CUMHURİYET KADINI BU 100'DEN DAHA GÜÇLÜ1-    Aile Mahkemeleri kuruldu. (2003)

 

2-    Aile içi problemlerin evli hakimler tarafından ihtisas mahkemelerinde görülmesi sağlandı. (2003)

 

3-    İş hayatında ayrımcılığı önlemek amacıyla “eşit işe eşit ücret” ilkesi getirildi. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret verilemez. (2003)

 

4-    İşe alınmada, çalışma koşullarında ve iş akdinin fesinde cinsiyet dâhil hiçbir nedenle ayrım yapılamaz. (2003)

 

5-    Cinsiyet, medeni hal ve aile yükümlülükleri, hamilelik ve doğumun iş akdinin feshi için geçerli sebep oluşturamayacağı düzenlendi. (2003)


6-    İşyerinde işçinin, işveren, diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması halinde işçinin haklı nedenle işi derhal fesih hakkına sahip olduğuna ilişkin hüküm getirildi. (2003)

 

7-    CEDAW Sözleşmesi’ne ilişkin olarak hazırlanan İhtiyari Protokol Türkiye tarafından 29 Ocak 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. (2003)

 

8-    İlgili Kanun’da yapılan değişiklik ile kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan kadın çiftçilerin sigorta kapsamında sayılması için “aile reisi olmaları koşulu kaldırıldı.” (2003)

 

9-    Yoksulluk nedeniyle eğitime erişemeyen çocuklar için Şartlı Eğitim Yardımı uygulaması başlatıldı. Şartlı nakil transferinde kız çocuklarına erkek çocuklarından daha fazla ödeme yapılmaktadır. Ödeme ise çocuğun annesinin hesabına yatırılmaktadır. Aynı kapsamda sağlık yardımları da yapılmaktadır. (2003)

 

10-    Anayasa’nın 10’uncu maddesine “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” hükmü eklenerek ilk defa hukuk önünde kadın-erkek eşitliği vurgulandı.  (2004)

 

11-    Personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi yürürlüğe girdi. (2004)

 

12-    “Aile içi ve kadına karşı şiddet” ilk defa suç olarak tanımlandı. (2005)

 

13-    İlk defa Türk Ceza Kanunu ile birlikte “töre” ve “namus” nedeniyle işlenen cinayetler ağırlaştırılmış suç kapsamına alındı. Bu düzenlemeden sonra töre cinayetleri yok denecek kadar azaldı. (2005) 

 

14-    Türk Ceza Kanunu’ndaki “kadın, kız ayrımı” maddesi çıkarıldı. (2005)

 

15-    Zorla ırza geçme ve zorla ırza tasaddi kavramları kaldırılarak yerine cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı kavramları kullanılması düzenlendi. (2005)

 

16-    Cinsel saldırı suçunun eşe karşı işlenmesi durumunda eş üzerinde gerçekleştirilen ve cinsel saldırı suçunun nitelikli hâlini oluşturan davranışlara ceza yaptırımı getirildi ancak bu durumda soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdur eşin şikâyetine bağlı tutuldu. (2005)

 

17-    Cinsel saldırının tanımı yapıldı ve cinsel saldırı suçunun temel şekli tanımlandı. (2005)

 

18-    İş yerinde cinsel taciz kavramı tanımlandı, cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlendi. (2005)

 

19-    Kaçırılan veya alıkonulanın evlendiği takdirde cezalarda indirim veya erteleme yapılması ve bu cezaların silinmesinin mümkün olamayacağı hükmü getirildi. (2005)

 

20-    Haksız tahrik maddesi düzenlenerek cinsel saldırıya uğrayan kadını namus gerekçesiyle öldüren aile bireyleri ve akrabalar ve diğer akrabaların haksız tahrik indiriminden yararlanamayacağı hükme bağlandı. Her haksız fiilin de haksız tahrik oluşturmayacağı madde gerekçesinde açıklandı. (2005)

 

21-    “Kadının mağdur olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir.” hükmü getirildi. (2005)

 

22-    Reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkide bulunmak bağımsız bir suç olarak tanımlandı. (2005)

 

23-    Çocukların cinsel istismarı fiilleri suç olarak tanımlandı. (2005)

 

