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak, g. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak, h. Parti çalışmalarında kullanılacak sosyal dokuya ilişkin istatistikleri hazırlamak, i. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına üyelerin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak, j. İl başkanının ildeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları hazırlamaktır. 8. İl Başkan Yardımcısı (İl Yerel Yönetimler Başkanı) Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin yerel yönetimlere ilişkin politikalarının ilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, c. Teşkilat Başkanlığı ile birlikte Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak, e. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek, f. İl yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, ilçe ve beldelerde yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak, g. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek, bunların çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapmak, h. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin koordineli çalışmalarına yardımcı olmak, i. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtların tutulmasını sağlamak, j. Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını ilgili birimlerle birlikte eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmektir. 9. İl Başkan Yardımcısı (İl Ekonomi İşleri Başkanı) İl Ekonomi İşleri Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin ve hükümetin ekonomik politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, b. Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel ekonomik verileri ve istatistikleri hazırlamak, c. İlin ekonomik yapısını, yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerilemeler, artışlar vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek, d. İlin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek, e. İldeki esnaf, sanatkâr, küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek proje ve raporla hazırlamaktır. 10. İl Başkan Yardımcısı (İl Halkla İlişkiler Başkanı) İl Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek, b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı, festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine parti adına katılmak, katkıda bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerine veya halka yönelik sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek, e. Halka yönelik miting veya kapalı salon toplantılarını, tanıtım ve medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek, f. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle birlikte esnaf, sivil toplum kuruluşları ile resmî kurumlara ziyaret programları yapmak, g. Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek, bu amaçla AK PARTİ İletişim Merkezini (AKİM) kurmak ve çalıştırmak, h. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir. 11. İl Başkan Yardımcısı (İl Mali ve İdari İşler Başkanı-İl Muhasibi) İl Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri: a. Muhasebe kayıtlarını muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak düzenlemek, b. Üye aidatlarının toplanmasını sağlamak, c. Partinin aidat, bağış vb. gelirlerinin makbuz karşılığında toplamasını sağlamak, makbuzları usulüne uygun olarak düzenlemek ve koçanlarını saklamak, d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi belgeler karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlamak, giderlere ait belgeleri saklamak, e. Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için il yönetim kurulu kararının alınmasını sağlamak, f. Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, il yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla yapmak, g. İl teşkilatının ilçeleri kapsayacak şekilde gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçeyi hazırlamak ve ilgili takvim yılından önceki ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze göndermek, h. İl teşkilatının, ilçeleri kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren il kesin hesabını hazırlamak ve Genel Merkeze göndermek, i. İl ve ilçelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde Genel Merkeze hesap bildirimi yapmak, j. İl teşkilatının telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak, k. Partiye gelir elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, l. İl binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak, m. Personelin mevzuata uygun olarak sevk ve idaresini, çalışan veya görevine son verilenlerin süresi içinde resmî bildirimlerini il sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde yapmak, n. İl teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit etmek, satın alma kurallarına göre alımlarını yapmak, o. Harcama evrakını, il başkanı ile birlikte imzalamak ve arşivlemek, p. İl teşkilatının idari ve malî işlerini düzenli yürütmektir. 12. İl Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Başkanı İl Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri: a. Bilgi ve iletişim teknolojilerini izlemek ve Partinin bu imkânlardan yararlanması için çalışmalar yapmak, il ve ilçe teşkilatları adına kurulu internet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesi ve güncellenmesini tanıtım ve medya başkanlığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak, b. Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve gerçekleştirmek, c. Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yapmak, d. Seçim çalışmalarında kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının analizlerini ve değerlendirmesini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak ve rapora bağlamak, e. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak, f. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 13. İl Başkan Yardımcısı (İl Sekreteri) İl Sekreterinin görev ve yetkileri: a. Parti defterlerini düzenli olarak tutmak, b. İlçe, belde ve yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, c. İl teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak, d. İl teşkilatında, birimlerin kendi aralarında yapacağı iç yazışmalar hariç Parti adına her türlü dış yazışmasını süresi içinde yapılmasını sağlamak, e. İl teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, f. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak, g. İl teşkilatını, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmî kurum ve kuruluşlar nezdinde il başkanı adına bizzat veya vekil marifetiyle temsil etmek, h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, i. İl teşkilatının arşivini diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde oluşturmak, j. Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak, k. İl yönetim kurulu üyelerinin, teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde aylık nöbet çizelgesini hazırlamak, takip etmek, ilçe teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.

     • Altıncı Bölüm - İl, İlçe ve Belde Teşkilatlarına İlişkin Ortak Hükümler

      • Kademe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Sona Ermesi (Tüzük md. 56, 57)
       Madde 50

       Teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyelikleri aşağıdaki hâllerde sona erer; a. Teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeliği ölüm, istifa ve işten el çektirme durumunda sona erer. b. Teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeliği kısıtlılık, mahkûmiyet gibi Partiye üye olma şartlarının yasal olarak kaybedilmesi durumunda sona erer. c. Yönetim kurulunun bir yıllık toplantı döneminde yapılan, gündemi ve tarihi üyelere bildirilmiş olağan veya olağanüstü toplantılarına özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 veya toplam 6 defa katılmayan başkan ve üye, kurul üyeliğinden ve kademe başkanlığından istifa etmiş sayılır. İstifa etmiş sayılma durumu, yönetim kurulu kararıyla işlerlik kazanır. Bu fıkra hükmü, üst kademece belirlenmiş kongre takvimi süresince uygulanmaz. d. İstifalarda ise istifa dilekçesi bizzat imzalandıktan sonra kademe başkanlığına verilir ve teşkilat kademe başkan veya vekilinin yapacağı inceleme ile istifanın geçerli olduğu anlaşıldıktan sonra istifanın kabulü ile ilgili alınan karar, karar defterine işlenir. Yönetim kurulu üyelerinin topluca istifaları hâlinde, istifa beyanları üst kademece görevlendirilen en az iki üye tarafından bir tutanağa bağlandıktan sonra durum yazılı olarak il başkanlığına veya Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir. e. Yönetim kurulu üyeliklerinde ölüm, kısıtlılık veya diğer kanuni sebeplerle meydana gelen boşalmalarla ilgili alınan kararlar, karar defterine işlenir. Kademe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Meydana Gelen

      • Kısmi Boşalmalarda Yapılacak İşlemler
       Madde 51

       Teşkilat kademe başkanlığının boşalması veya yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen kısmi boşalmalarda yapılacak işlemler: a. Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen kısmi boşalmalar, kademe başkanı tarafından yedek üyelerin sırayla yazılı olarak çağrılmasıyla doldurulur. Bu değişiklikler, kademe başkanlığı tarafından resmî mercilere ve üst kademe başkanlığına 15 gün içinde bildirilir. b. Kademe başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle başkanlığın boşalması hallerinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından Parti üyeleri arasından başkan ataması yapılır. Beldelerde bu yetki aksi kararlaştırılmadıkça il yönetim kuruluna aittir. Atanan başkan, seçilmiş başkanın hak ve yetkilerine sahiptir. c. Yan kuruluşlar kademe başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle başkanlığın boşalması halinde, bu kuruluşların Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından başkan ataması yapılır. Bu kararlar Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının oluru ile işlerlik kazanır. Beldelerde bu yetki aksi kararlaştırılmadıkça il yönetim kuruluna aittir. Atanan başkan, seçilmiş başkanın hak ve yetkilerine sahiptir.

      • Yönetim Kurulunun Münfesih Hâle Gelmesi
       Madde 52

       Yönetim kurulunun münfesih hâle gelme şartları: a. Yönetim Kurulu Üye Tamsayısının Salt Çoğunluğun Altına Düşmesi; yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmaların yedek üyelerin çağrılması yoluyla doldurulmasına rağmen, yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan aşağı düşmesi durumunda yönetim kurulu kendiliğinden münfesih hâle gelmiş sayılır. b. Yönetim Kurulunun Toplantı Yapamaması (Faaliyetsizlik Hâli) 1. Yönetim kurulunun, bir yıllık toplantı döneminde, Tüzük ve Yönetmeliğe göre yapılması zorunlu gündemi ve tarihi üyelere bildirilmiş olağan veya olağanüstü toplantılarını, özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 veya toplam 6 defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapamaması hâlinde kurul, kendiliğinden münfesih hâle gelir. 2. Bu durum, üst kademe tarafından görevlendirilen temsilciler tarafından karar defterinin incelenmesi sonucu tutulacak tutanakla belirlenir. 3. Faaliyetsiz olma hâline, belde ile ilgili olması hâlinde il yürütme kurulu, ilçe ve il ile ilgili olması hâlinde ise MYK karar verir. 4. Faaliyetsizlik hali, yan kuruluşlarla ilgili ise; bu kuruluşların Merkez Yürütme Kurullarınca karara bağlanır. Bu kararlar, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının oluru ile işlerlik kazanır.

      • Yönetim Kurulunun Münfesih Hâle Gelmesi Durumunda Yapılacak İşlem
       Madde 53

       Yönetim kurulunun münfesih hâle gelmesi durumunda; a. Münfesih hâle gelen il ve ilçe yönetim kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca atama yolu ile yeniden oluşturulur. Beldelerde bu yetki il yönetim kuruluna aittir. b. Faaliyetsizlik hâli yan kuruluşların il ve ilçe yönetim kurullarında ise, bu kuruluşların Merkez Karar ve Yönetim Kurullarınca atama yolu ile yeniden oluşturulur. Beldelerde bu yetki yan kuruluş il yönetim kuruluna aittir. c. Atanan kurul, seçilmiş kurulun hak ve yetkilerine sahiptir.

      • Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine İşten El Çektirme Nedenleri (Tüzük md. 58)
       Madde 54

       Kademelerde görev alanların görevden uzaklaştırılmalarını gerektiren durumlar: a. Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gerekli defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması, defter ve belgelerin muhafaza edilmemesi, kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak tahrifat yapılmış olması ve muhasebe ile ilgili belgelerin zamanında Genel Merkeze gönderilmemiş olması, b. Kongre veya atama yoluyla oluşturulan organlarda görev alanların 15 gün içerisinde o mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilmemesi, c. Ülke ve Parti çıkarlarını ihlal edici davranışlar sergilenmesi, d. Parti üyeliğinden ihracı gerektiren bir eylem veya işlemde bulunulması hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda, ilçe ve il başkanı ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirmeye Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yetkilidir. Belde başkan ve yönetimi hakkında aynı yetki il yönetim kurulunca kullanılır.

      • İşten El Çektirmenin Usul ve Esasları (Tüzük md. 59)
       Madde 55

       İşten el çektirmenin usul ve esasları; a. İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tespit eden il yönetim kurulu, ilçe başkanı veya ilçe yönetim kurulunun kısmen veya tamamen işten el çektirilmelerini Merkez Karar ve Yönetim Kurulundan; ilçe yönetim kurulu ise belde başkanı veya belde yönetim kurulunun kısmen veya tamamen işten el çektirilmelerini il yönetim kurulundan talep edebilir. b. El çektirme talebini içeren kurul kararlarının, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oylama ile alınmış olması gerekir. Karar, el çektirmeyi gerekli kılan olayın delillerini ve değerlendirmesini içeren gerekçeli bir rapora dayanılarak alınır. c. İşten el çektirme kararı, Siyasi Partiler Kanunundaki istisnalar hariç, gizli oylama ile alınır. Karar yeter sayısı, kurul üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğudur. d. Belde ile ilgili ilçe yönetiminin talebi üzerine il yönetim kurulu, ilçe ile ilgili il yönetiminin talebi üzerine Merkez Karar ve Yönetim Kurulu gerek görürlerse ayrıca inceleme yaptırarak talebi karara bağlarlar. e. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu aynı nedenlere bağlı olarak, doğrudan ilçe veya il başkanları ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirebilir. Beldelerde ise bu yetki il yönetim kuruluna aittir. f. Usulüne uygun olarak alınmış el çektirme kararları, Parti içi işlemler açısından kesindir. g. İşten el çektirme kararlarına karşı yargısal denetim yolu açıktır. Yargısal denetimde yetkili yargı mercii, işten el çektirilenin görev yaptığı yer mahkemesidir. Ancak, işten el çektirme kararına karşı yargı yoluna başvurmak, kararın yürütülmesini durdurmaz.

      • İşten El Çektirme Sonrasında Yapılacak İşlemler (Tüzük md. 59.5, 60)
       Madde 56

       İşten el çektirme ile ilgili yapılacak işlemler: a. Kademe başkanına işten el çektirilmesi hâlinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından Parti üyeleri arasından başkan ataması yapılır. Beldelerde bu yetki il yönetim kuruluna aittir. Atanan başkan, seçilmiş başkanın hak ve yetkilerine sahiptir. b. Yönetim kurullarına tamamen veya kısmen işten el çektirme hallerinde; 1. Kısmen işten el çektirilmesi hâlinde boşalan üyelikler, kademe başkanının yazılı göreve çağrı bildirimi üzerine kongrece seçilen yedek üyeler arasından sırasına göre doldurulur. 2. Asıl ve yedek üyelerin tamamen veya organ sayılma niteliğini sona erdirecek sayıda üyenin işten el çektirilmesi hâlinde, el çektirme kararı veren kurul, aynı kararla veya makul bir sürede vereceği kararla geçici yönetim kurulunu oluşturur ve ilgililere tebliğini sağlar. Geçici kurullar, seçilmiş kurulların hak ve yetkilerini kullanırlar. 3. İllerde il kongresi, işten el çektirme kararının il yönetimine bildirilmesinden itibaren 45 gün içinde toplanarak yeni il yönetim kurulunu seçer. 4. İlçelerde ilçe kongresi, işten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde toplanarak yeni ilçe yönetim kurulunu seçer. 5. Kongreler, yeni delege seçimi yapılmamışsa eski delegelerle toplanır. Bu şekilde seçilen yeni yönetim kurulunun görev süresi, ilgili kademenin olağan kongresine kadar devam eder.

     • Yedinci Bölüm - Genel Merkez Teşkilatı (2820 SPK md. 13)

      • Genel Merkez Teşkilatı (SPK md. 13)
       Madde 57

       Genel Merkez teşkilatı; Büyük Kongre, Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları ile yurt dışı temsilciliklerinden oluşur.

      • Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) Oluşumu ve Çalışma Esasları (Tüzük md. 73)
       Madde 58

       Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) Oluşumu ve Çalışma Esasları; a. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Büyük Kongreden sonra Partinin en üst karar ve yönetim organı olup, Büyük Kongrece gizli oyla seçilen 50 asıl ve 25 yedek üyeden oluşur. b. MKYK’nın görev süresi, seçimli olağanüstü toplantı yapılmadığı sürece, Büyük Kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder. c. Kurul üyeliklerinde oluşan boşalma, Genel Başkanın sıradaki yedek üyeyi davet etmesiyle doldurulur. d. Parti Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Başkanın yokluğunda, MYK’nın protokol sırasındaki Genel Başkan Yardımcısı başkanlık eder. e. MKYK, en az ayda bir olağan toplantı yapar. Olağan toplantıların tarihi ile yer ve saati Kurulca kararlaştırılır. f. Kurul, Genel Başkanın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün talep etmesi hâlinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantının tarihi ile yer ve saati üyelere duyurulur. g. Bir yıl içinde peş peşe 3 veya toplam 6 kez özürsüz toplantılara katılmayan üye, Kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. h. MKYK gündem esasına göre müzakere yapar, kararlar alır. Kurul üyelerinin her biri, gündem teklifinde bulunabilir. Karşı görüş olması hâlinde yapılacak oylama sonucuna göre işlem yapılır.

      • Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 74)
       Madde 59

       Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a. Parti Tüzüğü, Programı ve Büyük Kongre kararlarını uygulamak, uygulatmak, Partinin bütün teşkilatını uyum içinde, verim ve etkinliği sağlayıcı tedbirler alarak aktif kılmak, tabandan tavana gerekli eşgüdümü sağlamak, b. Parti politikalarının gerekli kıldığı dokümanları hazırlamak, yürürlüğe koymak, ihtisas komisyonları ve çalışma büroları oluşturmak, bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek veya belirleyeceği çerçeveye göre uygulama yapması için MYK’ya yetki vermek, c. Parti teşkilat kademeleri ve kademe organlarının demokratik kurallara göre oluşumlarını sağlamak amacıyla yasalar çerçevesinde gerekli gördüğü her tür düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak, d. Gerek görülen yerlerde teşkilat kurmak, e. Partinin ilke ve hedeflerini tanıtıp yaymak için gerekli çalışmaları planlamak, uygulamak ve uygulatmak, f. Partinin ilke ve hedefleri ışığında, Türkiye ve dünya siyaseti ölçeğinde, öncelikle Parti kademelerinde görev almış olanların ve Parti üyelerinin eğitim ve bilgilenmeleri ve demokrasi kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi amacıyla “siyaset okulu” veya “siyaset enstitüsü” oluşturmak gibi gerek göreceği her tür yasal ve siyasal çalışmalar yapmak, yaptırmak, g. Ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında Parti görüşünü belirlemek, bu görüşleri kamuoyuna açıklamak, bu anlamda gerekli olması hâlinde TBMM Parti Grubu ile ortak toplantılar yapmak, h. Partinin çalışma ve faaliyetlerini planlamak ve bu planlar için gerekli harcamaların bütçelerini hazırlamak, hazırlatmak, i. Kademelerden gelen görev ve yetkisi içindeki teklifleri incelemek, karara bağlamak, görevi dışında olanları takip etmek ve ilgili kademeyi bilgilendirmek, j. Seçimlerle ilgili gerekli kararları almak, genel ve yerel seçimler için Partiden aday olanlar hakkında yetkilerini kullanmak, k. Seçimlerle ilgili her tür seçim mekanizması ile çalışma yöntem ve stratejilerini belirlemek, Partinin seçim çalışmalarını ve seçimleri sevk ve idare etmek, ettirmek, l. Partinin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançoları ile diğer gündem maddelerini inceleyip onaylamak ve Büyük Kongreye sunmak, m. Partinin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıkları üzerinde lehte veya aleyhte her tür aynî veya borçlandırıcı takyitler oluşturulmasına karar vermek, n. Zorunlu nedenler dolayısıyla Büyük Kongrenin toplanamadığı hallerde, Partinin hukuki varlığını sona erdirmek, Tüzük ve Program değişiklikleri hariç, gerekli görülen bütün kararları almak, o. Genel Başkanın teklifi üzerine Merkez Yürütme Kurulu ile alt kademe yürütme organlarının üye sayısını belirlemek, gerektiğinde arttırmak veya azaltmak, p. Partinin, yasalar çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve Tüzüğün 20. maddesine göre yurt dışı temsilcilik önerilerini karara bağlamak, q. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın, Parti Tüzük ve programının yasaklamadığı her alanda, Parti ve ülke çıkarının gerekli kıldığı bütün yetkileri kullanıp kararlar almak, uygulamak veya uygulatmaktır.

      • Genel Başkan (2820 SPK md. 15, Tüzük md. 75,76)
       Madde 60

       Parti Genel Başkanı, Büyük Kongre tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kişi, kurucu genel başkanlık hariç, en fazla olağan dört dönem genel başkan seçilebilir. Genel Başkan Parti tüzel kişiliğini temsil eder. Genel Başkan, Merkez Disiplin ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulları hariç, bütün Parti teşkilatının doğal başkanı olup, büyük kongreye karşı şahsen sorumludur. Genel Başkanın yokluğunda Partinin temsili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kuruluna başkanlık etme görevi protokol sırasındaki Genel Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir.

      • Genel Başkanın Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 77)
       Madde 61

       Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: a. Adli, idari, mali ve benzeri her tür kamusal kurum ve kuruluşlar nezdinde davalı veya davacı olarak Partiyi temsil eder veya kendi adına yetki kullanılmasına nezaret eder. b. Parti adına yapılan işlem ve eylemlerin Anayasa, Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere göre icra edilmesini ve Büyük Kongre ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar. c. Partililer ve Parti teşkilat kademelerinin verimli ve etkin çalışmasını sağlar, Parti üuuml;st organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık ve nezaret eder. d. Merkez Yürütme Kurulu üyelerini, MKYK üyeleri arasından atar, aralarında iş bölümü yapar, gerek görmesi hâlinde üyeleri ve iş bölümünü değiştirir. e. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kimseleri danışman olarak tayin eder. f. Gelişen durum ve olaylar karşısında Parti duruş ve görüşünü kamuya açıklar. g. Genel Merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam edilecek hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılmaları konularını, doğrudan veya ilgili MYK üyesinin önerisine göre karara bağlar. h. Genel Başkan; Kanun, Parti Tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

      • Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu (MYK) (Tüzük md. 79)
       Madde 62

       Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu; a. Merkez Yürütme Kurulu; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ile TBMM Parti grup başkanı ve grup başkan vekillerinden oluşan en üst icra kuruludur. b. Genel Başkan ile TBMM grup başkan vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirlenir. c. Genel Başkan, MYK’nın başkanıdır. Genel Başkanın yokluğunda protokol sırasındaki Genel Başkan Yardımcısı kurula başkanlık eder. d. MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından kısmen veya tamamen değiştirilebileceği gibi MKYK’da yapılacak güven oylaması ile de değiştirilebilir. Güvensizlik için kurul üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu gereklidir. e. İstifa eden veya düşürülen üye yerine, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından yeni üye atanır. f. MYK haftada en az bir toplantı yapar. Kurul çoğunlukla toplanır, Tüzükte yazılı ayrık durumlar dışında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. g. MYK üyeleri, yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma yapabilir. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili MYK üyesinin teklifi ve Genel Başkanın onayı ile Parti içi seçimle yüklenilmiş idari hiçbir görevi olmayan TBMM Parti Grubu üyeleri veya MKYK üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Atama ve görevlendirmeler konusunda MKYK üyeleri ile teşkilat kademe başkanlıkları bilgilendirilir. Yardımcılar ve uzmanlar, oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları MYK toplantılarına katılabilirler.