24-    Cinsel saldırı suçunun ağırlaşmış hâlleri düzenlenerek cinsel saldırı suçunun işlenmesi suretiyle mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulmasına neden olunması, daha ağır ceza ile cezalandırılmıştır. Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirildi. (2005)

 

25-    Cinsel saldırı suçunun düzenlendiği maddede kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle suçun işlenmesi hâlinde daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlar tanımlandı. (2005)

 

26-    Kasten yaralama suçu düzenlenmiş ve bu suçun üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi suçun nitelikli hali olarak kabul edildi. (2005) 

 

27-    İşkence ve Eziyet başlığı altında işkence, eziyet suçları düzenlendi. Bu maddeler ile Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerden doğan yükümlülükler göz önünde bulunduruldu. Bu yükümlülükler karşısında ve özellikle insan haysiyetinin tecavüzlerden korunması için işkence teşkil eden fiillerin cezasız kalmaması düşüncesiyle işkence fiilleri bağımsız bir suç olarak tanımlandı. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçu düzenlendi ve cezalarda artırım ve işkence sonucunda ölüm meydana gelmesi hâlinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirildi. (2005)

 

28-    Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suç olarak tanımlandı. Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete tabi tutuldu. Maddede evli olsun veya olmasın gebe olan eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış kadını çaresiz durumda terk eden, yani ona her türlü yardımı yapmaksızın ortada bırakan kişinin cezalandırılması hükmü getirildi. (2005)

 

29-    Genital muayene bağımsız bir madde olarak düzenlendi, yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası getirildi. (2005)

 

30-    İnsanlığa karşı diğer suçlar içerisinde işkence veya insanlık dışı işlemlere veya biyolojik deneylere tabi kılmak, cinsel saldırıda bulunmak, zorla hamile bırakma, zorla fuhuşa sevk etme fiillerini işleyenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi ve bu suçlardan dolayı zaman aşımının işlemeyeceği hükme bağlandı. (2005)

 

31-    Eski TCK’da “Kasten katil cürmü failin veya karısının veya anasının veya kızının ve torununun veya evlatlık kızının veya kız kardeşinin namusunu kurtarmak için veledizina aleyhine nüfus siciline kaydından evvel ve doğmasından 5 gün zarfında işlenmiş ise fail 5 seneden 10 seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır.” hükmü kaldırıldı. Müebbet hapis cezası getirildi. Veledizina olarak yaftalanan masum çocukların yaşam hakkı korunmuştur. (2005)

 

32-    Kadın ve çocuk ticareti ile ilgili mücadele için düzenlemeler yapıldı. (2005)

 

33-    5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile Büyükşehir Belediyeleri ve nüfusu 50 bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için konukevleri açma görevi verildi. (2005)

 

34-    Türkiye’nin ilk Engelliler Kanunu çıkarıldı. (2005) 

 

35-    Çocuklara yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinin kapsamı genişletildi. (2005) 

 

36-    18 yaşının altındaki tüm çocuklar, cinsiyet fark etmeksizin ücretsiz genel sağlık sigortası kapsamına alındı. (2006)

 

37-    Kız çocuklarına evlenene veya sigortalı olarak çalışmaya başlayana kadar ölüm aylığından yararlanma hakkı tanındı. (2006)

 

38-    Doğum yapan sigortalı kadına ve eşi sigortalı olmayan sigortalı erkek çalışana da emzirme ödeneği verilmesi düzenlendi. (2006)

 

39-    Analık hâli süresince çalışamayan, dolayısıyla gelir kaybına uğrayan kadın sigortalılara gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi düzenlendi. (2006)

 

40-    Kadınlara erkeklere göre daha düşük yaş ve sigortalılık süresiyle yaşlılık aylığı bağlanması sağlandı. (2006)

 

41-    İlk defa 4/a sigortalı kadınlar için 6 yıla kadar doğum borçlanması hakkı sağlandı. (2006)

 

42-    Yurt dışında çalışan kadınlara emeklilik için borçlanma hakkı getirildi. (2006)

 

43-    Kadın sığınma evlerinde kalanların primleri devlet tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortası kapsamına alındı. (2006)


44-    Analık sebebiyle ayakta veya yatarak yapılan sağlık hizmetlerinin finansmanı devlet tarafından karşılanması sağlandı. (2006)

 