      • Merkez Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 80)
       Madde 63

       Merkez Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri; a. Büyük Kongre ve MKYK tarafından alınan kararların ve verilen talimatların icrasını sağlamak, b. MKYK gündemini hazırlamak, c. Teşkilat içi eğitim programlarını gerçekleştirmek, d. Partinin TBMM Grubu ile Genel Merkez ve tüm teşkilat kademeleri arasındaki ilişkiyi kurmak, e. Partinin hükümet, diğer partiler, çeşitli resmî veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenlemek, geliştirmek ve sürdürmek, f. Ortaya çıkacak yeni durum ve gelişmeler karşısında Partinin duruş ve görüşünü belirlemek ve Genel Başkana sunmak, g. Teşkilata duyurulması gerekli MKYK kararlarını, ilgili üyesi aracılığıyla tamim etmek, gereğini talep ve takip etmek, h. Parti Tüzüğü ve MKYK’nın kararları çerçevesinde belirli takvime göre kademe teşkilatlarının kongrelerini yaptırmak, i. MKYK kararını gerektiren konu ve talepler hakkında, MYK görüşünü açıklayan bir rapor ile konuyu MKYK gündemine taşımak, j. Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, Büyük Kongreye sunulmak üzere MKYK’nın onayına sunmak, k. Tüzükle verilmiş tüm yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır. MYK üyeleri, bulunmadıkları zamanlarda kendilerine hangi üyenin vekâlet edeceğini, yazılı olarak kurul üyelerine bildirirler.

      • Genel Başkan Yardımcıları Arasında İş Bölümü (Tüzük md. 81)
       Madde 64

       Genel Başkan yardımcıları, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından aşağıdaki şekilde görevlendirilir; 1. Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) 2. Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat Başkanı) 3. Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri Başkanı) 4. Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medya Başkanı) 5. Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler Başkanı) 6. Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler Başkanı) 7. Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler Başkanı) 8. Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi İşleri Başkanı) 9. Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler Başkanı) 10. Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşler Başkanı) 11. Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Başkanı) 12. Genel Sekreter MYK’nın üye sayısını azaltmak veya arttırmak, yukarıda yazılı iş bölümünü kısmen veya tamamen değiştirmek, ayırmak yahut birleştirmek şeklinde yeniden biçimlendirmeye Genel Başkanın teklifi üzerine MKYK yetkilidir.

      • Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 82)
       Madde 65

       Tüzüğün 77/4, 79/son,80 ve 82.1 maddeleri gereği Genel Başkan tarafından yürürlüğe konulmuş bulunan Genel Başkan Yardımcılarının görev ve yetkilerini düzenleyen 07 Kasım 2005 gün ve 1 nolu Yönergesine, Yönetmeliğin yürürlük maddesinden sonra aynen yer verilmiştir.

     • Sekizinci Bölüm - Kadın ve Gençlik Kolları

      • Kadın ve Gençlik Kollarının Organları ve Üye Sayıları
       Madde 66

       Kadın ve Gençlik Kolları, merkez ilçe teşkilat kademelerinin kuruluşu zorunlu olmamak üzere mülki ve idari taksimata göre oluşturulur. Kadın ve Gençlik Kollarının organları şunlardır: a. Belde Kadın/Gençlik Kolu Organları; 1. Belde Kadın/Gençlik Kolu Kongresi, 2. Belde Kadın/Gençlik Kolu Başkanı, 3. Belde Kadın/Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, 4. Belde Kadın/Gençlik Kolu Yürütme Kurulu. b. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Organları; 1. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Kongresi, 2. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Başkanı, 3. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, 4. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Yürütme Kurulu. c. İl Kadın/Gençlik Kolu Organları; 1. İl Kadın/Gençlik Kolu Kongresi, 2. İl Kadın/Gençlik Kolu Başkanı, 3. İl Kadın/Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, 4. İl Kadın/Gençlik Kolu Yürütme Kurulu. d. Genel Merkez Kadın/Gençlik Organları; 1. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Büyük Kongresi, 2. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Başkanı, 3. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 4. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Merkez Yürütme Kurulu. Yan kuruluş organlarının üye sayıları, bağlı oldukları teşkilat kademesinin üye sayısı kadardır.

      • Ana Kademe ve Yan Kuruluşlar Arasındaki İlişkilere Dair Temel İlkeler
       Madde 67

       Ana kademe ve yan kuruluşlar arasındaki ilişkilerde göz önünde bulundurulacak ilkeler; a. Partinin kadın ve gençlik kolları, kurulu bulundukları ana kademe teşkilatına bağlı, uyumlu ve eşgüdüm içinde çalışırlar. b. Kadın ve gençlik kolları, teşkilatın bütünlüğünü ve tekliğini gözeterek faaliyetlerini icra ederler. c. Her kademede Partinin temsili, teşkilat ana kademe başkanına aittir. d. Kadın ve gençlik kolu başkanları görevli oldukları yerdeki ana kademe yönetim ve yürütme kurullarının doğal üyesidir. Bu sıfatla toplantılara katılır, müzakerelere iştirak ederler. Kararlar ana kademe yönetim veya yürütme kurulu üyeleri tarafından alınır. e. Yan kuruluşlarla ilgili çalışmalar, Genel Başkan tarafından uygun görülecek genel başkan yardımcılığına bağlı olarak yürütülür. Alt kademelerde yan kuruluşlarla ilgili eşgüdüm çalışmaları bizzat ana kademe başkanı tarafından sağlanır. f. Kadın ve gençlik kolları, üst kademe kararlarına uygun olarak ana kademe yetkili kurullarınca belirlenen plan ve programlar doğrultusunda bütünlük içinde faaliyette bulunurlar. g. Kadın ve gençlik kollarının yaptığı veya yapacağı çalışmalar, ana kademe yönetim ve yürütme kurullarınca değerlendirilir. Kadın ve gençlik kollarının dışa dönük faaliyetleri ana kademe yetkili kurullarında karar alınmadan icra edilemez. h. Kadın ve gençlik kolları, Parti ana kademe teşkilatı ile birlikte çalışma grupları oluşturabilirler. i. Ana kademe yönetimleri, yan kuruluşlarca yürütülen Parti faaliyetlerinin Kanuna, Parti Tüzüğü ve Programına ve yönetmeliklerine uygunluğu yönünden yan kuruluşlar üzerinde denetim yetkisine sahiptir. Bu kolların Genel Merkez teşkilatları ile ilgili denetimi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. j. Yan kuruluşların dış yazışmaları, bağlı olduğu teşkilat kademe başkanlığı aracılığıyla yapılır.

      • Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkanı, Yönetim ve Yürütme Kurullarının Görev ve Yetkileri
       Madde 68

       Kadın ve Gençlik Kolları kademe başkanı, yönetim ve yürütme kurullarının görev ve yetkileri; a. Genel Merkez kadın ve gençlik kolları başkan, yönetim ve yürütme kurulları kendi kuruluşları bakımından; 1. Partinin Tüzük ve Programında kadınlar ve gençlerle ilgili Parti politikalarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, 2. Yan kuruluş teşkilat birimlerinin etkili ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak, 3. Yan kuruluşların ana kademe teşkilatları ile uyum içinde ve bütünlük içinde çalışmalar yapmalarını sağlamakla görevlidir. b. Kadın ve Gençlik kolları, Kanun, Parti Tüzüğü ve yönetmelikleri çerçevesinde; ana kademe teşkilatlarına ait olan yetkilerin kullanımı dışında bağlı oldukları ana kademe eş düzey organların sahip olduğu yetkilere sahiptir.

   • TBMM Grup İç Yönetmeliği

    • Birinci Bölüm - Kuruluş, Başkanlık,Toplantıya Katılabilecekler

     • Grubun Kuruluşu
      Madde 1

      Adalet ve Kalkınma Partisine mensup Milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunu teşkil ederler. Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki her türlü parti faaliyeti ve çalışma- larında Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkili organı Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grubudur. Grubun bu faaliyet ve çalışmalarında; Parti, Tüzük ve Prog- ramı, Büyük Kongrenin genel nitelikteki bağlayıcı kararları ve bu iç yönetmelik hüküm ve esasları çerçevesinde hareket edilir.Parti Grubunun ilk kuruluşunda ve her yasama dönemi başında, Grup İç Yönetmeliği ile Gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir liste TBMM Başkanlığına verilir. Sonradan meydana gelecek değişiklikler de en kısa zamanda TBMM Başkanlığına yazı ile bildirilir.

     • Kısaltmalar
      Madde 2

      Bu yönetmelikte: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi kısaca (TBMM) b) Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu kısaca (Parti Grubu) c) Adalet ve Kalkınma Partisi kısaca (Parti) d) Adalet ve Kalkınma Partisine mensup olanlar kısaca (Partili) olarak zikredilmiştir.

     • Parti Grubunun Organları
      Madde 3

      Parti Grubunun başlıca organları şunlardır: a) Grup Genel Kurulu b) Grup Başkanı c) Grup Başkan Vekilleri d) Grup Yönetim Kurulu e) Grup Denetçileri f) Grup Disiplin Kurulu

     • Grup Genel Kurulu
      Madde 4

      Grup Genel Kurulu Partili Milletvekillerinin tamamından oluşur ve Grup Genel Kurulu adıyla toplanır.

     • Grup Başkanlığı
      Madde 5

      Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Milletvekili ise, Parti Grubunun da başkanıdır. Parti Genel Başkanı milletvekili değilse, Grup Genel Kurulu Partili milletvekilleri arasından, grup üye tamsayısının salt çoğunluğu ile bir Grup Başkanı seçer. Grup Başkanı dönem başında iki yıl için seçilir. İki yıl sonra seçilecek Grup Başkanının görev süresi dönem sonuna kadardır. (Değişik: 01.10.2008) Herhangi bir şekilde Grup başkanlığında bir boşalma olursa, yeni seçilen Grup Başkanı eskisinin görev süresini tamamlar. Grup Başkanı seçimi, en yaşlı üyenin başkanlığında ve en genç iki üyenin katipliğinde yapılır. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan iki aday arasında oylama yapılır. En çok oyu alan seçilmiş olur. Ayrıca her yasama döneminde beş Grup Başkanvekili seçilir. Grup Baş- kanvekilleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıl, ikinci devre seçilenlerin görev süreleri ise dönem sonuna kadardır. İkinci devre seçimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olduğu döneme rastlaması halinde, yenisi seçilinceye kadar eskisi görevine devam eder. Ancak, ara seçimle seçilenlerin görev süresi, yerine seçildikleri Grup Başkan Vekilinin kalan süresi kadardır. (Değişik: 01.10.2008). İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan beş aday seçilmiş olur. Başkanlık Divanında grubun en genç iki üyesi bulunur.

     • Grup Başkanının Görev ve Yetkileri
      Madde 6

      a) Grup Başkanı, Parti Grubu ve Grup organları ile Parti Genel- Merkezi organlarının, Parti Tüzüğü ve bu İç Yönetmelik çerçevesinde düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlar. b) Grubun doğal sözcüsüdür, ancak gerektiğinde belli konular için sözcü görevlendirebilir. c) Grup Başkanı yasama çalışmaları ile ilgili olarak Partili milletvekillerine gerekli gördüğü görevleri verebilir. d) Gerekli gördüğünde Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu toplan- tılarına başkanlık eder.

     • Grup Başkan Vekillerinin Görev ve Yetkileri
      Madde 7

      a) Grup Başkanına yardımcılık ve vekalet ederler. b) Grup Başkan Vekilleri TBMM içinde ve dışında grubun tabii sözcüleridir. c) Grup Başkan Vekilleri Grup Yönetim Kurulu Üyeleri değildir. Ancak Genel Başkanın Grup Yönetim Kuruluna başkanlık etmediği zaman, vekaleten bir Grup Başkan Vekili Genel Başkan adına Grup Toplantısını yönetir. d) Grup Başkan Vekilleri arasındaki görev bölümü Grup Başkanı tarafından yapılır, Grup Genel Kuruluna sırası ile başkanlık ederler.

     • Milletvekili Olmayanların Grup Toplantısına Katılmaları
      Madde 8

      Grup Toplantısına katılma ve söz alma hakkı esas itibariyle Partili milletvekillerine aittir. Ancak milletvekili olmayan Parti Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Partili bakanlar ile Genel Başkanın gerekli gördüğü hallerde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri de Parti Grubunun Genel Kurul ve Yönetim Kurulu top- lantılarına katılabilirler. Bu durumdakilerin toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy kullanamazlar. Partili TBMM Başkan ve Başkan Vekilleri Parti Grubunun faaliyetlerine ka- tılamazlar. Milletvekili adayı olmaya yönelik faaliyetler bu kapsamda değerlen- dirilmez.

    • İkinci Bölüm - Grup Genel Kurulunun Çalışma Yöntemi

     • Toplantılar
      Madde 9

      a) Grup Genel Kurulu TBMM toplantı halinde iken haftada bir kere, Grup Yönetim Kurulunca tespit edilen gün ve saatte olağan toplantısını yapar. Ayrıca olağan toplantı dışında Genel Başkanın, Grup Başkanının veya Grup Başkan Vekillerinden birinin veya Grup üyelerinin en az 1/5 milletvekilinin yazılı isteği ile de Grup Genel Kurulu toplanır. b)TBMM’nin yasama faaliyetlerine ara verme veya tatilde bulunduğu du- rumlardada (a) fıkrasının 2. paragrafında vuku bulan davet ve istek üzerine Grup Genel Kurulu olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda sadece grubu top- lantıya çağıranların belirlediği gündem görüşülür. c) Olağanüstü Grup Toplantıları uygun vasıtalarla ve mümkün olursa yazılı ve sözlü yayın organlarında en az bir gün önceden ilan olunur.

     • Grup Genel Kurulunda Başkanlık Divanı Teşkili
      Madde 10

      Grup Genel Kurulu Toplantılarına Grup Başkanı veya Başkan Vekillerinden birisi sıra ile başkanlık eder. Sırası gelenin mazereti halinde diğer Başkan Vekili başkanlık görevini üstlenir.Grup Yönetim Kurulu üyeleri arasından sıra ile belirlenen üç kişi Başkanlık Divanında üye sıfatı ile yer alır. Bunların sırası ve süresi Grup Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Sırası gelenin mazereti halinde sonraki üye görevi üstlenir.

     • Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
      Madde 11

      a) Grup Genel Kurulu, grup üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. b) TBMM’nin Genel Kurul Toplantıları sırasında yapılması zorunlu olan Grup Genel Kurulu, Grup Başkanı veya Başkan Vekilinin takdiri ile mevcut üyelerle gerçekleştirilebilir. c) Aksi belirtilmemiş hallerde Grup Genel Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. d) Grup Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısının bulunmaması durumunda toplantı; Divan Başkanı tarafından, takip eden olağan toplantıdan evvelki bir tarihe ertelenebilir. Ertelemeye rağmen çoğunluk sağlanmazsa toplantı yapılamaz.

     • Görüşmelerin Gizliliği
      Madde 12

      Grup Genel Kurulu,Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Top- lantılarında görüşmeler gizli yapılır. Bu toplantılar Genel Kurulun kararıyla açık olarak da yapılabilir.

     • Tutanaklar
      Madde 13

      a) Grup Genel Kurulunun tutanakları tamamen veya özet olarak Divan Üyeleri veyaYeminli Stenograflar tarafından tutulur veya görüntülü veya sesli olarak kayda alınır ve başkanlıkça saklanır. b) Gizli Toplantı tutanakları veya ses ve görüntü bantlarının diğer kişilerce okunması, dinlenmesi veya izlenmesi ancak Grup Yönetim Kurulunun kararı ile mümkündür. c) Grubun toplantıları hakkında basınla temasa veya gerekli bilgileri verme- ye Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri ya da Grup Basın Sözcüsü münferiden veya birlikte yetkilidirler.

     • Karar Defteri
      Madde 14

      Grup Genel Kurulu, Yönetim ve Disiplin Kurulları Toplantıla- rında alınan kararlar, her kurul için ayrı ayrı tutulacak Karar Defterine tarih ve numara sırasına göre yazılır, tutanaklar hakkındaki gizlilik hükümleri bu defterler için de geçerlidir.

     • Görüşme Konuları
      Madde 15

      Grup Genel Kurulunda, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununun hükümleri saklı kalmak üzere, Parti grubunun yetkisi dahilinde olan ve Genel Başkan, Grup Başkanı veya Grup Başkan Vekilleri, Grup Yönetim Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, partili Başbakan ile bakanlar tarafından teklif edilen konular ve bu iç yönetmelik gereğince gündeme alınması gereken diğer hususlar görüşülür ve karara bağlanır.

     • Gündem
      Madde 16

      Grup Genel Kurulu Toplantılarında hazırlanan gündem en az bir gün önce üyelere dağıtılır. Acele hallerde ve TBMM Toplantıları esnasında yapılan Grup Genel Kurulu Toplantılarında bu hüküm uygulanmaz. Bu durumda gündem, toplantının başın- da grup üyelerine duyurulur. Herhangi bir konunun gündeme alınmasını isteyen grup üyesi bir önerge ile Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu uygun görürse bu önergeyi gele- cek toplantının gündemine alır. Uygun görmezse ve önerge sahibi itiraz ederse, gelecek toplantıda önerge gündem dışı olarak Genel Kurula sunulur ve Genel Kurul önergenin gündeme alınıp alınmaması konusunda karar verir. Genel Ku- rulun, önergenin gündeme alınmasına karar vermesi durumunda önerge bir sonraki toplantı gündemine alınır.

     • Görüşme Yöntemi
      Madde 17

      Grup görüşmelerinde konuşma, başkandan söz alma biçi- minde olur. Söz alanların isimleri toplantının başında okunur. Genel Başkan, Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekre- ter, partili Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri, Grup Yönetim Kurulu Sözcüsü ve ayrıca görüşülen konu Grup Komisyonlarının birinin raporu ise, o komisyo- nun başkanı ve sözcüsü zaman sınırlamasına tâbi olmaksızın söz alabilir. Ancak son söz her halükârda grup üyesinindir.

     • Gündem Dışı Konuşmalar
      Madde 18

      Gündem dışı konuşmalarda söz verip vermemek, söz sırası ve süresi o toplantıyı yöneten başkanın takdirine bağlıdır. Partili hükümet adına, Partili Başbakan veya bakanlardan biri tarafından veya bir karma hükümete dahil bulunan, Partili bakanlar adına bir bakan tarafından veya bir Partili bakan tarafından veya Grup Yönetim Kurulu veya Merkez Karar ve Merkez Yürütme Kurulu adına bu kurulların bir üyesi tarafından, Genel Başkan veya Genel Başkan yardımcıları tarafından yapılacak olan gündem dışı konuşmalar yukarıda yer alan sınırlamalara tâbi olmaz ve diğer gündem dışı konuşmalardan önce yapılır.

     • Gündem ve Usûl Hakkında Söz
      Madde 19

      Gündem hakkında söz istekleri ile görüşmeye gerek olmadı- ğı veya iç yönetmelik hükümlerine uymaya davet ile takdim veya tehir talepleri öncelikle dikkate alınır. Böyle bir teklif yapıldığı takdirde en fazla aleyhte iki ve lehte iki grup üyesine beşer dakikayı geçmemek üzere söz verilir. Başkan konuyu Genel Kurulun oyuna sunup sunmamaya karar verir.

     • Grupta Söz Serbestliği
      Madde 20

      Grup Toplantılarında grup üyeleri, görüşme konuları üzerinde- ki söz ve oylarında tamamen serbest olup, fikirlerini kayıtsız şartsız söyleyebi- lirler. Bir konunun görüşülmesinde en az üç grup üyesi konuşmadıkça yeterlik önergesi oylanamaz. Yeterlik önergesi oylanmadan önce okunur ve istedikleri takdirde 17. maddede belirtilenlere söz verilir. Daha sonra yeterlik önergesinin aleyhinde konuşmak isteyen bir üyeye söz verilir. Önergenin oylanması ancak bundan sonra yapılabilir.

     • Seçim Yöntemleri
      Madde 21

      Grup Genel Kurulunda seçimler gizli oyla yapılır. (Değişik: 6 Mayıs 2003) Herhangi bir konuda seçim yapılacağı en az iki gün önceden üyelere duyurulur. Toplantı yılı başında yapılacak Grup Başkanlığı, Grup Başkan Vekillikleri, Grup Yönetim ve Disiplin Kurulları üyelikleri seçimleri için bu hüküm uygulanmaz. Oy pusulalarına fazla yazılı isimler alttan itibaren sayılarak iptal edilir, eksik yazılmış oy pusulaları ise tamamen iptal edilir. Seçimlerde adaylar önceden belirlenir. Talep gelirse adaylar tanıtılır. Tanıt- ma işini aday olanlar veya diğerleri yapabilir. Başkalarının aday göstermesi duru- munda, aday gösterilen itiraz etmedikçe adaylığı kabul etmiş sayılır. Aday gös- terilenlerin isimleri üyelerin görebileceği bir yere yazılarak asılır. Seçimyapılacak toplantıda kullanılacak oy pusulaları, Grup Başkanlığı mührü ile mühürlenerek üzerine oy verilecek kişilerin adları yazılır ve divan üyeleri tarafından zarflara koyularak dağıtılır. Başkanlık Divanı isim sırasına göre üyelerinin oy kullanmasını sağlar. Oy verme işleminin bittiğini tebliğ ederek daha önce ad çekmek suretiyle tespit ettiği üç üyeden oluşan tasnif komisyonunu göreve davet eder, komisyonca oyların tasnifi ve sayımı yapılır. Yapılacak seçimlerde eşit oy çıkması halinde sonuç alınıncaya kadar oylama tekrarlanır.

     • Oylama Yöntemleri
      Madde 22

      Grup Genel Kurulunda, milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların oylamaları gizli oyla yapılır. Diğer kararlar işaret oyu ile alınır. Ancak 10 üye tarafından yazılı olarak istenirse açık oya başvurulur. 20 üye tarafından yazılı olarak istenirse gizli oylama yapılır.

     • Grup Görüşmelerinin Düzeni
      Madde 23

      Grup Genel Kurulunda söz kesmek, sükûneti bozmak ve ka- rışıklık çıkarmak yasaktır. Bu yasaklara uymayan üyeye Başkan ikazda bulunur. Bir defa ikaz edilen grup üyesi açıklamada bulunmak isterse toplantı sonunda kendisine söz verilir. Kürsüde konuşan üyenin sözü başkan tarafından ancak iç yönetmeliğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet için kesilebilir. Bir toplantıda iki defa ikaz edilen grup üyesinin o birleşimin sonuna kadar söz söylemekten yasaklanmasına, başkanın teklifi üzerine Genel Kurulun görüşmesiz işaret oyu ile karar verilir. Aynı toplantıda iki defa ikaz edildiği halde hareketlerden vazgeçmemek, Grup Genel Kurulunda gürültüye sebep olmak ve grup üyelerini tahkir, tezyif ve tehdit etmek gibi durumlarda bu fiili işleyen üye, başkanın önerisi ile görüşmesiz olarak işaret oyu ile Genel Kurulca toplantıyı terk etmeye davet olunabilir. Oylamaya geçilmeden önce ilgili üye bizzat veya bir başkası vasıtasıyla açıklamada bulunmak isterse açıklamasına izin verilir.

    • Üçüncü Bölüm - Grup Üyelerinin Yükümlülükleri

     • Devam Mecburiyeti
      MADDE 24

      Partili TBMM Üyeleri, Meclis ve Grup Genel Kurullarının, seçildikleri Meclis Komisyonlarının ve bu komisyonların Partili üyelerinden kurulu komisyon gruplarının çalışmalarına ve Grup Yönetim Kurulunca görevlendirildik- leri Grup Komisyonlarının toplantılarına devam etmek zorundadır. Yönetim Kurulu, grup üyelerini Meclis Genel Kurulunun ve Komisyonların belli toplantılarına katılmaya mecbur tutabilir ve bu kararlarını üyelere uygun şekilde duyurur. Bu takdirde ilgili üye, katılması mecburi kılınan toplantıya geçerli bir mazereti bulunmadığı sürece katılmak zorundadır. Yukarıda belirtilen toplantılar için Grup Yönetim Kurulunca düzenli kayıt tutulur. Partili üyelerin devam durumu takip edilir ve bu kayıtlar her Grup Toplan- tısının başında açıklanır. Bu kayıtlara karşı, açıklanışından sonraki 7 gün içinde yapılacak itirazlar, Grup Yönetim Kurulunda sonuçlandırıldıktan sonra devam et- meyenlerin kesin listeleri oluşturulur. 1. ve 2. fıkradaki toplantıların her birine özürsüz olarak ayda 3 defa veya bir yasama yılında 12 defa katılmayan üyeye Grup Yönetim Kurulunca yazılı uyarı yapılır ve bu uyarı seçim çevresinde duyurulmak üzere Parti Merkez Karar ve Yö- netim Kuruluna bildirilir. Bu uyarı gerektiğinde basına da açıklanabilir. Bu uyarıla- ra rağmen mazeretsiz devamsızlıkta ısrar eden üyeler bu yönetmelik hükümleri gereğince Grup Disiplin Kuruluna sevk edilir.

     • Grup Disiplini
      MADDE 25

      Grup üyeleri,Meclis toplantı halinde iken özürlü olarak 3 günden fazla ayrılacak iseler Grup Başkan Vekillerine bilgi verirler. Üyeler bilgi vermeksizin Meclis Başkanlığından izin talep edemezler. Hükümetteki, parti ka- demesindeki veya gruptaki görevi sebebiyle devam mecburiyetine uymayanlar bu madde hükümlerine tâbi değillerdir.

     • Söz ve Oy Disiplini
      MADDE 26

      Grup üyeleri, Meclis Genel Kurulunda ve Komisyonlardaki görüşme ve oylamalarda; Parti Programını, Büyük Kongrenin genel nitelikte- ki bağlayıcı kararlarını, Grubun bağlayıcı kararlarını yürütmek, bunlara uymak ve bunları desteklemek mecburiyetinde oldukları gibi Meclis Genel Kurulu ve Komisyonlarında yapılacak seçimlerde de grup adına gösterilecek adayları des- teklemekle yükümlüdürler. Grup üyeleri, Grubun Genel Kurul toplantıları dışında Parti Tüzüğüne, Programına, Büyük Kongrenin genel nitelikteki bağlayıcı ka- rarlarına ve Grubun yetkili organlarının bağlayıcı kararlarına uyulmamasını teşvik edici beyan, yayın ve hareketlerde bulunamazlar. Meclisteki görüşmelerde Grup Başkanı, Başkan Vekilleri veya Grup Yönetim Kurulunca sözcülük görevi verilmiş kişilerden başkası grup adına konuşamaz. Üyeler, Meclis Genel Kurulu ve Komisyonlarda Grup Genel Kurulunu bağlayıcı kararları yönünde oy kullanmak ve Genel Kurul Toplantısına katılmak zorundadır. Grup Genel Kurulunca alınan kararlar Partili hükümet ve Partili Başbakan ve bakanlar tarafından savunulur ve yürütülmesine çalışılır.

     • Bağlayıcı Grup Kararlarına Uyma Mecburiyeti
      MADDE 27

      Grup Genel Kurulunun bağlayıcı kararlarının alındığı toplan- tıda hazır bulunmama veya alınan karardan haberdar olmama halleri, bağlayıcı grup kararına uymamanın özrü olamaz.

     • Kanun ve İçtüzük Teklifi Verilmesinde ve Gündem Dışı Konuşmalarda Disiplin
      MADDE 28

      Grup üyeleri TBMM Başkanlığına vermek istedikleri Kanun Tekliflerini, gerekçesi ile birlikte Grup Başkanlığına yazı ile bildirirler. Bu teklifler ayrı bir deftere kaydedilir ve bir sayı alır. Başkanlık bu Kanun Tekliflerini Grup Yönetim Kuruluna sunar. Grup Yönetim Kurulu, Kanun Teklifi hakkında Grup Baş- kanlığına iletildiği tarihten itibaren en çok 15 gün içinde bir karar vererek bu kararını yazı ile ilgili üyeye bildirir. Aksi takdirde teklif sahibi üye Kanun Teklifini doğrudan doğruya TBMM Başkanlığına verebilir. Grup Yönetim Kurulu, Kanun Teklifinin partiye veya gruba zararı olacağı, parti veya grubun bu konudaki bağ- layıcı karar ve tebliğlerine aykırı düşeceği gerekçesiyle TBMM Başkanlığına ve- rilmesinin uygun olmayacağı mütalâasında bulunabilir. Bu takdirde keyfiyetin kendine yazı ile bildirilmesini takip eden bir hafta içinde teklif sahibinin, yazı ile itiraz hakkı vardır. İtiraz, Grup Genel Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır ve konu hakkında kesin karar verilir. Üyelerin Grup Başkanlığına verecekleri Ka- nun Teklifleri Grup Başkanlığının onayı alınmadan basına da açıklanamaz. Meclis Genel Kurullarında ve Komisyonlarında, Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi esnasında, grup üyelerince verilecek önergeler bahis konusu ol- duğunda, oturum esnasında ortaya çıkan acele hallerde, o konuda grubun bağ- layıcı kararı varsa önerge sahibi önergesini vermeden önce, görüşme konusu üzerinde grubun sözcülüğünü yapan üye ile, ayrı bir Grup Sözcüsü yoksa Grup Başkanı veya Başkan Vekillerinden birisi ve Komisyon oturumunda da Komis- yon Başkanı ile görüşür. Muvafakat edilmediği takdirde bahis konusu önerge o oturumda verilmez. TBMM İçtüzüğü Teklifleri ve Grup üyelerinin TBMM’de yapacakları gün- dem dışı konuşmalarda da bu madde hükümleri uygulanır.

     • TBMM’de Genel Görüşme, Meclis Araştırması Açılmasında Disiplin
      MADDE 29

      Grup üyelerinin Mecliste Genel Görüşme açılmasına dair talepleri hakkında, Kanun Teklifleri ile ilgili 28. madde hükümleri uygulanır. Grup üyelerinin Mecliste belli bir konuda Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önergeleri hakkında 1. fıkra hükümleri uygulanır.

     • TBMM’de Soru ve Benzeri Önergeler Hakkında Disiplin
      MADDE 30

      Meclise verilecek Soru Önergeleri ile bu iç yönetmelikte ayrıca düzenlenmeyen diğer önergeler için önerge sahibi, Grup Başkanına veya Başkan Vekillerine danışır. Grup Başkanı veya Başkan Vekillerinin uygun bul- maması halinde önerge sahiplerinin bu karara karşı Grup Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Önerge sahibinin itirazı Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra, ilk Grup Toplantysının Gündemine alınır ve Grup Genel Kurulunun alacağı karara göre hareket edilir. Bu konularda önerge sahiplerinden bir kişi ile grup yöneti- minden bir kişi dinlendikten sonra karar verilir. Grup Başkanı veya Vekilleri öner- ge hakkındaki görüşlerini bir hafta içinde bildirmemeleri halinde, önerge sahibi önergesini TBMM Başkanlığına verebilir.

     • Sair Konularda Disiplin
      MADDE 31

      Anayasanın ve diğer kanunların TBMM Genel Kuruluna verdiği yetkilere ilişkin diğer konularda, 28. maddedeki usul ve esaslara uyulması kaydıyla Parti Grup Genel Kurulu yetkilidir.

     • Gensoru ve Güvenoyunda Disiplin
      MADDE 32

      Anayasanın 99. maddesi uyarınca Gensoru Önergesi verilmesi, Gensoru Açılması ve Güven Oylaması hakkında görüşme yapılması ve bu hususlarda bağlayıcı karar alınması yetkisi Grup Genel Kuruluna aittir. Partili milletvekilleri tarafından Hükümet veya bir bakan hakkında Gensoru açılması için verilecek önergeler Grup Yönetim Kurulunca Genel Kurul gündemine alınır. Bu konuda Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Grup Genel Kurulunca verilecek karar kesindir.

     • SeçimlerinYenilenmesi ve Dönemin Uzatılmasında Disiplin
      MADDE 33

      Anayasanın 77. maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi veya 78. maddesi uyarınca seçimlerin 1 yıl geriye bırakılması konularında, TBMM tarafından alınacak kararlar hakkında 32. madde hükümleri uygulanır. Ancak bu konularda Grup Genel Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun uygun gö- rüşünü almadan bir karar veremez.

     • Birlikte Oturma Disiplini
      MADDE 34

      Grup üyeleri TBMM toplantılarında toplu halde birlikte otu- rurlar. Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri, Grup Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter, Meclis Genel Kurulunda görüşme, da- nışma kolaylığı sağlayacak şekilde, Grup Yönetim Kurulunca kendilerine ayrılan yerlerde otururlar.

    • Dördüncü Bölüm - Grup ve Hükümet İlişkileri

     • Hükümet Kurma ve Hükümete Katılmadaki Disiplin
      MADDE 35

      Partili Bakanlar Kurulu veya Partili Başbakan veya bakanlar, Parti Meclis Grubunun güvenine dayanırlar. Hükümet kurmakla veya bu amaç- la çalışmalarda bulunmakla görevlendirilen parti üyesi, bu konuda çalışmaya başlamadan önce Grup Genel Kurulunun görüşünü almak zorundadır. Hükümet kurmaya ve koalisyonlara katılmaya veya hükümetten ya da koalisyonlardan ay- rılmaya karar verme yetkisi, Parti Meclis Grubunun görüşü de alınmak kaydıyla Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Partili Başbakan veya koalisyon ortağı parti Başkanı, beraber çalışacağı bakanları seçmekte serbesttir. Partili Başbakan yoksa partili bakanlar, Hükü- met Programı TBMM’de okunmadan önce bu programı Grup Genel Kuruluna sunarlar. Görüşmeden sonra oylama yapılır. Grup, Hükümet Programını uygun bulmadığı takdirde Partili Başbakan ve Partili bakanlar, Anayasanın 113. mad- desi uyarınca Millet Meclisinde güvenoyuna başvurulmadan önce hükümetten çekilirler. Koalisyon hükümetinde yer alan parti üyeleri, Grup Genel Kurulunun kararı ile Bakanlar Kurulundan toplu olarak çekilmeye davet edilirlerse bu talebe uymak zorundadırlar. Bu konudaki görüşme Grup Genel Kurulunca yapılır.

     • Grupta Güven İsteme
      MADDE 36

      Partili hükümet veya Partili Başbakan ya da bakanlar tarafın- dan herhangi bir mesele üzerinde Grup Genel Kurulunda güvenoyu görüşmesi açılması istenirse bu talep ilk toplantıda ele alınır. Güvenoyu görüşmesi sıra- sında Partili Başbakan tarafından partili bakanlar adına veya teker teker Partili bakanlar tarafından yapılan açıklama üzerine toplantının sonunda açık oylama yapılır. Açıklamaların tatmin edici olmadığı yönünde grubun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilecek karar, güvensizlik oyu sayılır. Gruptan güvenoyu alamayan Partili hükümet, Partili Başbakan, Partili bakanlar veya Partili bakan derhal çekilmek zorundadır. Güvensizlik oyunun verilmemesi sonucu güvenoyu verildiği anlamına gelir.

     • Grupta Gensoru
      MADDE 37

      Partili milletvekillerinin 1/5’i tarafından Partili bakanlar kurulu, Partili Başbakan veya Partili bakanlar veya bir bakan hakkında Gensoru görüşmesi açılması gruptan istenebilir. Bu talep Grup Genel Kurulunun ilk oturumunun gündemine alınır ve görüşülür. Bu görüşmede önergedeki birinci imza sahibi milletvekili ile hükümet veya Partili bakanlar adına bir bakan veya ilgili bakandan başkası konuşamaz. Görüşmeden hemen sonra oylama yapılır. Gensoru açılmasına karar verilirse önerge grubun 2 gün sonraki birleşiminin gündemine alınır ve görüşülünceye kadar gündemde kalır. Gensoru görüşmesi sırasında Partili Başbakan, Partili bakanlar adına bir bakan veya ilgili Partili bakan tarafından gerekçeli güvenoyu isteminde bulunmamış veya milletvekilleri ta- rafından gerekçeli güvensizlik önergeleri verilmemiş ise görüşmenin sonunda başkanlık Partili Başbakana, bakanlara ve ilgili partili bakana grubun güveninin bildirildiğini söyleyerek görüşmeleri kapatır. Gensoru görüşmesi sırasında Partili Başbakan, Partili bakanlar adına hare- ket eden bir bakan veya ilgili bakan tarafından gerekçeli güvenoyu isteminde bulunulmuşsa, bu istem güvensizlik önergeleri dikkate alınmaksızın derhal oy- lanır. Güvensizlik oyu grup üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylama sırasında toplantı yeter sayısı yoksa bu, güvenoyu verildiği anlamına gelir. Güvenoyu alamayan Partili hükümet, Partili bakanlar veya ilgili Partili bakan derhal çekilmek zorundadır.

     • Grupta Hükümetle Genel Görüşme
      MADDE 38

      Grup üyelerinin 1/5’i Grup Genel Kurulunda, herhangi bir konu üzerinde Genel Görüşme açılmasını isteyebilirler. Bu istek derhal grup Üyelerine duyurulur. Bir sonraki toplantının gündemine alınır. Genel Görüşme açılması, Grup Genel Kurulunun bu önergeyi kabul etmesine bağlıdır. Bu konu- da sadece önergedeki birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi Grup Yönetim Kurulu ve Partili hükümet veya Partili bakanlar adına bir bakandan başkası konuşamaz. Önergenin kabul edilmesi durumunda, Genel Görüşme Önergesi bir sonraki toplantının gündemine alınır. Acele durumlarda Partili Başbakanın veya Partili ilgili bakanların kabulü veya Grup Genel Kurulunun kararı ile Genel Görüşmeye derhal başlanabilir. Genel Görüşmede ilgili bütün Partili bakanlar hazır bulunur. Grupta, hükümetten sorulan bir Sözlü Sorunun Genel Görüşmeye çevrilmesi, grup üyelerinin 1/10’unun istemi üzerine Grup Genel Kurulunun kararına bağlıdır. Tasvip halinde Genel Görüşme bir sonraki gö- rüşmenin gündemine alınır. Partili hükümet, Başbakan veya bakanlar bir konuda Grup Genel Kuruluna açıklama yapmak isterlerse bu istek gündem dışı olarak yerine getirilir. Yapılacak açıklamadan sonra Genel Görüşme bir sonraki toplantıda kendiliğinden açılır. Hükümetin gündem dışı olarak veya Genel Görüşme esnasında ya da Yönetim Kurulunda aynı şekilde yaptığı açıklamalar üzerine hükümet veya Parti politikasının uygun görüldüğüne dair grup kararları alınabilir.

     • Grupta Hükümetten Soru
      MADDE 39

      Grup üyeleri herhangi bir konu hakkında aydınlanmak için partili bakanlara bir önerge ile sözlü veya yazılı soru sorabilirler. Sorunun söz- lü olarak cevaplanması istenmişse soru Grup Genel Kurulunda cevaplandırılır. Soru üzerinde sadece soruya muhatap olan bakanla soru sahibi en çok ikişer defa konuşabilirler.

     • Grup Yöneticilerine Güvensizlik Yöneltilmesi
      MADDE 40

      Parti Grubunca seçilmiş Grup Başkanı ile Başkan Vekilleri veya Yönetim Kurulu hakkında güvensizlik önergesi verilerek Genel Kurulda görüşme isteminde bulunulabilir. Bu istem grup üye tam sayısının en az 1/5’i oranında milletvekilinin Grup Başkanlığına vereceği bir önerge ile uygulanır. Gü- vensizlik önergesi, Grup Genel Kurulunun ilk birleşiminde okunur ve gündeme alınması konusunda görüşme açılır. Bu görüşmede önergeyi veren milletve- killerinden biri ile güvensizlik yöneltilenlerden birine söz verilir. Görüşme ta- mamlandıktan sonra önergenin gündeme alınıp alınmaması oylanır. Güvensizlik önergesinin gündeme alınmasına karar verildiğinde konu bir sonraki toplantıda görüşmeye açılır.

     • Grup Yöneticilerinin Güvenoyu İstemi
      MADDE 41

      Parti Grubunca seçilmiş Grup Başkanı ile Başkan Vekilleri veya Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurulundan güvenoyu isteyebilirler. Yönetim Kurulu, güvenoyu istemi konusunda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Güvenoyu istemi Grup Genel Kurulunun ilk birleşiminde okunur ve gün- deme alınması konusunda görüşme açılır. Bu görüşmede güvenoyu isteminde bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da Başkan Vekili ile karşı görüşte olan bir milletvekiline söz verilir. Görüşme tamamlandıktan sonra istemin gün- deme alınıp alınmaması oylanır. Güvenoyu isteminin gündeme alınmasına karar verildiğinde konu bir sonraki toplantıda görüşmeye açılır.

     • Ortak Kurallar
      MADDE 42

      Güvensizlik Önergesi ya da Güvenoyu istemi gündeme alın- dığında görüşme genel hükümlere uyularak yapılır. Görüşmeler tamamlandığın- da oylamaya geçilir. Grup Genel Kurulunda güvensizlik kararı ancak grup üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Bu durumda iç yönetmelikte belirtilen kurallara uyularak seçim yapılır. Yeni seçilenler ayrılanların görev sürelerini ta- mamlarlar. Herhangi bir nedenle çekilen Grup Başkanı, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Üyesi, yerine yenisi seçilinceye kadar görevine de- vam eder.

    • Beşinci Bölüm - Grup Yönetim Kurulu

     • Seçim
      MADDE 43

      Grup Genel Kurulu her yasama dönemi başında bu iç yönet- meliğin 3. maddesinde belirtildiği gibi Başkan ve Başkan Vekillerinin seçimini müteakip 15 üyeden oluşan Grup Yönetim Kurulunu seçer. Ayrıca 5 yedek üye seçilir. Grup Yönetim Kurulu için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıl, ikinci devre seçilenlerin görev süreleri dönem sonuna kadardır. Ancak, ikinci devre seçimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi- nin tatilde olduğu döneme rastlaması halinde, yenisi seçilinceye kadar eskisi görevine devameder. Seçimler grup iç yönetmeliğinin seçim yöntemlerine iliş- kin maddesine göre yapılır. Grup Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, aldıkları oy sırasına göre yedekleri Grup Başkanı tarafından davet edilir. Bu suretle Grup Yönetim Kurulu üyesi olan kimse, eski üyenin kalan görev sü- resini tamamlar. (Değişik: 01.10.2008) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Grup Yönetim Kurulunda görev alamazlar.