45-    Kısmî süreli çalışan kadınlara eksik kalan günlerini isteğe bağlı sigorta ve borçlanma yoluyla tamamlama imkânı getirildi. (2006)

 

46-    Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara erkeklerle aynı şartlarda sağlık sigortalısı olma hakkı sağlandı. (2006)

 

47-    Bakmakla yükümlü olunan kız çocuklarının (boşanmaları ya da işten ayrılmaları) hâlinde tekrar anne veya babaları üzerinden yaş sınırı olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkân tanındı. (2006)

 

48-    Kadın erkek eşitliği, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamın her alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devlet politikası haline getirilmesinin açık göstergesi olan 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi 4 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. (2006)

 

49-    Kent konseyleri içerisinde Kadın Meclisleri kurulması karara bağlandı. (2006)

 

50-    Kadınların evlerinde ürettiği ürünlerin kazancı gelir vergisinden muaf tutuldu. (2007)

 

51-    İlk kez evde sağlık hizmeti ve evde bakım yardımı ödeneği uygulaması başlatıldı. (2007) 

 

52-    2007-2010 yıllarını kapsayan 1. Ulusal Eylem Planı hayata geçirildi.

 

53-    Evlenmeleri nedeniyle gelir veya aylıkları kesilen kız çocuklarına evlenme ödeneği sağlandı. (2008)

 

54-    Evli olan ancak çocuk sahibi olamayan kadınların yardımcı üreme yöntemi tedavilerinin finansmanın devlet tarafından karşılanması sağlandı. (2008)

 

55-    İlk defa doğum yapan kadınlara iki çocuk ve her bir çocuk için 2 yıl süreli doğum borçlanması yapma hakkı tanındı. (2008)

 

56-    Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik hakkı getirildi. (2008)

 

57-    Yükseköğretimde başörtüsü özgürlüğü sağlandı. (2008)

 

58-    Kadın-erkek fırsat eşitliği anlayışını yasal zemine uygun hâle getirmek ve yasalarda yer almasını sağlamak amacıyla TBMM’de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) kuruldu. (2009)

 

59-    Kadın-erkek fırsat eşitliği daha da güçlendirilerek “pozitif ayrımcılık” ilkesi Anayasa’ya girdi. (2010)

 

60-    Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedefine ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması amacıyla “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlüğe girdi. (2010)

 

61-    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. (2011)

 

62-    Çalışan kadınların doğum ve süt izinleri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak toplam 16 hafta olarak yeniden düzenlendi. (2011)

 

63-    Devlet memuru kadınlara doğumdan önce ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere 16 haftalık “aylıklı izin” kavramı değiştirilerek “analık izni” getirildi. (2011)

 

64-    Kadın işçilerin doğum izin sürelerine yapılan düzenleme ile “Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.” cümlesi eklendi. (2011)

 

65-    Devlet memuru kadınlara doğumdan önce ve doğumdan sonra sekizer hafta olmak üzere on altı haftalık “aylıklı izin” kavramı değiştirilerek “analık izni” getirildi. (2011)

 

66-    Babalık izni, 3 günden 10 güne çıkarıldı. (2011)

 

67-    Süt izni süreleri yeniden düzenlemiştir. Eski düzenlemede “Bir yaşından küçük çocuğunu emzirmek için günde 1,5 saat izin verilir.” hükmü değiştirilerek “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. (2011)

 

68-    “Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” ifadesi getirildi. (2011)

 

69-    Doğum yapan memura izni süresinin bitiminden itibaren istemeleri hâlinde 24 aya kadar aylıksız izin verilmesi düzenlendi. (2011)

 

70-    İş Yerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi genelgesiyle mobbing suç olarak tanımlandı. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanmaya başlandı. (2011) 

 

71-    “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ulusal mevzuattaki en önemli dayanak oldu. (2012) 

 

72-    6284 sayılı Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı olan kişilerden genel sağlık sigortası olmayanlar tedbir süresince gelir tespiti olmaksızın genel sağlık sigortalı olması imkânı sağlandı. (2012)

 

73-    Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik olarak kolluk kuvvetlerinde görevli personelin eğitimine özel önem verilmektedir. Kolluk kuvvetleri içinde de bu amaçla büro amirlikleri kuruldu. (2012)

 

74-    Özel sektör tarafından kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim için gerçekleştirilecek en az 500 bin liralık yatırımlarının bölgesel desteklerden faydalanması imkânı getirilerek iş yerlerinde kreş açılması teşvik edildi. (2012)

 

75-    Nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadın ve çocuklar için konukevi açması zorunlu hâle getirildi. (2012)

 

76-    2012-2015 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Eylem Planı hayata geçirildi.