     • Yönetim Kurulunda İş Bölümü
      MADDE 44

      Yönetim Kurulu, seçimlerden sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir basın sözcüsü, bir kâtip ve bir muhasip üye seçer. Basın Sözcüsü, Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu çalışmalarından bildirilmesi uygun görülenleri basına duyurmakla görevlidir. Kâtip Üye, Grup Genel Kurulunda Başkanlık Divanı teşkili, tutanakların tu- tulması, karar defterlerinin ayrı ayrı tutulması gibi görevleri ve yazışmalarla ilgili işleri yerine getirir. Muhasip Üye, Grup Bütçe Tasarısını hazırlar, gelirlerin tahsilini sağlar, har- camaları yapar ve muhasebe kayıtları ile ilgili diğer belgeleri düzenler ve saklar. Para tahsili ve harcanması Başkan Vekillerinden birisi ve Muhasip Üyenin ortak imzası ile yapılır.

     • Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
      MADDE 45

      Grup Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, Başkan veya Başkan Vekilleri dahil üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır.

     • Toplantılar
      MADDE 46

      TBMM toplantı halinde iken Yönetim Kurulu, belirleyeceği günde haftada en az bir defa toplanır. TBMM’nin ara verme veya tatilde bulun- duğu zamanlarda toplantı gün ve süreleri ayrıca tespit edilir. Yönetim Kurulu Grup Başkanı veya Başkan Vekillerinden her biri ya da Partili Başbakan tarafın- dan her zaman toplantıya çağırılabilir.

     • Grup Yönetim Kurulunun Görevleri
      MADDE 47

      a) Grup Toplantılarının gündemini hazırlar. b) Grup olarak ele alınması uygun görülen konular hakkında grup üyelerine önerge, teklif veya rapor hazırlatır ve yurt içinde bir konuyu incelemek üzere teker teker veya komisyon halinde görev verir ve bu çalışmaları takip eder. c) Grup üyelerince Grup Yönetim Kuruluna yönelik sözlü ve yazılı soruları cevaplandırır. d) Grubun bütçesini ve kesin hesabını düzenleyip Genel Kurulun onayına sunar ve kabul edilen bütçeyi uygular. e) Yasama çalışmaları kapsamında parti ve grubun amaç ve menfaatine uygun gördüğü tedbirleri alır. f) Başbakan ve bakanlarla, diğer siyasi parti grupları ile, Parti mensubu olmayan TBMM Başkanı ve üyeleri ile, Grup Başkanının veya Başkan Vekillerinin talimatı dahilinde temasları yürütür. g) Meclis Komisyonlarına grup adına aday gösterir ve Komisyon Başkanlı- ğı, Başkan Vekilliği, Sözcülük ve Kâtiplerin bölüşülmesi konusunda gerekiyorsa diğer siyasi parti grupları ile anlaşmalar yapar. h) Grup salonları, kitaplık ve diğer idari işlerin yürütülmesinde Grup Başkan ve Başkan Vekillerine yardımcı olur. i) Parti tüzüğü ve bu iç yönetmelikte gösterilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

     • Araştırma ve Uzmanlar
      MADDE 48

      Yönetim Kurulu Partinin araştırma ve yayın bürosundan fay- dalanır ve gerekiyorsa ücretli uzman, memur ve müstahdem çalıştırır.

     • Diğer Görevler
      MADDE 49

      Yönetim Kurulu, grup üyelerinin TBMM Genel Kurul ve Ko- misyonlarına, Grup Genel Kurulu ve komisyonlarına katılımlarını, Parti Tüzüğü- ne, programına, Büyük Kongrenin genel nitelikteki bağlayıcı kararlarına ve bu yönetmelik ile Grup Genel Kurulunun ve Grup Yönetim Kurulunun bağlayıcı ka- rarlarına ve genel olarak Parti ve Grup menfaatlerine uygun hareket etmelerini sağlayıcı her türlü tedbirleri alır.

     • Grup Denetçileri
      MADDE 50

      Grup Genel Kurulu kendi üyeleri arasından 2 denetçi seçer. Süreleri, Yönetim Kurulunun süreleri kadardır.

     • Grup Denetçilerinin Görev veYetkileri
      MADDE 51

      a) Denetçiler, Grubun gelir giderlerinin bütçeye uygunluğunu denetler ve sona eren bütçe uygulaması ile ilgili olarak düzenlediği raporu Grup Genel Kuruluna sunarlar. b) Bu raporlar üzerinde yapılacak görüşmelerden sonra Yönetim Kurulunun ibrası hususunun karara bağlanmasını sağlarlar. c) Yönetim Kurulunun ibrası denetçi raporunun olumlu olmasına bağlıdır. d) Yönetim Kurulunun ibrası ile o dönemin hesabı kapatılmış olur.

    • Altıncı Bölüm

     • Grup İçi Komisyonlar, Komisyon Grupları
      MADDE 52

      TBMM Komisyonlarına seçilen Grup üyeleri o komisyonun partili grubunu oluştururlar. Komisyonun Partili başkanı yoksa başkan veki- li, yoksa sözcüsü yoksa kâtibi bu komisyon grubunun başkanıdır. Aksi halde komisyon Grubu başkanını kendi üyeleri arasından seçer. Komisyon grupları, komisyon çalışmalarında gerekiyorsa Grup üyelerinin ortak hareket etmelerini sağlayıcı önlemleri alırlar. Komisyon grupları aynı zamanda grup içi ihtisas ko- misyonlarıdır.

     • Grup Geçici Komisyonları
      MADDE 53

      Grup Yönetim Kurulu veya Genel Kurulu ayrıca grup içi geçici komisyonlar kurabilir.

     • Yönetim Kurulunun Gözetimi
      MADDE 54

      Yukarıda yazılı 52 ve 53. maddelerde sözkonusu olan komis- yon grupları, grup içi ihtisas komisyonları ve geçici komisyonlar, Grup Yönetim Kurulunun gözetimi altında çalışırlar.

    • Yedinci Bölüm

     • Grup Disiplin Kurulu
      MADDE 55

      Grup üyelerinin aralarındaki anlaşmazlıkları, Parti Tüzüğü, Programı, Büyük Kongrenin bağlayıcı kararları, bu iç yönetmeliğe ve Grubun bağlayıcı kararlarına aykırı hareketleri, Parti ve Grubun haysiyet ve şerefine uy- mayan hallere dair şikâyetleri inceleyip karara bağlamak üzere; ilk yasama yılı başında Grup Genel Kurulunca, 2 yıl için, 5 kişilik bir Grup Disiplin Kurulu seçilir. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. 2. Devre seçilenlerin görev süreleri dönem sonuna kadardır.

     • İş Bölümü
      MADDE 56

      Grup Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan, bir ikinci başkan ve bir de sekreter seçer.

     • Toplantılar
      MADDE 57

      Disiplin Kurulu, kendisine bir iş havale edilir edilmez başkanın veya yokluğunda ikinci başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantı nisabı üye tam sayısının en az 2/3’üdür. Gruptan geçici veya kesin çıkarma kararları Müşterek Disiplin Kurulunun Tüzükte belirtilmiş çoğunluğu ile ve diğer kararlar Grup Disip- lin Kurulunun salt çoğunluğu ile verilir.

     • Başvurma
      MADDE 58

      Grup üyeleri hakkında ihbar ve şikâyet Grup Disiplin Kurulu- na, Grup Yönetim Kurulunca verilecek karar üzerine yazı ile havale edilir.

     • Usûl
      MADDE 59

      Disiplin Kurulu kendisine sevk olunan üyenin 15 gün içinde yazılı veya sözlü savunmasını aldıktan sonra dosya üzerinde yapacağı inceleme ile veya lüzum görürse olayı heyet halinde veya üyelerinden birinin yada bir kaçının niyabeten tahkik ve tetkiki ile, gerekirse ilgili çevrelerden yazı ile bilgi toplayarak veya ilgili şahısları dinleyerek karar verir. Ancak seçimlerde veya her- kesin gözü önünde açık olarak ya da yayım yoluyla işlenen fiillerde savunma süresi 7 gündür. Üyeden savunması, Disiplin Kurulu Başkanı tarafından yazı ile istenir. Karar verme yetkisi Müşterek Disiplin Kuruluna ait olan fiillerde, tüzükte aksine hüküm bulunmadığı takdirde aynı usule riayet olunur. Disiplin Kurulu kararları kesindir.

     • Disiplin Cezaları
      MADDE 60

      Disiplin Cezaları Şunlardır: a) Uyarma, b) Kınama, c) Gruptan geçici çıkarma, d) Gruptan kesin çıkarma, (a) ve (b) bentlerindeki cezalar, parti tüzüğüne aykırı olarak yapılan hareketin mahiyetine ve vehamet derecesine veya grup üyesinin o işteki ilgisine göre sırası ile verileceği gibi sıra gözetmeksizin de verilebilir. (c) ve (d) bentlerindeki cezaları verme yetkisi müşterek disiplin kuruluna aittir. Ancak sevk yazısında istenen cezadan daha ağırı verilemez.

     • TBMM Dışındaki Disiplin
      MADDE 61

      Partili TBMM üyelerinin, Meclis ve Meclisteki parti grupları dışında, Parti, Program ve Tüzüğüne aykırı hareketleri hakkında Müşterek Di- siplin Kurulunca karar verilir. Bu hallerde Merkez Disiplin Kurulunun tâbi olduğu yönetmelik ve usuller uygulanır. Başkanlık Divanı, Merkez Disiplin Kurulu Baş- kanlık Divanıdır. Yukarıda belirtilen ortak toplantıya sevk kararları Grup Yönetim Kurulu tarafından verilir.

     • Müeyyideler
      MADDE 62

      Grup toplantılarından çıkarma ve gruptan çıkarma cezasına uğrayan grup üyesi, cezası süresince gruba, grup toplantılarına ve grup faali- yetlerine katılamaz. Herhangi bir disiplin cezasına uğrayan grup üyesinin grup disiplinine uyma yükümlülüğü devam eder.

    • Sekinci Bölüm - Mali Hükümler

     • Bütçe
      MADDE 63

      Grubun mali işleri, her yasama yılı için Grup Yönetim Kuru- lunca taslağı hazırlanıp Grup Genel Kurulunun tasvibi ile kesinleşen bir bütçe ile yürütülür. Her yasama yılı sonunda Grup Yönetim Kurulunca hazırlanan kesin hesap özeti Genel Kurulun tasvibine sunulur.

     • Aidat
      MADDE 64

      Partili TBMM üyeleri Siyasi Partiler Kanunu’ndaki hükümle- re göre, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Grup Genel Kurulunca tespit edilen aidatı öder. Bu aidatın ne kadarının Parti Grubuna, ne kadarının Parti Genel Mer- kezine kesileceği aynı şekilde tespit edilir. Bu aidatın TBMM üyelerine yapılan ödenek ve yolluktan kesilmesi Grup Yönetim Kurulunun kararı ile TBMM say- manlığından istenebilir.

    • Dokuzuncu Bölüm - Diğer Hükümler

     • Resmî Yurtdışı Gezilere Katılacak Üyelerin Belirlenmesi
      MADDE 65

      Yabancı parlamentolardan ve kuruluşlardan TBMM’ye yapı- lan resmi ziyaret davetlerine uyulmasına TBMM Genel Kurulunda karar veril- mesinden sonra davete partiye ayrılan kontenjandan katılacak üyelerle, Cum- hurbaşkanının, Başbakanın ve diğer resmi heyetlerin dış gezilerine Parti adına katılacak üyelerin belirlenmesi için Grup üyeleri arasından, Grup Genel Kurulu toplantısı sırasında, o toplantıyı yöneten başkan tarafından kura çekilir. Çok acil durumlarda kura çekimi Grup Yönetim Kurulunca yapılır. Ancak bu kurum ve kuruluşlardan ismen yapılan davetler ile grup başkanının bizzat katılmayı uygun gördükleri kura çekiminden muaf tutulurlar. Dış komisyonlarda ve uluslararası kuruluşlarda görevli Grup üyeleri ile bir önceki kurada ismi çıkan Grup üyeleri kuralara katılamazlar.

     • Parlamentolararası Dostluk Gruplarına Katılma
      MADDE 66

      Grup üyeleri, Grup Başkanlığına bilgi vererek ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre diledikleri yabancı ülke parlamentosu ile dostluk grupları kurabilirler ve kurulmuş olanlara da katılabilirler. Grup üyelerinin katıldık- ları dostluk grubu nedeniyle ilgili ülkeye yapacağı geziye bu iç yönetmeliğin 65. maddesinin son fıkrası uygulanmaz.

     • Açıklık Olmayan Haller
      MADDE 67

      Bu İçYönetmelikle açıklık getirilmeyen durumlarda TBMM’de uygulanan İç Tüzük Hükümleri tatbik edilir.

     • Yürürlüğe Giriş
      MADDE 68

      Bu İç Yönetmelik TBMM Grubunca kabul edilerek TBMM Başkanlığına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

     • Değiştirme
      MADDE 69

      Bu İç Yönetmelik ancak TBMM Parti Grubu Genel Kurulun- ca değiştirilir. Bu konudaki değişiklik teklifleri Grup Yönetim Kurulunca veya en az 10 üyenin yazılı teklifi ile verilebilir. Değişiklik teklifi,en az 2 üyesi hukukçu olmak üzere, grupça seçilecek 5 kişilik komisyon tarafından hazırlanır. Grup Ge- nel Kurulunda bu komisyon raporları görüşülür. Değişiklik, Grup Genel Kurulun- ca kabul edilerek TBMM Başkanlığına takdim ile yürürlüğe girer.

     • Uygulama
      MADDE 70

      Bu İç Yönetmelik Parti Meclis Grubunca yürütülür.

      GEÇİCİ MADDE 2.
      Bu İç Yönetmelik değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih yasama yılı başlangıcına tesadüf etmediği takdirde dahi Grup Genel Kuru- lunca kabul edilerek TBMM Başkanlığı’na takdim edildikten sonra aynen yürür- lüğe girer ve yasama yılı başlangıcında tekrar yeni bir işlem yapılmasına gerek kalmaz. (İhdas. 6 Mayıs 2003)

   • Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği

    • Amaç

     • Madde 1

      Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’nde seçim iş ve işlemleriyle ilgili uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlan- mıştır.

    • Kapsam

     • Madde 2

      Bu Yönetmelik, milletvekili ve mahalli idareler genel, kısmî ve ara seçimlerinde, Genel Merkez yoklaması ile seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında önseçim veya teşkilat yoklaması yöntemiyle yapılacak aday tespitleri ile Tüzükte yazılı olanlar dışında teşkilat yoklaması seçmeni olabilecek Parti üyelerinin belirlenmesi, adaylık nitelikleri ve adaylık başvuruları ile adaylık- larla ilgili itirazlara dair usûl ve esasları kapsar.

    • Hukuki Dayanak

     • Madde 3

      Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğü’nün 133. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenmiştir.

    • Tanımlar

     • Madde 4

      Uygulama ilgili olarak bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Parti: (AK PARTİ) Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, Tüzük: AK PARTİ Tüzüğünü, Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini, MYK: AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulunu, MKYK: AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu, YSK: Yüksek Seçim Kurulu’nu, Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim İşleri Başkanlığı Adaylık İş- lemleri Yönetmeliğini ifade eder. Bu yönetmelikte sözü geçen ve tanımlanmayan deyimlerde, ilgili mevzu- atta yapılan tanımlar geçerlidir.

    • BİRİNCİ BÖLÜM

     • BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

      Seçimlerle İlgili Karar Verme Yetkisi
      Madde 5
      Partinin, Ülke’de yapılacak her türlü seçime; tamamen veya kısmen tek başına katılıp katılmamasına karar verme yetkisi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir. Kısmi katılım kararının, üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınmış olması gereklidir. Yapılacak seçimle ilgili herhangi bir kararın alınmamış olması, Partinin; her yerde seçime katılacak olduğu anlamına gelir.
      Adayların Tesbit ve Sıralama Usulleri (Tüzük md. 123 - 127 - 128)
      Madde 6
      Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde; Tüzüğün 123.,127. ve 128. maddeleri uyarınca yapılacak “ön inceleme” sonucu belirlenen aday adayları arasından Parti adayları ve bu adayların liste sıralamaları; 1 - Önseçim, 2 - Teşkilat yoklaması, 3 - Merkez yoklaması, usûllerinden birinin, birkaçının veya tamamının; aynı seçimde seçim çev- resi ölçeğine göre aynı anda ve bir arada veya birinin ülke ölçeğinde tam olarak uygulanması suretiyle yapılır. Hangi seçim çevresinde hangi usül veya usûllerle ve usûlün hangi ölçekte uygulanacağına Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca karar verilir. Ancak millet- vekili seçiminde, seçim çevrelerinin en az % 50’sinde “önseçim” veya “teşki- lat yoklaması” usûllerinden birisinin uygulanması ile aday belirlemesine özen gösterilir. Partinin Tüzükte ve Yönetmelikte gösterilen merkez yoklaması dışındaki Parti aday seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılır. Önseçim ve teşkilat yoklaması yöntemiyle yapılacak aday tespitleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim takviminde belirlenip ilan edilen günde yapılır (2820 SPK. 37/4).
      Aday Tespitine İlişkin Bildirim
      Madde 7
      Partinin gerek milletvekili, gerekse mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacağı Genel Merkez tarafından Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. Bu bildirim, il seçim kurulları aracılığı ile ilçe seçim kurullarına iletilir (2820 SPK. 37, 2972 S.K. 10/e ). Bildirim, Yönetmelik ekinde yer alan örnek 1 nolu forma göre yapılır.
      Seçim Çevresi
      Madde 8
      Önseçim ve teşkilat yoklamasında seçim çevreleri; milletvekili seçimleri için il veya varsa il içerisindeki seçim çevresi; il genel meclisi üyeliği için ilçe; belediye meclisi üyeliği ve başkanlığı için belde; büyükşehir belediye başkanlığı için de o büyükşehir belediye hudutları içi’dir (2972 S.K. 3, 4, 10/b - 2820 SPK. 37/son - 2839 S.K. 4, 5).

     • İKİNCİ KISIM ADAYLIK BAŞVURULARI

      Adaylık Baarihleri (Tüzük md.123/127)
      Madde 9
      Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık başvu- ru tarihleri, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen seçim takvimi dikkate alınarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve ilan edilir.
      Adaylığa İlişkin Yasaklar (2820 SPK.md.40)
      Madde 10
      Bir kimse, aynı zamanda, önseçimlerde ve merkez adaylığın- da değişik siyasal partilerden veya aynı partiden, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinden önseçime katılamaz. Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıl- dıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz.
      Alt Kademe Teşkilat Yöneticisinin Aday Adaylığı (2820 SPK md. 40/4- Tüzük. md.130)
      Madde 11
      Adayların “önseçim” veya “teşkilat yoklaması” usûllerinden birisi ile belirlendiği hallerde; görev yaptıkları yerden aday adayı olan alt kademe teşkilat başkan ve yönetim kurulu üyelerinin; seçim takviminde belirtilen süre içinde görevlerinden istifaları zorunludur.
      Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık Başvurusu (Tüzük. md. 131)
      Madde 12
      Milletvekili ve yerel seçimlere aday adaylığı için parti üyesi olma şartı aranmaz. Parti üyesi olmadan aday gösterilip seçilenler, parti üyeliliği- ne alınmış sayılırlar. Milletvekili seçilenlerin üyelik kayıtları, Tüzüğün 11. maddesi gereği Genel Merkezce ikmal ettirilir. Diğerleri ise, üyelik kaydı için gereken evrakları, seçim sonuçlarının ilanından sonra on gün içinde ilgili ilçeye verirler ve kayıt işlemlerini ikmal ettirirler.
      Parti Adayı Olarak Seçilmiş Olanların Yeniden Adaylığı (Tüzük. md.132)
      Madde 13
      AK PARTİ listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, en fazla üç dönem aday gösterilebilir. Yapılacak seçimde, doğacak duruma bağlı olarak merkez yoklaması usulü ile aday belirlenmesinin zorunlu olması hali hariç olmak üzere; merkez yoklama- sı veya kontenjan usüllerinden birisi ile aday gösterilip seçilmiş olan kimse, aynı usûllerden birisi ile tekrar aday gösterilemez.
      Adaylık Başvuru Usulü
      Madde 14
      Adaylık başvuruları, bu Yönetmelik ekinde yer alan örnek 2 nolu form doldurulmak suretiyle yapılır. a) Milletvekili Adaylık Başvurusu Milletvekilliği için adaylık başvurusu; MKYK başka türlü karar vermiş olma- dıkça, doğrudan Genel Merkezdeki Seçim İşleri Başkanlığına veya il başkanlık- larına bizzat yapılır. b)Yerel Seçimlerde Adaylık Başvurusu Yerel Seçimlerde adaylık başvuruları; aa - Büyükşehir ve il belediye başkan adaylığı için MKYK başka türlü karar vermiş olmadıkça, doğrudan Genel Merkezdeki Seçim İşleri Baş- kanlığına veya il başkanlıklarına, bb- İlçe ve belde belediye başkan adaylığı için ilgili il başkanlıklarına, cc- Belediye ve il genel meclisi adaylığı için ilgili ilçe başkanlıklarına, bizzat yazılı olarak yapılır. Milletvekilliği, büyükşehir ve il belediye başkan adaylığı için il başkanlıklarına yapılan başvurular; adayların evrakları tamamlanarak derhal Genel Merkeze gönderilir.