 

77-    Kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğü getirilerek kadınlar arasındaki ayrımcılık kaldırıldı. (2013)

 

78-    “Kadın çalışanlar, her ne olursa olsun gece postasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.” hükmü getirildi. (2013)

 

79-    Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. (2013)

 

80-    Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 81 ilde yaygınlaştırıldı. (2013)

 

81-    Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. (2013)

 

82-    İhtiyaç sahibi asker ailelerine düzenli destek ödemesi hayata geçirildi. (2013)

 

83-    Türk Ceza Kanunu’nda kişilere karşı suçlar kategorisinde yer alan cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Bu suçlara verilen cezaların alt ve üst sınırları arttırıldı. (2014)

 

84-    Doğum borçlanması hakkı BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan kadın sigortalılara da verildi. Daha önce iki çocuk için geçerli olan doğum borçlanması üç çocuğa çıkarıldı. (2014)

 

85-    Ev hizmetlerinde çalışan kadınların sigortalanmasına yönelik düzenleme hayata geçirildi. (2014)

 

86-    Doğum yapan kadınlara doğum yardımı uygulanmaya başlandı. (2015)

 

87-    Şiddet mağduru kadınların etkili şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulaması hayata geçirildi. (2015)

 

88-    7 Haziran 2015 seçimlerinde kadınlar, ilk defa seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullandı. Başörtülü kadın seçilerek TBMM’ye girdi. (2015)

 

89-    Çalışanların iş ve aile yaşamını uyumlaştırmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. (2016)

 

90-    Çalışanların doğum sonrası kısmi çalışma hakkı düzenledi. (2016)

 

91-    Memurların doğum ve evlat edinme sonrası ücretsiz izin süreleri memuriyet kıdeminde dikkate alınması düzenlendi. (2016)

 

92-    Kadın memurlara doğum ve evlat edinmeye bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı getirildi. (2016)

 

93-    Çocuk sahibi olan (doğum ve evlat edinme) memurlara kısmi zamanlı çalışma hakkı getirildi. (2016)

 

94-    Özel sektörde çalışan kadınlara doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ve kısmi süreli çalışma hakkı verildi. (2016)

 

95-    Çalışan kadınlara analık izninin bitiminden itibaren birinci çocuk için 2, ikinci çocuk için 4, üçüncü çocuk ve diğerleri için 6 aya kadar ücretli ve yarı zamanlı çalışma imkânı getirildi. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek ilkesinin yanında çocuğun engelli olması durumunda ise 12 ay süreyle ücretli yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. (2016)

 

96-    Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suç olarak tanımlandı. Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete tabi tutuldu. Madde ile evli olsun veya olmasın gebe olan eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış kadını çaresiz durumda terk eden, yani ona her türlü yardımı yapmaksızın ortada bırakan kişi cezalandırılmaktadır. (2016) 

 

97-    2016-2020 yıllarını kapsayan 3. Ulusal Eylem Planı hayata geçirildi.

 

98-    2018-2023 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” yürürlüğe girdi. (2018)

 

99-    KADES, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini engellemek adına ihtiyaç anında kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşılabilen bir mobil uygulama olan Kadın Acil Destek Uygulaması hayata geçirildi ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam ediliyor. (2018)

 

100-    Erken yaşta ve zorla evliliklerin yüksek oranda görüldüğü 19 ilde “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadeleye İlişkin Acil İl Eylem Planları” yürürlüğe konuldu. (2018)

________________________________________-∞-________________________________________

 

   İşverenlerin kadın çalışanlarına yönelik kreş ve bakımevi ödemelerine vergi istisnası sağlandı. (2018)

 

   Gelir Vergisi Kanunu kapsamında evlerinde ürettikleri ürünleri internetten satan kadınlara satış tutarının asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmaması kaydıyla vergi muafiyeti tanındı. (2019)

 

   Yerel yönetimlerde kadın temsil oranını artırdık. (2009’dan 2019’a kadın belediye başkanı oranı 3 katı arttı.) 

 

   Yerel yönetimlerde kadın meclis üyesi oranı, 2009’dan 2019’a 2,5 oranında arttı.

 

   Kasten yaralamanın "canavarca his" ile işlenmesi hâlinde cezanın bir kat artırılmasına yönelik hüküm eklendi. Böylece kasten öldürmede olduğu gibi kasten yaralama suçunda da "canavarca his" nitelikli hâller arasına dâhil edildi. (2020)

 

   Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesinde verilecek cezanın artırım oranını düzenleyen 87/4. maddesinde de değişiklik yapıldı. Nitelikli kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi hâlinde ceza 18 yıla çıkarıldı. (2020)

 

   Kadın kooperatiflerinin güçlenmesi için ilk defa hibe destekleri başlatıldı. 2023 yılı için 400.000 TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. (2020)

 

   Kooperatifler Kanunu ile çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler veya kadın emeğini değerlendiren kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirildi. Kooperatiflerin kuruluş aşamasındaki ve faaliyet dönemindeki tescil ilan ücreti ile Ticaret Odası’na kayıt ücretleri, yıllık aidatlar, munzam aidatlar kaldırıldı. (2021)

 

   6284 sayılı Kanun kapsamında nikâhlı eşe karşı işlenen suçlarla ilgili cezayı artıran sebepler boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletildi. 4. Yargı paketiyle boşanmış eşe karşı işlenen şiddet tıpkı nikâhlı eşe işlenmiş gibi ağırlaştırılmış suç kapsamına alındı. (2021)

 

   2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Ulusal Eylem Planı (1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı.)

 

   “İş’te Anne” projesiyle 16 yaşından küçük çocuğu olan kadınlara daha yüksek tutarda cep harçlığı verilerek aktif iş gücü programlarından yararlanmalarının önü açıldı. (2021 rakamlarına göre 53.476 kadın yararlandı.) 


   Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadeleye İlişkin Acil İl Eylem Planları sayısı yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 19’dan 23’e yükseldi. (2022)

 

   Kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında “takım elbise, kravat” iyi hal indirim nedeni sayılması kaldırıldı. (2022)

 

   Kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar “suçun nitelikli hâlleri arasına alındı.” cezası artırıldı. (2022)

 

   Fiziksel veya iletişim araçları ile yapılan ısrarlı takip olarak nitelendirilen fiiller, TCK kapsamında müstakil bir suç olarak düzenlenerek cezası 6 aydan 2 yıla kadar çıkarıldı, tutuklama kararı verilmesinin de önü açıldı. (2022)  

 

   Eş veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları katalog suç düzenlemesine dâhil edildi. (2022)

 

   Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri hâlinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi sağlandı. (2022)

 

   Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) ilişkin ihtiyarı Protokol, 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. CEDAW başta olmak üzere kadın haklarına ilişkin uluslararası yükümlülüklerimizin takibi titizlikle gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 8. raporumuz Haziran 2022 tarihinde Cenevre’de komiteye sunuldu.

 

   Kadınları güçlendirerek psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak için ülke genelinde 586 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 100 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) hizmete açıldı.

 

   Eşi vefat eden kadınlara düzenli nakdi yardım programı başlatıldı. 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 89 bin kadına toplam 631,6 milyon TL ödeme yapıldı.

 

   Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında kız öğrencilerimizi önceleyen politikalar hayata geçirildi. Kız çocuklarının okullaşma oranı ilkokulda %93,1’e, ortaöğretimde %89,3’e çıkarıldı. 

 

   Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Yükseköğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı 2022 yılında %49,20 olarak gerçekleşti.

 

   2002 yılında %79,9 olan kadın ve 6 yaş üzeri kız çocuklarında okuryazarlık oranı 2022 yılında %95,7’ye yükseldi.

 

   Kadının evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra da tek başına kullanılması hakkı tanındı. (2023)

 

   “Haydi Kızlar Okula”, “Ana Kız Okuldayız”, “Nerede Kalmıştık” gibi kampanyalarla binlerce kız öğrencinin ve kadının eğitim hayatına devam etmesi sağlandı.