     • ÜÇÜNCÜ KISIM ÖN İNCELEME
      Ön inceleme kurulları

      Madde 15
      a) Milletvekili seçimlerinde ön inceleme (Tüzük md.123) Adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra MerkezYürütme Kurulunca; Parti üyesi adaylar hakkında yasal niteliklerle sınırlı, Parti üyesi olmayanlar hakkında ise hem yasal nitelikler ve hem de uygunluk açısından gerekli ön inceleme ya- pılarak veya oluşturulacak bir komisyona yaptırılarak, adaylık değerlendirmesine alınacakları gösterir öneri listesi hazırlanır, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, lüzum gördüğü incelemeyi yaparak; önseçim, teşkilat yoklaması ve merkez yoklamasına katılabilecek aday adayları listelerini seçim çevresi esasına göre belirler. b)- Yerel seçimlerde ön inceleme (Tüzük md.127) aa - Büyükşehir ve il belediye başkan aday adaylarıyla ilgili “önseçim” veya “teşkilat yoklaması”na katılacakları belirleme işlemi olan “ön in- celeme” yapmak ve karar alma yetkisi MKYK’na aittir. bb - İlçe ve belde belediye başkan aday adaylarıyla ilgili “ön inceleme” işlemi, ilgili il yönetim kurulunca, belediye ve il genel meclisleri aday adaylarıyla ilgili “ön inceleme” işlemi, ilgili ilçe yönetim kurulunca yapılır. İl yönetimince yapılacak ön inceleme işlemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu onayı ile, ilçe yönetiminin yapacağı ön inceleme işlemi ise, il yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bu şekilde onay yetkisi olan kurullar, gerek gördükleri değişiklikleri yapabilirler.

    • İKİNCİ BÖLÜM ADAY TESBİT YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

     • BİRİNCİ KISIM İLKELER
      I- ÖNSEÇİM USÜLÜ İLE ADAY VE LİSTE SIRALAMASI YAPMAK

      Önseçim
      Madde 16
      Önseçim; her seçim çevresinde, Siyasi Partiler Kanununda yazılı usül ve esaslara göre, o seçim çevresinde Partiye kayıtlı bütün üyele- rin “önseçim seçmeni” olarak; yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapacakları seçimle Parti adaylarını ve liste sıralamalarını belirlemeleridir.
      Önseçim Parti Seçmeni
      Madde 17
      Önseçim Parti seçmeni; önseçimlerin yapılacağı seçim çev- resinde oturan ve üye kayıt defterlerinde Parti üyesi olarak kayıtlı olup, önse- çimlerin yapılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın son gününe kadar 2820 sayılı Kanunun 10. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen ve Başsavcılıkca ilçe seçim kuruluna gönderilen listelerde yer alan üyelerdir (2820 SPK.md. 42/4).
      • Önseçim Parti Seçmeni

       Madde 17

       Önseçim Parti seçmeni; önseçimlerin yapılacağı seçim çev- resinde oturan ve üye kayıt defterlerinde Parti üyesi olarak kayıtlı olup, önse- çimlerin yapılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın son gününe kadar 2820 sayılı Kanunun 10. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen ve Başsavcılıkca ilçe seçim kuruluna gönderilen listelerde yer alan üyelerdir (2820 SPK.md. 42/4).

     • II- “TEŞKİLAT YOKLAMASI” USÜLÜ İLE ADAY VE LİSTE SIRALAMASI YAPMAK
      Teşkilat Yoklaması

      Madde 18
      Teşkilat yoklaması; “teşkilat yoklaması seçmeni” olarak nite- lenen partililer tarafından, Siyasi Partiler Kanununda yazılı usûl ve esaslara göre yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre, aday ve liste sıralamasının yapılmasıdır (Tüzük md. 124/2).
      Teşkilat Yoklaması Seçmenleri
      Madde 19
      Teşkilat yoklaması seçmenleri, yoklamanın yapılacağı seçim çevresindeki ilçe teşkilatına kayıtlı aşağıda yazılı Parti üyelerinden oluşur: 1. Parti üyeliği devam eden parti kurucuları, 304    Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği 2. İlin Partili bakan ve milletvekilleri, 3. İlin Partili eski bakan ve milletvekilleri, 4. İl disiplin kurulu başkanı ile asıl ve yedek üyeleri, 5. İl yönetim kurulları başkanları ile yönetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri, 6. İlçe yönetim kurulları başkanları ile yönetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri, 7. Belde yönetim kurulları başkanları ile yönetim kurullarının asıl ve ye- dek üyeleri, 8. Parti yan kuruluşlarının il ve ilçe yönetim kurulları başkanları ile yöne- tim kurullarının asıl ve yedek üyeleri, 9. Partili il genel meclisi üyeleri, 10. Partili belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri, 11. İl ve ilçe kongresi asıl ve yedek delegeleri, 12. İlin büyük kongre asıl ve yedek delegeleri, 13. Partili belediye, il, ilçe ve belde eski başkanları, 14. Partili yan kuruluş eski il ve ilçe başkanları, 15. Parti üyeliği devam eden köy ve mahalle muhtarları, 16. Partinin teşkilat yoklaması tarihinden en az bir yıl önce belirlenmiş ve görevi devam etmekte olan mahalle ve köy temsilcileri, 17. İlçe yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen müşahitler, İl içinde birden fazla seçim çevresi olması halinde, yukarıda yazılı “teşkilat yoklama seçmenleri”; üye olarak kayıtlı olduğu ilçenin yer aldığı seçim çevresinde ve sadece bir oy kullanabilir. Partili bakan ve milletvekilleri ise, tek olan oylarını, il içinde dilediği seçim çevresinde kullanabilir.

     • III-“MERKEZ YOKLAMASI” USULÜ İLE ADAY VE LİSTE SIRALAMASI YAPMAK
      Madde 20

      Merkez yoklaması usulü; Tüzüğün 123. maddesine göre aday adaylıkları kabul edilenlerin, seçim çevrelerine göre aday ve liste sıralamaları- nın, doğrudan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından yapılmasıdır.

     • İKİNCİ KISIM SEÇİMLER

      Önseçim İlçe Seçim ve Sandık Kurullarında Görevlendirilecek Partili Üyeler (2820 SPK.md.41)
      Madde 21
      Önseçim ilçe seçim kurulunun kurulması için öngörülen sürenin başında, önseçim ilçe seçim kurulu başkanı’nın Partinin ilçe başkanlıklarına üye bildirimi için yapacağı tebligattan itibaren 2 gün içinde; önseçim ilçe seçim kurulunda ve herbir önseçim sandık kurulu için Parti adına görevlendirilecek 2’şer asıl ve 2’şer yedek üye; belirlenerek kurula yazılı olarak bildirilir. Bu üyeler Parti adına, Parti adayları için yapılacak olan önseçim işlemleri ile ilgili olarak kurula katılırlar (2820 SPK. 41/a).Önseçim ilçe seçim ve sandık kurullarında görevlendirilecek üyeler, önseçimlerde aday adayı olmayan Parti üyeleri arasından seçilir.
      Parti Seçmen Listeleri
      Madde 22
      a) Önseçim Parti Seçmen Listeleri Partinin ilçe ve ilçeye bağlı herhangi bir beldede bütün üyelerinin katılımıyla yapacağı önseçimlerde, üye kayıt defterlerinde Parti üyesi olarak kayıtlı olup, önseçimlerin yapılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın son gününe kadar 2820 sayılı Kanunun 10. maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen ve Başsavcılıkca ilçe seçim kuruluna gönderilen listelerde yer alan üyeler oy kullanabilirler (2820 SPK. 42). Yukarıda sözü edilen partili seçmenlere ait listeler,Yüksek Seçim Kurulunun bildirmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca önseçimden en az 30 gün önce elinde olacak şekilde ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilir (2820 SPK. md. 42/5). Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler alındığında, ilgili partinin üye kayıt defterleri getirtilerek bu defterlerdeki kayıtlar ile Cumhuriyet Başsavcılığından alınan listeler, ilgili parti yöneticilerinin ve gerektiğinde onların sağlayacağı personelin katılımıyla, ilçe seçim kurulu başkanının yönetimi ve gözetimi altında incelenir. Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerde, ilçe bazında ilgili parti üyeleri gösterilmekle birlikte üyelerin ikametgahlarını içeren bilgilerin yer almaması halinde, üye kayıt defterlerindeki ikametgah adreslerinden de yararlanılmak suretiyle siyasi partinin önseçim yapacağı seçim çevreleri (merkez ve beldeler) için ayrı ayrı seçmen listeleri hazırlanır. Bu listeler dörder örnek olarak düzenlenir. b) Teşkilât Yoklaması Seçmen Listeleri Aday belirlemesi ve liste sıralaması teşkilât yoklaması usulüyle yapılacaksa, Genel Merkez oy kullanacak teşkilat yoklaması seçmen listelerini ve seçmenler o seçim çevresinin dahil olduğu ilçe parti teşkilatına kayıtlı ise, üye kayıt defterleri ile birlikte teşkilat yoklaması yapacağı her seçim ve çevresi için ve yalnız o seçim ve çevresinden oy kullanacakları içerir biçimde dörder nüsha olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihte önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermek zorundadır. İlçe seçim kurulu başkanlığınca bu listeler üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın onaylanarak seçim takviminde belirlenen tarihte askıya çıkarılır (2820 SPK. 42).
      Seçmen Listelerinin Askıya Çıkarılması
      Madde 23
      Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanan önseçim seçmen listeleriyle, teşkilat yoklaması yapılan yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlığına siyasi partilerce verilen teşkilat yoklaması seçmeni parti üyelerini içeren listelerin birer örneği ait oldukları önseçim ve çevresi belirtilmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ilgili parti ilçe yönetim kurulu ile ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır (2820 SPK. 42/7).
      Seçmen Listelerine İtiraz ve Listelerin Kesinleştirilmesi
      Madde 24
      Parti seçmen listesinde adları bulunsun veya bulunmasın Parti üyeleri, askıya çıkarılan Parti seçmen listelerine askı süresi içinde, yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, önseçim ilçe seçim kurulu tarafından Parti Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesi içinde incelenir ve seçim takviminde belirlenen süre içinde kesin olarak karara bağlanır. İtirazın yerinde görülmesi halinde Parti seçmen listesi düzeltilir (2820 SPK. 42/son - 298 S.K. 112). Bu listeler kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulu başkanlığınca, yeteri kadar seçmen için bir liste hesabıyla sandık seçmen listelerine ayrılır. Listeler üçer örnek olarak düzenlenir. Ayrıca, seçmen listeleri kesinleştikten sonra, bu listelere göre 141 örnek sayılı Parti seçmen kartı, belli süre içinde düzenlenerek ilçe seçim kurulu başkanlığınca üyelere dağıtılır. Kesinleşen listeler üzerinde aşağıdaki maddenin uygulanması dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.
      Bir Kimsenin Birden Fazla Siyasi Parti Seçmen Listesine Yazılması
      Madde 25
      Birden fazla siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenmiş ve kesinleşmiş olan siyasi parti seçmen listelerinde aynı isimlerin bulunması ve bu isimlerin başka başka kişilere ilişkin bulunmaması halinde, bu isimler bütün partilere ait seçmen listelerinden silinir ve bu kişilerin bu partilerin hepsinde birden üyelik sıfatları kalkar. Ayrıca bu kişilere verilmiş olan siyasi parti seçmen kartları iptal edilerek durum önseçim ilçe seçim kurullarınca, ilgili siyasi partilerin ilçe yönetim kurullarına ve ilgili sandık kurulları başkanlıklarına derhal bildirilir (2820 SPK. 6).
      Aday Adayı Listelerinin Seçim Kurullarına Verilmesi
      Madde 26
      Aday adayı listeleri soyadına göre alfabetik sırayla düzenlenir. a - Milletvekili Seçimlerinde Milletvekili seçimi için, MKYK’nca seçim çevreleri esas alınarak belirlenen önseçim ve teşkilat yoklamasına katılabilecek tüm seçim çevrelerine ait aday adayları listeleri Genel Başkanlık tarafından Yüksek Seçim Kuruluna; ilgili seçim çevrelerine ait listelerin de o çevrelerin parti ilçe başkanlıklarınca, il ve ilçe seçim kurullarına verilmesi gerekir. b - Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Seçimlerinde Parti ilçe başkanlıkları; önseçimle veya teşkilat yoklamasıyla aday belirlenecek belde ve ilçe belediye başkanı ve belediye meclisi aday adayı listelerini ilçe seçim kurulu; Parti il başkalıkları; büyükşehir belediye başkan aday adayları listelerini de, büyükşehir hudutları içindeki ilçe seçim kurullarına da iletilmek üzere il seçim kurulu başkanlıklarına verirler. c - İl Genel Meclisi Üyesi Seçimlerinde İl genel meclisi için; 2972 sayılı Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, il seçim kurullarınca belirlenen sayıdan az olmamak üzere asıl ve yedek ayırımı yapılmaksızın, aday adayları listeleri Parti ilçe başkanlıkları tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir.
      Basılı Oy Pusulası ve Zarfların Verilmesi
      Madde 27
      a) Parti Genel Merkezi veya yetki vereceği teşkilat kademeleri, önseçim veya teşkilat yoklaması yapılacak seçim çevreleri ile seçimlere ait aday adaylarını içeren ve ilçe seçim kurulu başkanlığına verilen listelere uygun olarak, önseçim seçmen sayısı dikkate alınarak, yeterli sayıdaki basılı oy pusulası ile zarfları, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen takvimde belirlenen tarihte ilçe seçim kurulu başkanlığına verir. Bu oy pusulaları; milletvekili, belde belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı, belde ve ilçe belediye meclisleri ile il genel meclisi üyesi aday adayları için ayrı ayrı olmak üzere bastırılır. Oy pusulasının baş tarafına Partinin adıyla birlikte hangi seçim çevresine ve hangi seçime ait olduğu da yazılır. Ayrı ayrı verilecek belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı oy pusulasında asıl ve yedek ayırımı yapılmadan, yukarıdaki esaslara göre mevcut adaylar sıralanarak yazılır. b) Önseçimle aday tespiti halinde, belediye başkanı ile belediye meclisi üye aday adayları müşterek liste ile önseçime katılabilirler. Bu halde, Partili seçmen bu müşterek listeyi aynen veya bu müşterek listedeki mevcut aday adaylarından istediklerini çizmek ve bunların yerine diğer aday adaylarından isimler yazmak veya 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 46’ncı maddesinde belirtilen aday adayları listesine işaret koymak suretiyle oyunu kullanabilir. Bu durumda yukarıda anılan Parti yetkili organları 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen aday adayları listesi ile birlikte müşterek listeli aday adayları listelerini de ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verirler (2972 S.K. md.10/d). Bu halde belediye başkan aday adayı içermeyen listeler müşterek liste sayılmaz ve işleme konulmaz. Siyasi Partiler, yukarıda belirlenmiş olduğu üzere düzenlenmiş müşterek listeleri, belediye başkan aday adayı sayısınca verebilirler (2972 S.K.10/c-d - 2820 SPK. 40).
      Bildirilecek Aday Adayı Sayısı
      Madde 28
      Milletvekili seçimi için siyasi partilerce yapılacak önseçimlerde gösterilecek aday adayı sayısı o çevrede seçilecek milletvekili sayısından az olamaz (2820 SPK. 46/son). Ancak 2820 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin 4381 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası gereğince gösterilecek merkez kontenjan adayları, o seçim çevresi için bildirilecek toplam aday sayısından düşülür. Mahalli seçimlerde de o seçim çevresi için öngörülen aday sayısı kadar aday adayı gösterilir.
      Aday Adaylığından Çekilme
      Madde 29
      Aday adaylarının ilçe seçim kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim sonuçlanıncaya kadar, aday adaylığından çekilme dikkate alınmaz. Ancak bu gibiler önseçimde aday seçilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder ve onların yerine, oy sıralamasında daha sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır (2820 SPK. 40/son).

    • ÜÇÜNCÜ KISIM ÖNSEÇİMDE PROPAGANDA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER (SPK.md.43)

     • Propaganda Yasakları
      Madde 30

      Aday yoklamalarına katılan aday adayları için propaganda yapmak amacı ile açık hava toplantıları, örf ve adete göre sohbet toplantısı sayı- lanlar hariç olmak üzere kapalı salon toplantıları tertiplenemez, duvar ilanı, el ilanı ve her nevi matbua, ses ve görüntü bantlarıyla propaganda yapılamaz. Bu tür toplantılarda başka aday adaylarına karşı kötüleyici beyanlarda bulunulması yasaktır.   Parti, aday adayları için bunların vereceği bilgileri de esas alarak aday adaylarının meslek veya sanat hayatlarındaki derece, başarı ve eserlerini, memlekete yaptığı hizmetleri gösterir, vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırıp dağıtabilir. Aday adaylarının soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek benzer bilgileri içeren matbualar sandık başlarına asılabilir. Aday adayları, partinin programı, büyük kongresinin ve yetkili merkez organlarının kararları ile partinin seçim bildirisi dışında, milli, mahalli yahut mesleki çapta herhangi bir vaadde bulunamazlar ve Türkçe’den başka dil ve yazı kullanamazlar. Aday adayları, önseçimlerde oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına maddi çıkar sağlama amacı güdemezler; önseçimlerde oy kullanacakları etkilemek maksadıyla meşru ve hukuka uygun olmayan davranışlarda bulunamazlar. Yukarıdaki fıkralar ve Tüzük hükümlerine aykırı beyan ve faaliyette bulunduğu tesbit edilen aday adaylarının önseçim veya teşkilat yoklamasında aldığı sonuca bakılmaksızın MKYK tarafından adaylığı iptal edilir.

    • DÖRDÜNCÜ KISIM OYLAMA İŞLEMLERİ

     • Önseçim Müşahitleri
      Madde 31

      Önseçim sırasında siyasi partilerin birer müşahidi, kendi partilerine ait sandık başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilir. Önseçimde aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandık başında bulunamazlar(2820 SPK. md.45).

     • Oy Vermeye Ait Esaslar
      Madde 32

      Parti önseçim sandık seçmen listesine kayıtlı her seçmen önseçimde oy verme hakkına sahiptir. Sandık listesinde kaydı olmayanlar oy kullanamazlar. Önseçimde oy vermek için parti seçmen kartının gösterilmesi şarttır. Bu belgeyi göstermeyenlerden veya belgenin sahibi olduğunda tereddüt edilenlerden parti üye kimlik kartı istenir (298 S.K. 87). Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi, kimlik ve parti seçmen kartını gördükten sonra oy pusulasını sandık kurulu başkanlığının mühürü ile mühürleyerek verir (2820 SPK. 46/2). Partili seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen (ilçe seçim kurulu ile sandık kurulu mühürünü içeren) oy pusulalarını ve ilçe seçim kurulunca mühürlü zarfı alarak, oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine geçer.

     • Oy Verme
      Madde 33

      Aynı sandığa atılacak oy pusulalarını ve zarfını aldıktan sonra kapalı oy verme yerine giren seçmen oyunu aşağıdaki şekillerde kullanır: a-Milletvekili Adaylığı İçin: Partili seçmen oyunu kullanırken,oy pusulasında adları yazılı bulunan aday adaylarının karşısına (X) çarpı işareti koymak suretiyle tercihini belli eder. İşaret sayısı; o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısından çok ve bu sayının yarısından az olamaz (2820 SPK. 37). 2820 Sayılı Kanunun 37’nci maddesi uyarınca siyasi parti genel başkanlıklarınca Yüksek Seçim Kuruluna bildirilen önseçim merkez adayı isimleri o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısından düşüldükten sonra, işaretleme kalan milletvekili sayısından çok ve bu sayının yarısından az olamaz. İşaretlemede bu miktarlara ve nisbetlere uyulmaması, oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirir. b-İl Genel Meclisi Üyeliği Adaylığı İçin: Partili seçmen, asıl ve yedek ayrımı yapılmaksızın sıralanmış bulunan aday adaylarının isimlerinin karşısına (X) çarpı işareti koyarak tercihini kullanır. İşaretleme o seçim çevresinin çıkaracağı asıl ve yedek üye toplam sayısından çok ve yarısından az olamaz. Belirtilen bu oranlara uyulmaması, oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirir (2820 SPK. 46/son). c - Belediye Meclisi Üyeliği Adaylığı İçin: Parti önseçim ilçe seçim kurullarına  müşterek oy pusulası vermemiş ise tercih işaretlemesi, il genel meclisi üyeliği adaylığı için yapılanın aynısı olacaktır. Ancak 2972 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (d) bendinde öngörülen kontenjan adaylığı nedeniyle, işaretlenecek aday adayı sayısı, kontenjandan gösterilecek aday sayısı asıl üye sayısından çıkarıldıktan sonra kalacak sayı üzerinden hesaplanacaktır (2972 S.K. 10/c – 2820 SPK. 46/son). Parti önseçim ilçe seçim kurullarına müşterek oy pusulaları da vermiş ise, parti seçmeni hem bunları hem de basılı oy pusulasını sandık kurulu başkanından alarak kapalı oy verme yerine girecek ve orada tercihini yapacaktır. Seçmen basılı oy pusulasını kullanmaya karar verdiği taktirde oy verme işlemini yukarıda (1) numaralı bentte belirtildiği üzere yapacak, aksi halde yani müşterek oy pusulasını kullanacak ise seçmen, müşterek oy pusulasını olduğu gibi üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan ve işaret koymadan zarfa koyabileceği gibi, listede mevcut aday adaylarından (belediye başkanı adayı dahil) istediğini çizmek ve bunların yerine diğer aday adaylarından isimler yazmak suretiyle oyunu kullanabilir. Partili seçmen, müşterek oy pusulasını kullanmaya karar verip oy pusulasında bazı isimleri çizmek ve yerlerine başka aday adaylarını yazmak suretiyle değişiklik yaptığı takdirde, sonuçta müşterek oy pusulasındaki aday adayı sayısı, kontenjandan gösterilecek aday sayısı hariç olmak üzere, seçim çevresinin çıkaracağı asıl ve yedek üye toplam sayısından çok ve bu sayıdan az olamayacağı gibi yeni yazılan isimlerin mutlaka basılı aday listesinde bulunan adaylardan olması da şarttır. Bu şartlara uygun olmayan değişiklikler, oy pusulasını geçersiz kılar. d - Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Adayları Önseçimi İçin: Bu seçimlerde partili seçmen, basılı oy pusulasında yazılı aday adaylarından yalnızca birinin isminin karşısına (X) çarpı işareti koyarak tercihini kullanır. Birden fazla aday adayının isminin karşısına işaret konulması veya birden fazla aday olduğu halde oy pusulasında tercih işareti konulmamış bulunması, oy pusulasını geçersiz kılar. Seçmen müşterek oy pusulasını kullanmayı tercih etmiş ise onu; aksi halde işaretlediği belediye başkan adayları ile belediye meclisi üye adaylarına ait basılı oy pusulalarını aynı zarfa koyarak sandığa atar. Büyükşehir belediye başkan adaylığı için de önseçim yapılması halinde seçmen bu maddenin “C” bendinin 1. fıkrasına göre işaretlediği oy pusulasını ilçe belediye başkanlığı ve meclisi üyeliği adaylarına ait oy pusulalarını koyduğu zarfa koyarak ilçe belediye önseçimi için ayrılmış sandığa atar. Oy pusulası işaretlendikten sonra zarfa konulur, zarf kapatılır ve kapalı oy verme yerinden çıkılarak oy zarfı ait olduğu sandığa atılır. Seçmen, sandık listesindeki adının karşısını imza ederek oyunu kullandığını belli eder.

     • Oy Verme Süresi, Oyların Dökümü ve Sayımı
      Madde 34

      Oy verme süresi, oyların döküm ve sayımı oy kullanma usulü, geçersiz oylar ve sandık başı işlemleri ile tutanakların birleştirilmesinde, 298 sayılı Kanun hükümleri ile YSK tarafından yayımlanan genelge hükümleri uygulanır.

     • İtiraz Hakkı
      Madde 35

      Seçim ve sandık kurullarıyla kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı Parti Genel Merkezi ile önseçimde aday adayı olanlar veya Partinin teşkilat kademelerinin başkanları veya vekilleri ile Parti müşahitleri itiraz edebilirler (2820 SPK. 50).

     • Yerel Seçimlerde Önseçim Tutanağı ve İtirazın Sonuçları
      Madde 36

      Önseçimlerde her siyasi parti ve her önseçim için seçim çevreleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenecek sayılı basılı tutanak kağıdında, o partiden aday adayı olmuş bulunanların, herbirinin aldıkları oyların toplamı, rakam ve yazı ile belirtilir. Bu tutanak ilçe seçim kurulu başkanı ve üyelerince imzalanır. Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonunda tutanakların iptaline karar verildiği taktirde, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara veya aldıkları oy sayısı değişenlere ilçe seçim kurulunca tutanakları verilir veya oy sayısı düzeltilir. İlçe seçim kurulunca bu konuda verilen kararlara karşı aynı kurula yalnız şikayet yoluyla başvurulabilir. İlçe seçim kurulunun şikayet üzerine verdiği karar kesindir. Büyükşehir belediye başkanlığı adayları için düzenlenen ilçe birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar, il seçim kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İl seçim kurulunun birleştirme tutanağına karşı ancak il seçim kuruluna şikayet yoluna gidilebilir. Şikayet üzerine verilen kararlar kesindir. Bu itiraz ve şikayetlerin ilgili seçim kurullarınca sonuçlandırılmalarına ilişkin süreler, Yüksek Seçim Kurulunca seçim takviminde belirtilir. Büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığı önseçim sonuçları için ilçe seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklar, birleştirilmek üzere il seçim kurulu başkanlığına gönderilir. Önseçimin önseçim işlemleri sebebiyle iptali halinde önseçim yenilenmez ve bu seçim ve çevresi için bütün adaylar,  Parti   Tüzüğünde gösterilen yöntemlerle Parti yetkili organları tarafından belirlenir.312 Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği Tutanakları iptal edilenler yerine, adayların önseçimde aldıkları oy sırası- na göre tutanak verilir. Sırada olan yoksa veya sıradakiler yetmezse boşluklar Tüzüğün 125. maddesine göre, adaylar merkez yoklaması ile belirlenmiş ise, yoklamayı yapan organın bildireceği isimle doldurulur  (2820 SPK. 51). Ön seçim veya teşkilat yoklamasında eşit oy alanların liste sırası, çekilecek kur’a ile belirlenir (Tüzük md.129/5).

     • Milletvekili Seçiminde Önseçim Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanağın İptali
      Madde 37

      Önseçim sandık kurulları 146 nolu cetvelde oyların döküm ve sayımını yaparak 146/1 numaralı tutanağı düzenler ve bunları aynı gün önseçim ilçe seçim kuruluna iletir. Önseçim ilçe seçim kurulları her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek 146/2 numaralı birleştirme tutanaklarında, o partiden aday adayı olanların herbirinin aldıkları oyların toplamını rakam ve yazı ile belirtirler. Bu tutanaklar önseçim ilçe seçim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak il seçim kuruluna iletilir. İl seçim kurulları kendilerine önseçim ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları her bir seçim çevresi itibariyle birleştirerek, 146/3 numaralı birleştirme tutanağını düzenler ve sonuçları 146/4 numaralı tutanak ile en seri şekilde (telgraf, telefax) Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı Partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tesbit eder. Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. Bir seçim çevresinde önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar ilgili siyasi partinin yetkili kurulları tarafından tesbit edilir. Adayların yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tutanakları iptal olunan adayların yerine, önseçimde alınan oy sırasına göre tutanak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır. Belli bir seçim için Parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikayetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikayetler üzerine başlamış olan işlemler dondurulur (2820 SPK. 51).

     • Mahalli Seçimlerde Önseçim Sonuçlarının Siyasi Partilere ve Kazananlara Bildirilmesi
      Madde 38

      Her siyasi partinin önseçimine katıldığı her seçim ve çevresi için aday adaylarının aldığı oy sayısını içeren tutanaklar, ilçe seçim kurulu başkanlığınca partinin ilçe başkanlığına gönderilir. Kazanan aday adaylarına da formu düzenlenerek verilir. Büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığı sonuçları ise, il seçim kurulu başkanlığı tarafından ilgili parti il başkanlığına ve kazanan aday adayına bildirilir.

     • Genel Seçimlerde Önseçim Sonuçlarının Siyasi Partilere Bildirilmesi
      Madde 39

      Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen önseçimle tespit edilmiş parti adayları listelerinin tasdikli birer örneğini derhal ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel başkanlıkları, parti mevzuatı gereğince merkez adayı olarak seçilen parti adaylarını bu listelere dahil ederek seçim çevrelerine göre düzenleyecekleri parti adayı cetvellerini, kanun hükümlerine göre Yüksek Seçim Kuruluna süresi içerisinde bildirirler (2820 SPK. md.48).

    • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADAY LİSTELERİNİN SEÇİM KURULUNA VERİLMESİ

     • BİRİNCİ KISIM YEREL SEÇİMLERDE ADAY LİSTELERİNİN VERİLMESİ VE İTİRAZLAR

     • Yerel Seçimlerde Aday Listelerinin Verilmesi
      Madde 40

      Bu Yönetmelik ile Parti Tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre belirlenen adaylara ait listeler Yüksek eçim Kurulunca ilan edilen seçim takviminde belirtilen süre içinde; Büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkan adayları parti  il başkanlıklarınca il seçim kurullarına, Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerine ait aday listeleri, Parti  ilçe başkanlıklarınca ayrı ayrı listeler halinde ilçe seçim kurullarına, verilir. Her aday için, 2972 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi göndermesi ile uygulanması gerekli 2839 sayılı Kanunun 11’inci maddesine göre, seçilme yeterliliği ile ilgili sabıka kayıtlarının bulunup bulunmadığını gösterir belgelerle nüfus cüzdanı örnekleri seçim kurullarına verilecek listelere eklenir. Yukarıda belirtilen Parti teşkilat kademeleri,her seçim çevresi için düzenleyecekleri aday listelerini 4 nüsha halinde, seçim takviminde belirlenen süre içinde alındı belgesi karşılığında seçim kurullarına verirler. Aday listelerinin her sayfasının Parti mühürünü ve yetkili imzayı taşıması   şarttır. İl ve ilçe seçim kurulları, listeleri kendilerine verilen geçici adayları ilgili yerlerde alışılmış usullerle ilan ederler (2972 S.K. 12).

     • Yerel Seçimlerde Adaylara Karşı İtiraz
      Madde 41

      Adayların geçici olarak ilanı üzerine adaylara karşı ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı ilgililer il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulunun itiraz üzerine verdiği karar kesindir. Büyükşehir belediye başkan adayları hakkındaki itirazlar, il seçim kurulunca incelenir. Bu inceleme sonucunda verilen kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz üzerine verilen bu kararlar kesindir. İtiraz ve şikayetler ile bunların ilgili seçim kurullarınca incelenmelerine ilişkin süreler  Yüksek Seçim Kurulunca seçim takviminde belirtilir (2972 S.K. 14).

     • Yerel Seçimlerde Adayların İncelenmesi
      Madde 42

      İlçe seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yapacakları inceleme sonucunda kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu ilgili adaya ve siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına bildirirler. Büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin inceleme il seçim kurulunca yapılır. Noksanlık ve aykırılık görülürse bu kurulca, siyasi partinin il başkanlığına bildirilir. İlgili aday ve siyasi parti bu bildirimler üzerine büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı yönünden Yüksek Seçim Kuruluna, diğer adaylar yönünden de il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

     • Yerel Seçimlerde Eksik Adayların Tamamlanması (Tüzük.md.125)
      Madde 43

      Siyasi partilerin aday listelerinde, 24 ve 25 inci maddelerdeki durumlar nedeniyle eksiklikler husule geldiği takdirde keyfiyet ilçe seçim kurulu başkanlığınca, büyükşehir belediye başkanlığı adayı yönünden il seçim kurulu başkanlığınca ilgili siyasi parti yönetim kurulu başkanlığına bildirilerek eksikliğin tamamlanması istenir. İstifa, ölüm ve kısmi iptal gibi nedenlerle aday listelerinde boşalma olması halinde; sıralama ön seçim veya teşkilat yoklaması usüllerinden biri ile yapılmış ise; boşluk liste sonuna kaydırılarak, en çok oy almış liste dışı adayın listeye dahil edilmesiyle doldurulur. Önseçim veya teşkilat yoklaması, tümden veya seçim çevresi ölçeğinde en az 1/3 oranında iptal edilmiş ise, boşalan adaylıklar Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya yetki verdiği diğer herhangi bir merkez veya taşra teşkilatı yönetim kademesi tarafından tamamlanır. Merkez yoklaması usûlü ile yapılan listelerde meydana gelebilecek bo- şalmalarda liste kaydırması yapılmaz. Boşalan sıra, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği ismin bildirilmesiyle doldurulur.

     • Belediye Meclisi Üyeliği Seçimlerinde Kontenjan Adaylığı
      Madde 44

      Parti, 2972 Sayılı Kanunun 10/c maddesi uyarınca; belediye meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 olan beldelerde iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde dört, 45 olan beldelerde beş, 55 olan beldelerde altı adet kontenjan adayı gösterebilir. Kontenjan adayları MKYK veya yetki verdiği teşkilat kademeleri  tarafından merkez yoklaması ile tesbit edilir. Kontenjan adaylarının isimleri parti ilçe yönetim kurulları tarafından   ilçe seçim kurullarına verilen aday listelerinin sonuna yedek üye adaylarının isimlerinden sonra yazılır.

    • İKİNCİ KISIM GENEL SEÇİMLERDE ADAY LİSTELERİNİN VERİLMESİ VE İTİRAZLAR

     • Milletvekili Seçimlerinde Aday Listelerinin Verilmesi
      Madde 45

      Partinin seçime katılacağı yerlere ilişkin aday listelerinin, her ilin ve bir il birden fazla seçim çevresine bölünmüş ise,her bir seçim çevresinin adayları ayrı ayrı kağıtta gösterilmek suretiyle YSK’nca ilan edilen seçim takviminde öngörülen süre içinde  Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerekir. İllere ait bu listeler, alfabe sırasıyla dizilerek listenin baş tarafına ilin adı, il birkaç seçim çevresine bölünmüş ise (her bir çevre ayrı ayrı olmak üzere) ilin adıyla birlikte bölünen seçim çevresinin numarasının yazılması, bunun altına da adayların adları, soyadları, öğrenim durumları (ilk, orta, yüksek biçiminde) ve meslekleri (birden çok meslek varsa yalnız biri) gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazılmak suretiyle düzenlenir. Listelerin her sayfasının Parti mühürünü ve yetkili imzayı taşıması gerekir. Her aday için, 2839 Sayılı Kanunun 11’inci maddesine göre, seçilme yeterliliği ile ilgili, sabıka kayıtlarının bulunup bulunmadığını gösterir belgelerle nüfus cüzdanı örnekleri, listelere eklenir. 2839 Sayılı Kanunun 13’üncü maddesi gereğince; Partinin, iller toplamının en az yarısında ve aynı Kanunun 12’nci maddesinde öngörülen seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayısı kadar aday göstermesi gerekir. Eksik aday gösterilmesi halinde, bu eksiklik Yüksek Seçim Kurulunca Partiye  verilen sürede tamamlanır.

     • Milletvekili Seçiminde Kontenjan Adaylığı (SPK md. 36/son Tüzük md. 26)
      Madde 46

      Aday tesbit ve sıralama işleminin, önseçim veya teşkilat yoklaması usüllerinden biri ile yapılmasına karar verilmiş olması hallerinde; TBMM toplam üye sayısının %5’ini aşmamak üzere, ilini, seçim çevresini ve liste sırasını ön seçim veya teşkilat yoklamasından on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek koşuluyla merkez adayı göstermeye Genel Başkan yetkilidir. Önseçim veya teşkilat yoklamasının kısmi uygulanması halinde Genel Başkan’ın göstereceği kontenjan aday sayısı, ön seçim veya teşkilat yoklaması yapılan seçim çevrelerinden seçilecek milletvekili sayısı toplamının %5’ini aşamaz. Bir seçim çevresinde birden fazla ve iki milletvekili seçilecek seçim çevrelerinde Genel Başkan kontenjanı kullanılamaz. Seçimin yapılacağı tarihte milletvekili olanlar ile, parti listelerinden üç dö- nem belediye başkanlığı yapmış olanlar, kontenjan yöntemi ile aday gösterilemezler. Kontenjan adayı gösterilecek olanlar, “önseçim” veya “teşkilat  yoklaması” na katılmazlar. Milletvekili Seçimlerinde Adaylara Karşı İtiraz Madde 47 - Adayların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde il se- çim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç iki gün içinde karara bağlanır. İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilanı gününe kadar bu itirazları karara bağlar (2839 S.K.md.22).

     • Adayların İncelenmesi
      Madde 48

      Bir il, birkaç seçim çevresine bölünmüş olsa bile il seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonunda, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya, siyasi partilerin il başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler (2839 S.K.md.23).

     • Adayların İlanı
      Madde 49

      Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim takviminde belirtilen süre zarfında seçim çevreleri itibariyle Resmi Gazete ve radyo ile ilan edilir (2839 S.K. md.24). İl seçim kurulları da kendi seçim çevrelerindeki adayları, Yüksek Seçim Kurulunun belirttiği tarihte, alışılmış araçlarla ilan ederler.Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği 317

     • Adaylıktan İstifa ve Ölüm
      Madde 50

      Aday listelerinin kesinleştiği tarihten, oy verme günü saat 17:00’ ye kadar ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek eksilmeler, listelerin tamamlanmasını gerektirmez. Ancak, aday listelerinde yukarıdaki nedenlerle boşalma olması halinde listedeki adaylar liste sırasına göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerler doldurulur (2839 S.K. md.25).

    • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

     • Aday Adaylarından Alınacak Aidat (2820 SPK. md.64 - Tüzük md.134/5)
      Madde 51

      Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği aday adaylarından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca yasal sınırlar çerçevesinde belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir. MKYK‘nca belirlenen aidat miktarları adaylık başvuru tarihlerinden  önce il baş- kanlıklarına bildirilir.

     • MKYK’nun Seçimlere Dair İlke Kararları Verme Yetkisi (Tüzük md.133)
      Madde 52

      Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, seçimlere ilişkin adaylık baş- vuru ve şartlarını, her seçime özgü olacak şekilde “ilke kararları” yla belirlemeye mezun ve yetkili bulunmaktadır. Geçici Madde 1 - 22’nci dönem milletvekili genel seçimlerinde “Milletvekillği Aday Adaylığı” aidatı 1.000.000.000 (Bir Milyar) TL olarak belirlenmiştir.

     • Yürürlük
      Madde 53

      İşbu Yönetmelik MKYK tarafından kabul edildiği  tarihte yürürlüğe girer.

     • Yürütme
      Madde 54

      • Bu Yönetmelik hükümleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

   • Yazışma Yönetmeliği

    • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

     • Amaç
      Madde 1

      Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatta, iç ve dış yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

     • Kapsam
      Madde 2

      Bu Yönetmelik, Tüzüğün 16., 17. ve 18. maddelerinde belirtilen AK PARTi teşkilatını kapsar.

     • Hukuki dayanak
      Madde 3

      Bu yönetmelik, Tüzüğün 160. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

     • Tanımlar
      Madde 4

      Bu Yönetmelikte geçen; a) Tüzük: AK PARTİ Tüzüğünü, b) Teşkilat: Tüzüğün 16., 17. ve 18. maddelerinde ifade edilen, AK PARTİ’nin tabandan tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümünü, c) Genel Merkez Teşkilatı: Tüzüğün 18.4. maddesinde belirtilen teşkilat kademesini, d) Genel Sekreterlik: AK PARTİ Genel Sekreterliğini e) İl teşkilatı, ilçe teşkilatı, belde teşkilatı: Tüzüğün 17. ve 18. maddelerinde belirtilen teşkilat kademelerini, f) Yan kuruluşlar: Tüzüğün 18.5. maddesinde belirtilen yan kuruluşları, g) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini, h) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, ı) Dosya planı: Yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, i) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, j) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, k) Arşiv: AK PARTİ teşkilatında üretilen ya da dışarıdan intikal eden yazılı ve basılı matbua ile elektronik belge ve objenin süreli veya süresiz muhafaza işlemlerini, ifade eder.

    • İKİNCİ BÖLÜM Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi

     • Yazışma ortamları ve güvenlik
      Madde 5

      Teşkilatta iç ve dış yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Kâğıtla yapılan yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faks ile gönderilen yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir. Ancak, bunların beş gün içerisinde yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Bilgilendirme veya bir davet içeren yazı asıllarının gönderilmesine gerek yoktur. Elektronik ortamdaki yazışmalar, ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kâğıda dökülerek de işleme alınır. Her kademe ve birim kendi adına elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Genel Sekreterlik tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki yazışmalar bu adresler arasında gerçekleştirilir.

     • Nüsha sayısı
      Madde 6

      Kâğıt kullanılarak hazırlanan yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.

     • Belge boyutu
      Madde 7

      Yazışmalarda A4 (210x297 mm) veya A5 (210x148 mm) boyutunda antetli kağıt kullanılır.

     • Yazı tipi ve karakter boyutu
      Madde 8

      Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, karar, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

    • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yazıların Bölümleri

     • Başlık ve amblem
      Madde 9

      Başlık, yazıyı gönderen teşkilat kademesinin/birimin adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra AK PARTİ’nin açık adı büyük harflerle, ikinci satıra ise teşkilat kademesinin/birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez (Örnek:1-A,B).

     • Sayı ve evrak kayıt numarası
      Madde 10

      Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir. Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki “SAYI:” yan başlığından sonra yazılır. SAYI yan başlığından sonra il trafik numarası ve teşkilat kademesinin/ birimin kod harfleri araya kısa çizgi ayracı (-) konularak yazılır. Genel Merkezdeki birimler, il trafik numarasını yazmaksızın sadece birim kod harflerini kullanırlar. Daha sonra kısa çizgi ayracı (-) konularak içinde bulunulan yıl rakamla yazılır. Bundan sonra eğik çizgi ayracı (/) konularak giden evraka teşkilat kademesi/ birim tarafından verilen giden evrak numarası her yıl birden başlanarak sıra ile verilir. Genel Merkezde Genel Sekreterlikte, il başkanlığında ise il sekreterliğinde tutulan ve giden evrakın kaydedildiği Giden Evrak Kayıt Defterine, gönderilen evrakın her yılın başından itibaren 01’den başlanarak genel evrak sıra numarası verilip kaydı yapılır. Bu kayıtta evrakın tarihi, birimi ve gideceği yer de belirtilir. İlçe ve beldelerde de benzer şekilde işlem yapılır. Ancak, nüfusu 5000’in altındaki beldelerde yazışmalar belde başkanlığınca yapılır. Genel evrakta verilen sıra numarası teşkilat kademesi/birim tarafından verilen giden evrak numarasından sonra araya eğik &cceccedil;izgi ayracı (/) konularak yazılır (Örnek: 2-A-D). Yazışmalarda işbu Yönetmelikte belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

     • Tarih
      Madde 11

      Yazının, yetkili tarafından imzalanarak ilgili teşkilat kademesinden/birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih, evrakın genel evraka kaydı esnasında yazılır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına eğik çizgi ayracı(/)konularak yazılır (Örnek: 3-A).