 

   Ülkemizde mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla özel sektörle iş birliğinde Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi hayata geçirildi.

 

   2002’de 24 TL olan engelli aylığı 117 kat artırıldı.

 

   Kamuda çalışan kadın oranı, %40’ın üzerine çıkarıldı.

 

   Ülkemizde 2000’li yılların öncesinde ortalama %2’nin altında olan siyasette kadın temsil oranı 2002 seçimlerinden sonraki 21 yıl içinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. Bugün TBMM’de %19,83 oranla 121 kadın milletvekili görev yapmaktadır.

 

   60 binden fazla kadın çiftçiye destek verildi.

 

   Kadınlara yönelik uygulan pozitif ayrımcılık sayesinde KOSGEB desteklerinden faydalanan kadın girişimci oranı %41’e ulaştı.

 

   Kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla 18 aylık SGK vergi prim teşviki, devlet tarafından ödenmektedir.

 

   81 ilde gerçekleştirdiğimiz “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları” kapsamında 45 binden fazla kadına devlet destekleri anlatıldı.

 

   Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Ulusal Eylem Planları hayata geçirildi.

 

   Kadınları meslek edindirme kurslarına yönlendirdik. Kurslara katılan kadınlara teşvik amaçlı cep harçlığı ödeniyor.

 

   Uygulanan politikaların etkisiyle kadınların işgücüne katılım oranı, 2002 yılında %27,9 iken 2022 yılında %35,8 yükseldi.

 

   Koruyucu aile iyileştirmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 2002 yılında 515 olan çocuk sayısını destek ve uygulamalarla 2023 yılında 9 bin 335’e çıkardık.

 

________________________________________-∞-________________________________________

 

   AK Parti iktidara geldiği tarihten bu yana beş aile şurası gerçekleştirilmiştir.

 

   08 - 20 Mayıs 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Aile Şurası, ülkemizde yaşanmakta olan en önemli sosyal sorunlardan birisi olan yoksulluk konusu ele alınarak çözüm önerileri oluşturulmuş, alınan kararlar yoksullukla mücadelede ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına ışık tutmuştur.

 

   04 - 07 Kasım 2008 tarihlerinde ana teması “Aile Destek Hizmetleri” olan şura, dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimin, ailede yarattığı etkiler karşısında, bu kurumu desteklenmesi gereği ve önceliği bilinciyle hareketle 5. Aile Şurası’nı gerçekleştirmiştir.

 

   14 - 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında 6. Aile Şurası gerçekleştirilmiştir. Bu Şuranın ana teması Aile Merkezli Koruyucu ve Önleyici Sosyal Hizmetler olup Yaşlılık, Engellilik ve Süreğen Hastalıklar; Çocuk, Ergen ve Gençlik; Şiddet, İstismar ve Bağımlılıkla Mücadele; Aile ve Evlilik Danışmanlığı ve Rehberliği, Aile Eğitimleri; İnternet ve İletişim Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri alt başlıklarında koruyucu önleyici hizmetler konusu tartışılmış ve kararlar alınmıştır.

 

   02 - 03 Mayıs 2019 tarihlerinde 7. Aile Şurası düzenlenmiştir. Aile Birliğinin Korunması, Toplumda Çocuk Algısı ve Çocuğun Hayata Hazırlanması, Kadın ve Aile, Aileye Yönelik Sosyo-Ekonomik Destek Mekanizmaları, Engellisi Yaşlısı ile Büyük Aile başlıklarından oluşan şura gerçekleştirilmiştir.

 

   26 – 27 Ekim 2023 tarihlerinde "Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz" ana temasıyla 8. Aile Şurası gerçekleştirilmiştir. 8. Aile Şurası'nda, kamu kurumlarından, akademiden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı geniş bir katılımla, nüfus ve demografi, çevre ve iklim, hukuk, dijitalleşme, sosyal kalkınma, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı konularında 6 komisyon oluşturularak, bu komisyonlar aracılığıyla, dünya nüfusunun hızla yaşlanması, iklim değişikliği, dijital dönüşüm süreci gibi aileyi tehdit eden unsurları değerlendirmek adına hukuk, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı açısından çözümler aramayı hedefleyen çalışmalar yaparak gerçekleştirilmiştir.

 

________________________________________-∞-________________________________________

 

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.
Yükleniyor...