     • Konu
      Madde 12

      Konu, sayının bir aralık altına “KONU:” yan başlığından sonra, başlığın orta hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve kısa bir şekilde ifade edilir (Örnek:3-B).

     • Gönderilen makam
      Madde 13

      Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş, teşkilat kademesi, birim ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre ikidört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra alt satıra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır (Örnek: 4).

     • İlgi
      Madde 14

      İLGİ, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İLGİ:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna büyük harflerle yazılır. İLGİ’de yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İLGİ” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İLGİ’nin birden fazla olması durumunda, a,b,c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “)” konularak kullanılır. İLGİ’de, “ tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır. İLGİ’de, yazının sayısı, teşkilat kademesinin veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İLGİ, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek:5).

     • Metin
      Madde 15

      Metin, İLGİ’den sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. Metne, İLGİ’nin son satırından itibaren iki aralık, İLGİ yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır (Örnek: 6-A ). Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 - yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzunda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.” üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arzederim.” üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir (Örnek:6-B).

     • İmza
      Madde 16

      Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi, yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır (Örnek:7-A). Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Başkan a.”, “Genel Başkan a.” ve “İl Başkanı a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır  (Örnek:7-B). Yazı vekâleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekâlet bırakanın makamı “Başkan V.”, “Genel Başkan V.” ve “İl Başkanı V.” biçiminde ikinci satıra yazılır (Örnek:7-C). Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda (Örnek:7-D); ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır (Örnek:7-E).

     • Onay
      Madde 17

      Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır (Örnek:8-A). Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili “Uygun görüşle arzederim.” ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek:8-B). Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.

     • Ekler
      Madde 18

      Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır. EK adedi birden fazla ise numaralandırılır (Örnek:9-A). EK listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada EKLER liste halinde gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “EK konulmadı” ya da “EK-.... konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “EK-.... konuldu” ifadesi yazılır (Örnek:9-B).

     • Dağıtım
      Madde 19

      Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. EKLER’den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER ‘in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise aynı satırın sağ tarafına yazılır. “Bilgi” kısmı yoksa teşkilat kademeleri/birimler “DAĞITIM” başlığının altına gönderilen protokol sırasına göre yazılır (Örnek:10-A,B).

     • Paraf
      Madde 20

      Yazının kalan nüshası, yazıyı hazırlayan veya imzaya sunan merci tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin ünvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır. Birden fazla sayfalı yazılarda paraf son sayfada açılır (Örnek:11).

     • Koordinasyon
      Madde 21

      Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan birim yetkilisinin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir. Koordinasyon yazının aslında da yer alır (Örnek:12).

     • Adres
      Madde 22

      Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen teşkilat kademesinin/birimin adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Gerektiğinde, yazının gönderildiği teşkilat kademesinin/birimin, yazı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmesi için, irtibat kurulacak görevlinin adı, soyadı ve ünvanı adres bölümünün sağında belirtilir (Örnek:13).

     • Gizli yazılar
      Madde 23

      Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi yazının üst ve alt ortasına kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre belirlenir (Örnek:14).

     • İvedi, günlü ve tekit yazıları
      Madde 24

      Öncelik verilmesi gereken durumlarda, yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu hususu ise sayfanın sağ üst kısmında kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Yazıyı alan, bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür (Örnek:15). Yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda tekit yazısı yazılır.

     • Sayfa numarası
      Madde 25

      Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek:16).

     • Aslına uygunluk onayı
      Madde 26

      Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa, örneğinin uygun bir yerine “ASLININ AYNIDIR” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir   (Örnek:17). Üçüncü bölümde belirtilen usule göre düzenlenmiş yazı örnekleri Örnek: 18,19. 20 ve 21’de bir bütün olarak gösterilmiştir.

    • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yazıların Alınış ve Gönderilişinde Yapılacak İşlemler

     • Gelen Evrak Kayıt Kaşesi
      Madde 27

      Gelen evrak,  kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. AK PARTİ teşkilat kademeleri/birimler Örnek:22-A,B’de yer alan kaşeyi emsal alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler, evrakın uygun yer varsa ön yüzüne, yoksa arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı ile alınış tarihi ve sayısı yazılır, kademe içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir. Kayıt işlemi tamamlanan evrak bekletilmeksizin ilgili birime/kişiye gönderilir (Örnek: 22- A,B). Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime/kişiye gönderilir.

     • Yazıların gönderilmesi
      Madde 28

      Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. İç zarf ve Örnek:23’de gösterilen iki suret gizli evrak alındısı dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir. Elektronik ortamdaki yazışmalar e-posta adresi üzerinden yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

     • Çok gizli dereceli ve kişiye özel yazıların alınması
      Madde 29

      “ÇOK GİZLİ” dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “ÇOK GİZLİ” ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan gizli evrak alındısını imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder. “KİŞİYE ÖZEL” veya isme gelen yazılar açılmadan varsa evrak alındısı imzalanıp iade edilerek ilgilisine iletilir.

    • BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler

     • Yürürlük
      Madde 30

      Bu Yönetmelik AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafındankabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

     • Yürütme
      Madde 31

      Bu Yönetmelik hükümlerini AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

   • Arşiv Yönetmeliği

    • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

     • Amaç
      Madde 1

      Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatın faaliyetleri sonucu oluşan evrak ve malzemeden arşivlenmesi gerekenlerin tespiti, arşivlenmesi, arşivden yararlanma ile muhafazasına lüzum görülmeyen evrak ve malzemenin ayıklama ve imhasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

     • Kapsam
      Madde 2

      Bu Yönetmelik, Tüzüğün 16., 17. ve 18. maddelerinde belirtilen AK PARTİ teşkilatını kapsar.

     • Hukuki dayanak
      Madde 3

      Bu Yönetmelik, Tüzüğün 160. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

     • Tanımlar
      Madde 4

      Bu Yönetmelikte geçen; a) Tüzük: AK PARTİ Tüzüğünü, b) Teşkilat: Tüzüğün 16. maddesinde ifade edilen, AK PARTİ’nin tabandan tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümünü, c) Kademe: Tüzüğün 17. maddesinde belirtilen teşkilat organlarını, d) Birim: Teşkilat kademelerindeki birim başkanlıklarını, e) Genel Sekreterlik: AK PARTİ Genel Sekreterliğini, f) Arşiv Malzemesi: AK PARTİ Tüzüğünün 16. ve 17. maddelerinde belirtilen teşkilat birimlerinin ve kademelerinin işlem ve faaliyetleri sonucunda teşekkül eden, kesin sonuca bağlanmış, hukuki, idari, ilmi, edebi, tarihi, kültürel, biyografik, istatistik, demografik ve teknik açıdan,  herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve tespite yarayan, her türlü  yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga,  fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, disk (CD) ve benzeri belgeleri ve malzemeyi, g) Arşivlik Malzeme: (f) fıkrasında yazılı her türlü evrak ve malzemeden henüz arşiv malzemesi evsafını kazanmamış olması sebebiyle, muhafaza edilmek üzere yetkililerce ayrılanları, h) Birim Arşivi: Birimlerin faaliyetleri sonucu oluşan, aktüalitesini kaybetmemiş ve aktif olarak günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzemenin, birimde belirli bir süre saklandığı yeri, ı) Kademe Arşivi: Kademelerin faaliyetleri sonucu oluşan, aktüalitesini kaybetmemiş ve aktif olarak günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzeme ile, kademe birimlerinin arşivlerindeki arşiv malzemesinin, birimlerin arşivlerinden alınarak ilgili teşkilat kademesinde saklandığı yeri,    i) Genel Merkez Arşivi: Genel Merkez faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme ile, Genel Merkez birimlerinin arşivlerinde bulunan arşiv malzemesinin, birim arşivlerinden alınarak daha uzun süreli saklandığı yeri, ifade eder.

    • İKİNCİ BÖLÜM Arşivin Kurulması, Düzenlenmesi, Korunması, Saklanma Süresi, Gizli Evrak ve Arşivden Yararlanma

     • Genel Merkez, kademe ve birim arşivleri
      Madde 5

      Birimlerde, teşkilat kademelerinde ve Genel Merkezde arşiv oluşturulması esastır. Ancak, işlem hacmi küçük birimler arşiv kurmayabilirler. Arşiv oluşturamayan birimlerde bulunan arşivlik malzemenin, altı ayda bir ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere ilgili kademe arşivine teslim edilmesi şarttır.  Arşiv oluşturan birimler, altı aylık sürelerle ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, birimlerindeki arşivlik malzemeyi birim arşivlerine devrederler.  Söz konusu evrak ve malzemenin varsa bir örneği de ilgili kademe arşivine, Genel Merkezde Genel Merkez arşivine teslim edilir.   Kademeler, faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme ile, birimlerden gelen arşiv malzemesini daha uzun süre muhafaza etmek için kademe arşivlerini kurarlar. Genel Merkez faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme ile, Genel Merkez birimlerinin arşivlerinde bulunan arşiv malzemesinin daha uzun süre saklanması için Genel Sekreterlikçe Genel Merkez arşivi kurulur.

     • Arşivin düzenlenmesi
      Madde 6

      Arşiv aşağıda belirtilen usule göre düzenlenir: a) Arşivde bulunan arşiv malzemesi, numerik veya alfabetik olarak, kronolojik bir sistem içerisinde, faaliyet dönemleri esas alınıp, özel zarf, dosya, klasör ve kutulara konularak sıralanır. b) Arşivde bulunan dolap ve rafların kolayca görülebilecek yerlerine ve belirli bir düzenle, orada bulunan arşiv malzemesinin niteliklerini gösteren bilgileri içeren karton, plastik veya madeni etiketler konur. c) Birimlerin kodlarının tespitinde, Yazışma Yönetmeliğindeki kodlar esas alınır. (EK:8/1-3) d) Evraka ekli olan harita, plân, proje ve benzerleri, asıl evrak ve belgeden ayrılmaz.  Bu tür ekler asıl evrak ve belge ile birlikte arşivlenir. e) Birden fazla sayfa ve yapraktan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada evrak 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine adet olarak kurşun kalemle yazılır. f) Evrak ve belge,kendi içerisinde “gün, ay, yıl” sırasına göre kronolojik sıraya konulur. Bu işlem yapılırken aşağıdaki hususlar göz önüne alınır; i) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrak ve belgelerin sıralamasında da aynı usul uygulanır. ii) Üzerinde yalnızca “ay”ı olup günü belli olmayan evrak, sıralamada evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna toplu olarak konulur. Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna konulur. g) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu birimine kadar daha önceden  belirlenmiş kodlarını ihtiva eden lastikten yapılmış “Arşiv Yer Damgası” (EK:1), evrakın ön yüz alt bölümüne, ön yüzde yer yoksa arka yüzüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. “Klasör Numarası”, “Dosya Numarası” ve “Evrak Sıra Numarası” bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur. h) “Klasör Numarası” bölümüne, evrak ve belgenin dosyalar içerisinde konulacağı klasöre verilecek müteselsil numara yazılır. ı) “Dosya Numarası” bölümüne, bir klasörde yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır. i) “Evrak Sıra Numarası” bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraka verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evrak birden başlamak üzere sıra numarası alır. “Arşiv Yer Damgası” aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından evrakın eklerine de basılır. j) Kodlamada, “Klasör Numarası”, “Dosya Numarası” ve “Evrak Sıra Numarası” bölümleri kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz. k) Her bir dosya içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek bir “Dosya Muhteviyatı Döküm Formu” (EK:2) konulur. l) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği klasörlerin, sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın “Evrak Sıra Numarası” hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (EK:3), “Dosya Numarası” hanesine, bir klasörde yer alacak dosyaların ilk ve son numaralarıyla,  “İşlem Dönemi” yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın “Dosya Numarası” dahil “İşlem Dönemi” yazılır. m) Klasörlere ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir. n) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömleği içerisinde klasörlere konmuş olarak gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dâhilinde yerleştirilir. o) Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem her raf grubu için tekrarlanır. ö) Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

     • Koruma yükümlülüğü
      Madde 7

      Kademeler ve birimler, ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesini her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif etmek ve saklamakla yükümlüdürler. Kademelerde, kademe sekreteri arşivden sorumludur. Birimlerde arşivden sorumlu birim görevlisi, birim başkanı tarafından belirlenir. Kademeler ve birimler, arşiv malzemesinin korunması ile ilgili olarak; a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından, b) Yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından, c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin P-60 arasında bulundurulmasından, d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz ve kimyevi maddelerin kullanılmasından, e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden, f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden, g) Isının mümkün olduğu kadar kağıt malzeme için gerekli olan 12-15 derece arasında tutulmasından, imkanları dahilinde sorumludurlar.

     • Gizli evrak
      Madde 8

      Kademelerin ve birimlerin elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi, birim ve kademe arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Arşiv malzemesinin gizliliğinin kaldırılması, ilgili birimin görüşü alındıktan sonra, Genel Merkezde Genel Sekreterlik, diğer kademelerde ise ilgili kademe sekreterlikleri ile birim başkanlıkları tarafından belirlenir.

     • Arşiv malzemesinin saklanma süresi
      Madde 9

      Birim arşivlerindeki arşiv malzemesi beş yıl süre ile saklanır. Her yılın Ocak ayında, Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından birim arşivinde saklama süresini dolduran arşiv malzemesi belirlenir ve kademe arşivine teslim edilir. Belde ve ilçe kademelerindeki arşiv malzemesi on yıl süre ile saklanır. Her yılın Ocak ayında, Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından belde ve ilçe kademelerindeki on yıllık saklama süresini dolduran arşiv evrakı belirlenir ve ilgili il başkanlığı arşivine teslim edilir. Ancak, isteyen belde ve ilçe teşkilat kademesi söz konusu arşiv malzemesini muhafaza etmeye devam edebilir. İl başkanlıklarında ve Genel Merkez’de arşiv malzemesi süresiz muhafaza edilir.

     • Arşivlerden yararlanma
      Madde 10

      Arşiv malzemesinin aslı, hiçbir sebep ve suretle, arşivden dışarıya çıkarılamaz. Talep halinde, ilgili birimin görüşü alınarak Genel Sekreterlik veya kademe sekreterlikleri tarafından arşiv malzemesinin bir örneği dışarıya verilebilir. Arşiv Evrakı İstek Formu örneği EK:7’de gösterilmiştir.

    • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birim Arşivi İşlemleri

     • Arşive verilecek malzemenin ayırımı ve hazırlanması
      Madde 11

      Her yılın Ocak ve Temmuz ayları içerisinde, önceki döneme ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tâbi tutulur. Ayırım işlemlerini müteakip, birim arşivine devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre; a) Birimi, b) İşlem dönemi (teşekkül ettiği yarıyıl), c) İşlem tarihi, itibariyle kronolojik olarak sıralanır, d) Ekler için de aynı usul uygulanır. İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan  evrakın bulunduğu dosyanın sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile “GİZLİ” damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivdeki tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur. Gizlilik derecesi kaldırılan malzemeye, “Gizliliği Kaldırıldı” damgası vurularak,  gizlilik damgası iptal edilir.

     • Uygunluk kontrolü
      Madde 12

      Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde; a) Arşive devredilecek malzemenin işlem dönemi itibariyle, kaydına mahsus “Kayıt Defteri” ve “Föyleri” gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına, b) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına, c) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş  numaraların, birim adının, ait olduğu işlem döneminin yazılıp yazılmadı- ğına, d) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine, e) Sayfaların ve eklerin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına, bakılır, eksiklik varsa tamamlanır. Uygunluk kontrolü, ilgili birim yetkilisi ile ilgili kademe sekreteri veya görevlendireceği kişi/kişiler tarafından müştereken yapılır.

     • Arşivlik malzemenin birim arşivine devri
      Madde 13

      Birimde işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, işlem dönemini takip eden Ocak ve Temmuz ayları içinde,  arşiv kayıt defteri ve/veya föylerine kaydedilerek birim arşivine alınır. Arşivlik malzeme, birim arşivlerinde, işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır.

     • Arşivlik malzemenin kademe arşivine devri
      Madde 14

      İlgili birimlerce, işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzemenin varsa bir örneği, işlem dönemini takip eden Ocak ve Temmuz ayları içinde, 6.,11. ve 12. maddelerdeki esaslara göre ve arşiv kayıt defteri ve/veya föyleri ile kademe arşivine devredilir. Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ayıklama ve imha işlerinden sonra arşiv kayıt defteri ve/veya föyleri ile kademe arşivine devredilir. Teslim-tesellüm işlemleri, birim arşiv görevlileri ile ilgili kademe sekreterliği tarafından yerine getirilir.

    • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kademe Arşivi İşlemleri

     • Kademe arşivinde tasnif ve yerleştirme
      Madde 15

      Genel Merkez ve diğer kademe arşivlerinde arşivleme sistemi, ana kademe birim başkanlıkları ve yan kuruluşlara göre oluşturulur. Kademenin faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme ile, birim arşivlerinden kademe arşivine devredilen arşiv malzemesi, bütünlükleri bozulmadan asli düzenleri içinde 6.,11. ve 12. maddelere göre tasnif edilip arşivlenir.

     • Elektronik ortamlarda kaydedilen arşiv malzemesi
      Madde 16

      Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek, devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, dvd veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılarak ve bilgi işlem merkezinde yedeklemesi yapılmak suretiyle muhafaza edilir. Bu tür malzemenin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır. Görsel ve işitsel içerikli arşivlik malzemeden muhafazasına ihtiyaç duyulanlar, bozulmadan korunmak ve indekslenerek kullanıma hazır bulundurulmak üzere uygun mekanlarda muhafaza edilir.

     • Elektronik arşiv yazılımlarının temini ve kullanılması
      Madde 17

      Teşkilatta alımı ve uygulaması yapılacak elektronik arşiv yazılımları Genel Sekreterlik ve AR-GE birimleri tarafından yapılır. Birimlerdeki yazılım kullanıcıları, basılı doküman ve belgelerini taratarak elektronik ortama taşırlar ve arşiv yazılımına yüklerler. Arşivlenecek dokümanın künye bilgileri, yükleme esnasında arşiv yazılımına doğru ve eksiksiz kaydedilmelidir. Arşivlenecek doküman ile ilgili kayıt yapılırken daha sonra aramalarda kolaylıkla dokümana ulaşmak açısından açıklayıcı bilgiler girmek zorunludur. Arşiv yazılımına yüklenen elektronik dokümanlar ihtiyaç duyulduğunda yazılım içerisinde künye bilgilerine göre aranarak bulunabilirler. Arşiv yazılımındaki yüklenmiş elektronik dokümanların yazılımdaki diğer kullanıcılar tarafından okunabilmesi ve düzenlenmesi haklarının yönetimi, elektronik dokümanı kaydeden ve yükleyen kullanıcı tarafından yerine getirilir. Arşiv yazılımının teknik altyapısının işletilmesi ve güvenliği Bilgi İşlem tarafından sağlanır.

     • Arşiv malzemesi devir - teslim ve envanter formunun düzenlenmesi
      Madde 18

      Arşiv malzemesi devir-teslim ve envanter formu örneği EK:4’te düzenlenmiştir. Aynı tür arşiv malzemesi, aynı forma kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde her biri için ayrı form düzenlenir. Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin; a) “Kademesi” bölümüne arşiv malzemesini devreden kademenin adı, b) “Birimi” bölümüne arşiv malzemesini devreden birimin adı, c) “ Türü” bölümüne, dosya, defter, plân, fotoğraf, film, kaset, cd, dvd v.b., d) “İşlem dönemi” bölümüne, arşiv malzemesinin oluşturulduğu dönem, e) “Kademe Kodu” bölümüne, her dikdörtgen içine sırayla kademe, birim kodları, yanındaki “Klasör” ve “Dosya” bölümüne de klasör ve dosya numarası, f) “Envanter Sıra Numarası” bölümüne, ekleri dışında evraka teslim dönemi ile ilgili olarak envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası, g) “İşlem Tarihi” bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih, h) “Sayı” bölümüne, evraka verilen sayı, ı)  “Gizlilik Derecesi” bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı, (gizli evrak   “G” kısaltmasıyla gösterilir.) i) “Konusu” bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama, j) “Adedi” bölümüne, evrakın toplam sayfa sayısı, diğer belgeler için toplam adet, sayısı, diğer tüm belgeler için de toplam adet, k) “Açıklama” bölümüne, belge ile ilgili açıklayıcı detaylı metinler, l) “Evrak Sıra Numarası” bölümüne, evrakın dosya içerisindeki sıra numarası, m) “Raf Numarası” bölümüne, evrakın fiziksel olarak hangi rafta tutulduğuna dair bilgi, yazılır.

    • BEŞİNCİ BÖLÜM Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme, Ayıklama ve İmha Komisyonları, İmha İşlemleri

     • İmha işlemine tabi tutulacak ve tutulmayacak malzeme
      Madde 19

      Teşkilat kademelerinde, Siyasi Partiler Kanunu,  Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde tutulan defterler,  imha işlemlerine tabi tutulmazlar. Bunun dışında kalan arşiv malzemesi ayıklama ve imha komisyonu kararıyla imha edilebilir.

     • Ayıklama ve imha komisyonlarının teşkili, çalışma esasları, yetki ve görevleri
      Madde 20

      Kademe arşivinde, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklanması ve imhası, kademe sekreterinin başkanlığında, birim arşiv görevlileri arasından kademe başkanınca belirlenecek üç kişilik Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu kararı ile yapılır. Bu Komisyon Arşiv Yönetmeliği 227 Genel Merkezde Genel Sekreter tarafından kurulur. Ayıklama ve imha komisyonları, birim ve kademe arşivlerinde saklama süresini dolduran arşiv malzemesinden kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyenleri ayırma, ayıklama ve imha etme yetkisine sahiptir. Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy birliği ile alırlar.   Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının kararı ile yapılır.   İmhası uygun görülmeyen malzeme, sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

     • Ayırma, tasnif ve imha listesinin düzenlenmesi
      Madde 21

      "İmha edilecek malzeme için iki nüsha olarak EK:5’te örneği bulunan Arşiv Malzemesi İmha Listesi düzenlenir. İmha listeleri ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Kademe arşivinde hazırlanan imha listeleri, Genel Merkezde Genel Sekreter diğer kademelerde kademe sekreterliği ve kademe başkanlığının bilgisine sunulur.  

     • İmha edilecek malzemenin ayıklanması, imhası ve imha tutanağı
      Madde 22

      İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kâğıtlarından ayıklanır. Kullanma imkânı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır. İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir. İmha işlemi, örneği EK:6’da bulunan İmha Tutanağı ile tespit edilir. İki nüsha olarak düzenlenen İmha Tutanağı, Ayıklama ve İmha Komisyonu başkan ve üyelerince müştereken imzalanır.

     • İmha listeleri ve tutanakların saklanması ve denetleme
      Madde 23

      İkişer nüsha olarak düzenlenen imha listeleri ve tutanakları, bir nüshası birim arşivinde, diğer nüshası kademe arşivinde olmak üzere 10 yıl süre ile denetime hazır olarak saklanır.

    • ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

     • Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
      Madde 24

      Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Sekreterliğin görüşüne müracaat edilir.

     • Faaliyet raporu
      Madde 25

      Genel Merkezde Genel Sekreterlik, kademelerde kademe sekreterlikleri, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, müteakip takvim yılının Ocak ayında Merkez Yürütme Kuruluna ve kademe yürütme kurulu’na yazılı olarak sunar. Geçici madde 1: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, teşkilat birimi ve kademelerinin faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve ilgili birim, kademe ve Genel Merkez arşivlerine devredilir.

     • Yürürlük
      Madde 26

      Bu Yönetmelik hükümleri, AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

     • Yürütme
      Madde 27

      Bu Yönetmelik hükümlerini AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

   • Defterler Yönetmeliği

    • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

     • Amaç
      Madde 1

      Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatta tutulması zorunlu ve ihtiyari defterler ile bunların tutulmasında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

     • Kapsam
      Madde 2

      Bu Yönetmelik, Tüzüğün 16., 17. ve 18. maddelerinde belirtilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) teşkilatını kapsar.

     • Hukuki dayanak
      Madde 3

      Bu Yönetmelik, Tüzüğün 160. maddesine istinaden hazırlan- mıştır.

     • Tanımlar
      Madde 4

      Bu Yönetmelikte geçen; a) Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Tüzüğünü, b)Teşkilat:Tüzüğün16.,17.ve18.maddelerindeifadeedilen,AKPARTİ’nin tabandan tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümünü, c) Kademe: Tüzüğün 17. maddesinde belirtilen teşkilat organlarını, d) Genel merkez: AK PARTİ Genel Merkezini, e) Grup: Türkiye Büyük Millet Meclisi AK PARTİ Grubunu, f) Grup Yönetim Kurulu: AK PARTİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yöne- tim Kurulunu, g) Grup Disiplin Kurulu: AK PARTİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Di- siplin Kurulunu, h) İl teşkilatı: AK PARTİ il teşkilatını, ı) İlçe teşkilatı: AK PARTİ ilçe teşkilatını, i) Belde teşkilatı: AK PARTİ belde teşkilatını, j) İl Genel Meclisi Grubu: AK PARTİ il genel meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu, k) Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ büyükşehir belediye meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu, l) İl Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ il belediye meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu, m) İlçe Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ ilçe belediye meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu, n) Belde Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ belde belediye meclisi üyele- rinin teşkil ettiği grubu, o) Tutulması zorunlu defter: Siyasi Partiler Kanunu’nun 60. maddesi ve Tü- züğün 151. maddesinde belirtilen defterleri, ö) Tutulması zorunlu olmayan defter: Teşkilatta tutulan ve (o) bendi dışında kalan defterleri, p) Karar defteri: Teşkilatta tutulan, ilgili teşkilat kademesi ve yan kuruluş kararlarının tarih ve sıra numarasına göre yazıldığı, yetkili merci tarafından onay- lanmış defteri, r) Gelen evrak kayıt defteri: Teşkilatta tutulan, gelen evrakın usulüne uygun olarak kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri, s) Giden evrak kayıt defteri: Teşkilatta tutulan, gönderilen evrakın usulüne uygun olarak kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri, ş) Evrak zimmet defteri: Gönderilen evrakın teslimi sırasında evrakın tarih ve sayısının, evrakı teslim edenin ve teslim alanın ad ve soyadı ile teslim tarihi- nin yazıldığı ve müştereken imzalanan defteri, t) Demirbaş eşya defteri: Teşkilatta tutulan, demirbaş eşyanın kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri, u) Üye kayıt defteri: İlçe teşkilatında, her bir mahalle ve köy için ayrı ayrı tutulan, üyelerin kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri, ü) Gelir ve gider defteri: Gelir ve giderlerin kaydedildiği, yetkili merci tara- fından onaylanmış defteri, v) Arşiv defteri: Arşive intikal eden evrak ve dökümanın kaydedildiği def- teri, ifade eder.

    • İKİNCİ BÖLÜM Tutulacak Defterler ve Tasdik

     • Genel merkezde tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 5

      Genel merkezde tutulacak defterler aşağıda belirtilmiştir: a) Kongre karar defteri, b) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) karar defteri, c) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) karar defteri, d) Gelen evrak kayıt defteri (Genel evrak), e) Giden evrak kayıt defteri (Genel evrak), f) Demirbaş eşya defteri, g) Gelir ve gider defteri, h) Evrak zimmet defteri, ı) Merkez Disiplin Kurulu karar defteri, i) Müşterek Disiplin Kurulu karar defteri, j) Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu karar defteri, k) Arşiv defteri, Ayrıca Genel Merkez birimlerince (d), (e), (h) ve (k) bentlerinde yazılı def- terler ilgili birim başkanınca tasdik edilerek tutulabilir. Bu defterlerden (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen defterler Genel Sekreterlikçe tasdik edilir. Diğer defterler, sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfasına yazıldıktan sonra, teşkilatın bulunduğu yerdeki ilgili ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.

     • Grup Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunda tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 6

      Grup Yönetim Kurulunda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Grup Genel Kurulu karar defteri, b) Grup Yönetim Kurulu kara defteri, c) Gelen evrak kayıt defteri, d) Giden evrak kayıt defteri, e) Demirbaş eşya defteri, f) Gelir ve gider defteri, g) Evrak zimmet defteri, Yukarıda yazılı defterler, Grup Başkanı veya Grup Başkan Vekilleri tarafından tasdik edilir.

     • Grup Disiplin Kurulunda tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 7

      Grup Disiplin Kurulunda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Evrak zimmet defteri, Yukarıda yazılı defterler, Grup Başkanı veya Grup Başkan Vekilleri tarafın- dan tasdik edilir.

     • İl teşkilatında tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 8

      İl teşkilatında tutulacak defterler aşağıda belirtilmiştir: a) Kongre karar defteri, b) Yönetim kurulu karar defteri, c) Yürütme kurulu karar defteri, d) Gelen evrak kayıt defteri, e) Giden evrak kayıt defteri, f) Demirbaş eşya defteri, g) Gelir ve gider defteri, h) Evrak zimmet defteri ı) Disiplin Kurulu karar defteri, i) Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu karar defteri, j) Arşiv defteri, Ayrıca il teşkilat birimlerinde il başkanı tarafından tasdik edilen (d), (e), (h) ve (j) bentlerinde yazılı defterler tutulabilir. Yukarıda yazılı defterlerden (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde yazılı olanlar il baş- kanı tarafından tasdik edilir. Diğer defterler, sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfasına yazıldıktan sonra, teşkilatın bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.

     • İl Genel Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 9

      İl genel meclisi grubunda aşağıdaki defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Evrak zimmet defteri, Yukarıda belirtilen defterler il başkanı tarafından tasdik edilir.

     • Büyükşehir Belediye Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 10

      Büyükşehir belediye meclisi grubunda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Evrak zimmet defteri, Yukarıda belirtilen defterler il başkanı tarafından tasdik edilir.

     • İl Belediye Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 11

      İl belediye meclisi grubunda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Evrak zimmet defteri, Yukarıda belirtilen defterler il başkanı tarafından tasdik edilir.

     • İlçe teşkilatında tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 12

      İlçe teşkilatında aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Kongre karar defteri, b) Üye kayıt defteri, c) Yönetim kurulu karar defteri, d) Yürütme kurulu karar defteri, e) Gelen evrak defteri, f) Giden evrak defteri, g) Demirbaş eşya defteri, h) Gelir ve gider defteri, ı) Evrak zimmet defteri, i) Arşiv defteri, Yukarıda yazılı defterlerden, (ı) ve (i) bentlerinde yazılı olanlar ilçe başkanı tarafından, diğer defterler, sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfa- sına yazıldıktan sonra, teşkilatın bulunduğu yerdeki ilgili seçim kurulu başkanı tarafından tasdik edilir.

     • İlçe Belediye Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 13

      İlçe belediye meclisi grubunda aşağıda belirtilen defterler tu- tulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, Yukarıda belirtilen defterler, ilçe başkanı tarafından tasdik edilir

     • Belde teşkilatında tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 14

      Belde teşkilatında aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Gelir ve gider defteri, e) Demirbaş eşya defteri, f) Evrak zimmet defteri, Yukarıda yazılı defterlerden, (f) bendinde yazılı defter beldenin bağlı olduğu ilçe başkanı tarafından, diğer defterler, sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfasına yazıldıktan sonra, teşkilatın bulunduğu yerdeki ilgili seçim kurulu başkanı tarafından tasdik edilir.

     • Belde Belediye Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 15

      Belde belediye meclisi grubunda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, Yukarıda belirtilen defterler, beldenin bağlı olduğu ilçe başkanı tarafından tasdik edilir.

     • Yan kuruluşlarca tutulacak defterler ve tasdiki
      Madde 16

      Yan kuruluşlarda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Kadın / Gençlik kolları üye kayıt defteri, b) Kadın / Gençlik kolları yönetim kurulu karar defteri, c) Gelen evrak kayıt defteri, d) Giden evrak kayıt defteri, e) Evrak zimmet defteri, f) Demirbaş eşya defteri, g) Arşiv defteri, Genel Merkez kadın ve gençlik kollarınca tutulacak defterlerin tasdiki Genel Sekreterlikçe, taşra teşkilatı kadın ve gençlik kollarınca tutulacak defterler ise ilgili il ve ilçe kademe başkanlığınca tasdik edilir.

    • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Defterlerin Tutulma Usulü

     • Karar defterlerinin tutulması
      Madde 17

      Karar Defterine; a) Kongrenin / toplantının yapıldığı tarih, b) Karar numarası, c) Kongrenin / toplantının yapıldığı yer, d) Kongrenin / toplantının olağan / olağan üstü olup olmadığı, e) Kongre / toplantı gündemi, f) Kongre divan üyelerinin/ toplantıya katılan üyelerin ad ve soyadları, g) Kongre / toplantı gündemine ilişkin tutanak özetleri, h) Kongrede aday olan liste veya listeler ve aldıkları oy oranları, ı) Seçimi kazanan listenin yedek üyelerinin seçimde aldıkları oylar, yazılır. Karar, toplantıya katılan üyelerce / Kongre karar defteri divan üyelerince imzalanır. Toplantıda karar alınmamışsa, toplantının gündeme uygun olarak ya- pıldığı, karar alınmadığı hususları belirtilerek katılan üyeler veya ilgili kademe sekreteri tarafından imzalanır. Teşkilatta karar organları tarafından alınan kararlar el ile yazılabilir veya bil- gisayar ortamında yazılıp çıktı alınarak deftere yapıştırılır. Kararların el ile yazılması halinde, mavi veya siyah renkli kalemle okunaklı bir şekilde yazılır. Kararların bilgisayar ortamında yazılması halinde, bilgisayardan A4 kağıdına çıktı alınarak karar defterine düzgün ve çıkartılamayacak bir şekilde yapıştırılır ve köşelerine kademe başkanlığının kaşesi vurulur. Karar numarası partinin kuruluş tarihinden itibaren 1 (bir) sayı numarası ile başlar ve kesintisiz (yıl sonu kapanışı ve kongre başlangıç tarihi dikkate alınmak- sızın) devam eder. Aynı toplantıda alınan birden fazla kararın olması halinde her bir karar aynı sayfa içerisinde maddeler halinde yazılabilir. Karar defteri, ilgili teşkilat kademesinde saklanır. Sayfaları dolan karar def- teri son sayfasına kapanış notu yazılarak arşive intikal ettirilir. Alınan kararların usulüne uygun olarak kaydedilmesinden ve karar defteri- nin saklanmasından ilgili kademe sekreteri ve kademe başkanı birlikte sorum- ludur. Toplantıda ifade edilen kişisel fikir, görüş ve öneriler karar defterine yazıl- maz. kında tespit mahiyetinde kararlar alınır. Bu kararlar ilgili birimlere bildirilir. Ölüm, istifa veya disiplin kurulu kararıyla partiden ilişiği kesilen üyeler hak-

     • Gelen evrak kayıt defterinin tutulması
      Madde 18

      Teşkilatta, gelen evrakın kaydedileceği gelen evrak kayıt def- teri tutulur. Gelen evrak defterine kayıt, aşağıdaki usul dairesinde yapılır: a) Gelen evrak kayıt sıra numarası her yılın başında bir ( 1 ) sayı numarası ile başlar. b) Her yılın sonunda, en son sayı numarası kaydedilerek defterin kapanışı yapılır ve o yıl tamamlanır. Yeni yılda yeni sayı numarası ile kayıt yapılır. c) Evrakın nereden geldiği, tarihi ve sayısı ile içeriği özet halinde deftere yazılır. d) Gelen evrak, ön sayfada boşluk varsa buraya, yoksa arka sayfaya kaşe vurulmak suretiyle ilgili birim başkanlığına havale edilir ve zimmetle imza kar- şılığında verilir. e) Gelen evrakla ilgili bilgiler matbu olarak kullanılan gelen evrak defterine el ile mavi veya siyah renkli kalem çeşitlerinden biriyle okunaklı ve düzgün bir şekilde yazılır. f) Bilgisayar ortamında oluşturulmuş gelen evrak kayıt defteri, bilgisayar ortamında yazılır ve yetkili seçim kurulu tarafından tasdik edilmiş olan kağıtlara yazdırılır ve muhafaza altında tutulur. g) Kutlama, tebrik ve açılış duyurusu vb. içerikli evrak, gelen evrak defteri- ne kaydedilmez. Bu tür evrak ilgilisine ulaştırılır.

     • Giden evrak kayıt defterinin tutulması
      Madde 19

      Teşkilatta, gönderilen yazıların kaydedildiği giden evrak kayıt defteri tutulur. Giden evrak defterine kayıt, aşağıdaki usul dairesinde yapılır: a) Giden evrakla ilgili bilgiler matbu olarak kullanılan giden evrak defterine el ile mavi veya siyah renkli kalem çeşitlerinden biriyle okunaklı ve düzgün bir şekilde yazılır. b) Bilgisayar ortamında oluşturulmuş giden evrak kayıt defteri bilgisayar ortamında yazılır ve yetkili seçim kurulu tarafından tasdik edilmiş olan kağıtlara yazdırılır ve muhafaza altında tutulur. c) Giden evrak kayıt sıra numarası her yılın başında bir (1) sayı numarası ile başlar. d) Her yılın sonunda, en son sayı numarası kaydedilerek defterin kapanışı yapılır ve o yıl tamamlanır. Yeni yılda yeni sayı numarası ile kayıt başlatılır. e) Giden evrak, sayı numarası verilerek deftere kaydedilir. Evrakın nereye gittiği, içeriği ve konusu özet olarak deftere yazılır. f) Giden evrak, en az 2 nüsha olarak tanzim edilir. g) Giden evrakın 2. nüshası, giden evrak klasörüne takılır ve muhafaza edilir. h) Kutlama, tebrik vb. mahiyetteki matbu evrak giden evrak defterine kay- dedilmez. Bu tür evrak ilgilisine ulaştırılır.

     • Üye kayıt defterlerinin tutulması
      Madde 20

      a) Üye kayıt defteri, partinin kurumsal kimliğine ve mevzuata uygun olarak Genel Merkez tarafından bastırılır ve ilçelere gönderilir. Üye kayıt defteri, sade- ce ilçe teşkilatınca tutulur. b) Üye kayıt defteri, mahalle ve köy esasına göre tutulur. Her ilçede, ilçeye bağlı mahalle ve köy sayısı kadar üye kayıt defterinin tutulması zorunludur. An- cak, nüfusu az olan mahalle ve köyler birleştirilerek bir deftere kaydedilebilir. c) Üyelik başvurusunun kabulüne karar verilenler, üye kayıt defterine ya- zılır. d) Üye giriş beyannameleri iki nüsha halinde düzenlenir ve üzerine üye defterinde yer alan kayıt sıra numarası yazılır. Üye giriş beyannamesinin asıl nüshası, ilçede bu işe ayrılmış dosyada muhafaza edilir. Kopyası ise ayrı şekilde muhafaza edilmek üzere il başkanlığına gönderilir. e) Üye kayıt defterine her üyenin; 1- İlçe üye sıra numarası, 2- Mahalle /köy sıra numarası, 3- TC kimlik numarası, 4- Adı ve soyadı, 5- Doğum yeri ve tarihi, 6- Baba ve ana adı, 7- Nüfusa kayıtlı olduğu yer, 8- İkametgah adresi, 9- Üyeliğe giriş ve çıkış tarihleri ile bu işlemlere dayanak kararların nu- maraları, yazılır. f) Tüzükte ve bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, üyelik talebinin kabulüne ilişkin yetkili kurul kararı olmayan hiç kimse, üye kayıt defterine kay- dedilemez. g) Üye kayıt defterleri, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 42. maddesi gereğince, ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altındadır. Üye kayıt defterleri, en az altı ayda bir defa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve kayıtla- rın usule uygun olarak tutulup tutulmadığı bir tutanakla tespit edilir. h ) İlçe üye kayıt defterinde üyelik kaydı olmayanların, doğrudan kadın veya gençlik kollarına üyelik kaydı yapılamaz. ı) Parti üyelerinden yukarıda yazılı nitelikleri taşıyanların, Genel Merkez ta- rafından hazırlanmış ve il başkanlığı tarafından onaylanıp mühürlenmiş “Kadın Kolu Üye Kayıt Defteri” ve “Gençlik Kolu Üye Kayıt Defteri” adı ile tanımlanan özel deftere üyelik yazımları yapılır. Böylece kadın veya gençlik kolu üyeliği ka- zanılmış olur. Kayıtlar, köy veya mahalle düzeni içinde ve sıra numarası verilerek yapılır. Ayrıca karşılıklı kontrol yapabilmek amacıyla kaydın yanına ilgili parti üye- lik numarası ile köy/mahalle ayrı bir sütunda belirtilir.

     • Gelir ve Gider defterlerinin tutulmasında usul
      Madde 21

      Gelir ve gider defterine, AK PARTİ adına elde edilen gelirler ile yapılan giderler tarih ve numara sırasıyla ve dayanak belgeleri belirtilerek işlenir.

     • Demirbaş eşya defterinin tutulması
      Madde 22

      AK PARTİ adına satın alınan veya bağışlanan taşınır ve taşın- maz mallar,    (bilgisayar, masa, sandalye, telefon, sunum cihazları gibi) tarih ve numara sırasıyla ve dayanak belgeleri belirtilerek demirbaş eşya defterine işlenir. Bu defterin ayrı bir bölümüne AK PARTİ teşkilat kademe başkanlığınca kul- lanılan mühür, başlık, kaşe gibi malzemeler de kaydedilir. Bunların kaybolması veya iptali hâlinde, deftere gerekli kayıt düşülerek, üst kademe başkanlığının onayı ile kademe başkanlığınca yaptırılacak mühür, başlık, kaşe gibi malzeme- ler deftere yeniden kaydedilir. Genel Merkezde bu işlemler Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilir.

     • Arşiv defterinin tutulması
      Madde 23

      Arşiv defterine kayıt, aşağıdaki usul dairesinde yapılır: a) Arşive konacak evrak, matbu olarak kullanılan arşiv defterine el ile mavi veya siyah renkli kalem çeşitlerinden biriyle okunaklı ve düzgün bir şekilde, kayıt sayı numarası, işlem tarihi ve benzeri bilgiler yazılarak kaydedilir. b) Bilgisayar ortamında oluşturulmuş arşiv defteri, bilgisayar ortamında yazılır ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş kağıtlara yazdırılarak muhafaza edilir. c) Evrak kayıt sıra numarası her yılın başında (1) sayı numarası ile başlar ve yılın sonunda en son sayı numarası kaydedilerek defterin kapanışı yapılır. d) Arşiv defterine kaydı yapılan evrak, arşiv dosyasına/klasörüne konularak güvenli bir ortamda muhafaza edilir.

    • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

     • Yürürlük
      Madde 23

      Bu Yönetmelik, AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kururlu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

     • Yürütme
      Madde 24

      Bu Yönetmelik hükümlerini AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.
Yükleniyor...